Energian alkuperätakuu

Suomessa toimeenpannaan uusiutuvan energian direktiivin (RED II) alkuperätakuita koskevaa sääntelyä ja sen myötä alkuperätakuulakia ollaan uudistamassa. Uuden lain energian alkuperätakuista (HE 87/2021) myötä alkuperätakuita tullaan myöntämään uusiutuvilla energialähteillä ja ydinvoimalla sekä tehokkaalla yhteistuotannolla tuotetulle sähkölle, uusiutuvalle kaasulle, uusiutuvilla energialähteillä tuotetulle vedylle, uusiutuvilla energialähteillä tuotetulle lämmölle ja jäähdytykselle sekä hukkalämmölle ja -kylmälle.

Hallituksen esitys laiksi energian alkuperätakuista (HE 87/2021)

Uuden lain myötä sähkön alkuperätakuurekisteristä tulee vastaamaan kantaverkonhaltija Fingrid Oyj:n omistama Finextra Oy. Kaasun siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland Oy tulee vastaamaan kaasun ja vedyn alkuperätakuurekisteristä. Energiavirasto tulee toimimaan lämmityksen ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterin ylläpitäjänä sekä valvomaan alkuperätakuulain noudattamista.