Energian alkuperätakuu

Suomessa on toimeenpantu uusiutuvan energian direktiivin (RED II) alkuperätakuita koskevaa sääntelyä ja sen myötä alkuperätakuulakia on uudistettu. Lain energian alkuperätakuista (1050/2021) myötä alkuperätakuita tullaan myöntämään uusiutuvilla energialähteillä ja ydinvoimalla sekä tehokkaalla yhteistuotannolla tuotetulle sähkölle, uusiutuvalle kaasulle, uusiutuvilla energialähteillä tuotetulle vedylle, uusiutuvilla energialähteillä tuotetulle lämmölle ja jäähdytykselle sekä hukkalämmölle ja -kylmälle.

Lain energian alkuperätakuista myötä sähkön alkuperätakuurekisteristä vastaa kantaverkonhaltija Fingrid Oyj:n omistama Finextra Oy. Kaasun siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland Oy vastaa kaasun ja vedyn alkuperätakuurekisteristä. Energiavirasto toimii lämmityksen ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterin ylläpitäjänä sekä valvoo alkuperätakuulain noudattamista.

Lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuu

Laki energian alkuperätakuista on tullut voimaan 3.12.2021. Lain myötä Energiavirasto toimii lämmityksen ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterin ylläpitäjänä. 

Tiedote 1.4.2022: Energian alkuperätakuut laajenevat - kuluttajille yhä kattavampaa tietoa tuotantotavoista

Infotilaisuuden 29.3.2022 esitysmateriaali (pdf)

Sähkön alkuperätakuu

Sähköä voidaan markkinoida uusiutuvalla energialla tai ydinvoimalla tuotettuna sähkönä vain, jos sille on myönnetty alkuperätakuu. Sähkön alkuperätakuurekisterin ylläpidosta vastaa Suomessa Fingridin omistama Finextra Oy. Energiaviraston tehtävä on lain noudattamisen valvonta.

Kaasun ja vedyn alkuperätakuu

Kaasua ja vetyä voidaan markkinoida uusiutuvalla energialla tuotettuna vain, jos sille on myönnetty alkuperätakuu. Kaasun ja vedyn alkuperätakuurekisterin ylläpidosta vastaa Gasgrid Finland Oy. Energiaviraston tehtävä on lain noudattamisen valvonta.