Ylijohtajan katsaus

Vastuullisuus on olennainen ja väistämätön osa Energiaviraston kaikkia tehtäviä. Kädenjälkemme yhteiskunnassa näkyy siinä, miten hyvin onnistumme käytännössä edistämään ja valvomaan ilmastotavoitteiden toteutumista ja energiamarkkinoiden toimintaa. Kun onnistumme tehtävissämme hyvin, vaikuttaa tämä suotuisasti Suomen ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteiden saavuttamiseen, ja sitä kautta koko energia-alan ja suomalaisen yhteiskunnan kädenjälkeen. 

Viraston johto on ollut mukana valitsemassa raportoitavia kestävän kehityksen tavoitteita ja on osallistunut myös raportoinnin valmisteluun sen kaikissa vaiheissa. Johto onkin sitoutunut vastuulliseen toimintatapaan ja tiedostaa hyvin viraston työn tärkeän merkityksen kestävän kehityksen kannalta toimiessaan ilmasto- ja energiapolitiikan toimeenpanijana Suomessa. 

Uudistimme Energiaviraston strategian vuoden 2022 aikana avoimesti koko henkilöstöämme ja keskeisiä sidosryhmiämme osallistaen. Uudessa strategiassa korostuu keskeinen roolimme, kun luotsaamme Suomea energiamurroksessa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Strategian onnistunut toteutus lisää entisestään positiivista kädenjälkeämme. 

Tämä on toinen kerta, kun julkaisemme vastuullisuusraportin. Viime vuonna julkaisemamme ensimmäinen raportti sai hyvää palautetta varsinkin valtionhallinnon sisällä esimerkiksi käytännönläheisyydestään ja selkeydestään. Olemme jo kehittäneet raportointia saamiemme kokemusten ja osaamisemme karttuessa, ja tätä kehitystyötä jatkamme myös tulevina vuosina. Raportoimme omasta kädenjäljestämme sekä toiminnastamme. Valtiokonttori valmistelee valtionhallinnon hiilijalanjälkiarvion valtion palveluntuottajien kanssa, joten tässä raportissa ei käsitellä Energiaviraston hiilijalanjälkeä.

Simo Nurmi

Energiavirasto lyhyesti

Energiavirasto hoitaa energia- ja ilmastopolitiikan toimeenpanotehtäviä, joita ovat energiamarkkinoiden sekä ilmastotavoitteiden toteutumisen valvontaan ja edistämiseen liittyvät virastolle lainsäädännössä asetetut tehtävät. Energiaviraston vastuulle kuuluvat energiamarkkinoiden eli sähkön ja maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden sekä sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan valvonta ja edistäminen. Ilmastotavoitteiden osalta viraston vastuulle kuuluvat päästökaupan, uusiutuvan energian sekä energiatehokkuuden valvonta ja edistäminen. Energiavirastolle kuuluu myös muita energia- ja ilmastopolitiikan toimeenpanotehtäviä. 

Energiaviraston henkilömäärä vuonna 2023 on hieman yli sata, ja virastolla on yksi toimipaikka Helsingissä. Viraston henkilöstö hoitaa virkatehtäviään joustavasti eri paikoissa yhdistäen sujuvasti läsnä- ja etätyötä, myös matkustamista kuuluu varsin paljon eräisiin tehtäviin. 

Virasto on omien vastuualueidensa asiantuntijaorganisaatio, joka toimintansa edellyttämissä tukipalveluissa tukeutuu vahvasti valtion palvelukeskuksiin kuten Senaatti-konserniin toimitilapalveluissa ja Valtoriin tietotekniikkapalveluissa sekä Palkeisiin talous- ja henkilöstöhallinnon palveluissa.

Vastuullisuuden johtaminen ja vastuullisuustavoitteemme

Vastuullisuus kuuluu ylijohtajan katsauksessa kuvatulla tavalla olennaisena osana viraston kaikkiin tehtäviin. Vastuullisuusraportoinnin myötä tätä vastuullisuustyötä ja siinä onnistumista tehdään jatkossa näkyväksi. Samassa yhteydessä pohditaan myös vastuullisuuden tietoista käsittelyä viraston sisällä ja osana viraston johtamista. 

Vastuullisuusraportointia ja vastuullisuuden kehittämistä hoitaa Energiavirastossa verkosto, jossa on mukana asiantuntijoita kaikista ryhmistä sekä viraston ylijohtaja. Vastuullisuusraportointia johtaa viraston talouspäällikkö. Vastuullistavoitteiden tunnistamiseen on osallistunut laaja joukkoa asiantuntijoita eri tehtäväalueilta.

Vastuullisuustavoitteemme

Energiavirasto on valinnut vastuullisuustavoitteikseen YK:n kestävän kehityksen päätavoitteista seuraavat viraston tehtäviin luontevasti liittyvät kolme tavoitetta:

Tavoite 7: Edullista ja puhdasta energiaa 
Tavoite 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
Tavoite 13: Ilmastotekoja