Latausinfralla kohti fossiilitonta liikennettä

YK:n tavoite: Tavoite 9: Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.
Alatavoite: Alatavoite 9.1. Kehittää laadukasta, luotettavaa ja kestävää infrastruktuuria, kuten alueellista ja rajat ylittävää infrastruktuuria, taloudellisen kehityksen ja ihmisten hyvinvoinnin tueksi panostamalla sen edulliseen ja yhtäläiseen saantiin kaikille.

Alatavoite 9.4. Uudistaa vuoteen 2030 mennessä infrastruktuuria ja jälkiasennusaloja kestävän kehityksen mukaisiksi, tehostaa resurssien käyttöä ja lisätä puhtaiden sekä ympäristöystävällisten teknologioiden ja tuotantoprosessien käyttöönottoa jokaisen maan omien valmiuksien mukaisesti.

Energiavirasto edistää lataus- ja tankkausasemien verkoston kehittymistä myöntämällä investointitukea julkisille lataus- ja tankkausasemille. Lataus- ja tankkausasemien infrastruktuuri on keskeisessä roolissa sähkö- ja kaasukäyttöisten ajoneuvojen yleistymisessä. Siirtymällä vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntäviin ajoneuvoihin luodaan kestävämpää infrastruktuuria ja vähennetään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

Kuvan 1 mukaisesti täyssähköautojen lukumäärä on lähes kaksinkertaistunut joka vuosi, myös vuonna 2023. Keskeinen latauspalvelun saatavuutta mittaava luku on täyssähköautojen suhde pikalatauspoisteiden määrään. Vuosien 2018 ja 2021 välillä tämä luku kaksinkertaistui, mikä kertoo heikommasta latauspalvelun saatavuudesta. Vuonna 2022 kehitys kääntyi osin viraston myöntämän investointituen ansiosta. Tukea myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2018.

Energiavirastosta on tukiohjelman toimeenpanovastuun myötä kehittynyt aktiivinen toimija latausinfrastruktuurin edistämisessä. Energiavirasto on osallistunut Liikenne- ja viestintäministeriön asettamaan työryhmään, joka on valmistellut AFIR-asetuksen (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) implementointia Suomessa. AFIR-asetus luo yhteiset raamit sähköautojen latausalalle ja edistää liikenteen sähköistymistä EU:ssa.

Investointituen myöntämisestä päätetään tarjouskilpailun perusteella. Maksatusta haetaan latauspisteiden käyttöönoton jälkeen. Latauspisteet on otettava käyttöön 20 kuukauden kuluessa tuen myöntämistä koskevan päätöksen tekemisestä ja maksatusta haettava 2 kuukauden sisällä käyttöönotosta. Mikäli pisteitä ei oteta käyttöön 20 kuukauden sisällä oikeus tukeen menetetään. Merkittävä osa hankkeista jää toteumatta.

Vuosina 2018–2021 tukea myönnettiin biokaasun tankkausasemille, paikallisen joukkoliikenteen latauspisteille sekä ajoneuvojen suuritehoisille ja perustehoisille latauspisteille. Tukiohjelmaa jatkettiin vuosille 2022–2025 ja se laajennettiin koskemaan myös uusiutuvan vedyn tankkauspisteitä. Energiavirasto järjesti ensimmäiset uuden tukiohjelman mukaiset kilpailutukset touko-kesäkuussa 2022.

Mittarina pikalatauspisteverkoston kehittyminen

Tavoitteiden 9.1 ja 9.4 edistämisen seurantaan on valittu kaksi mittaria. Ensimmäinen mittari seuraa suuritehoisten latauspisteiden sekä täyssähköajoneuvojen vuosittaista määrää sekä suuritehoisten latauspisteiden määrää suhteessa täyssähköajoneuvojen määrään. Suuritehoisten latauspisteiden ja täyssähköajoneuvojen määrä sekä pikalatauspisteiden suhde täyssähköautojen määrään perustuu Sähköinen Liikenne Ry:n kvartaaleittain julkaisemasta sähköisen liikenteen tilannekatsauksesta. Tuella rahoitettujen latauspisteiden osuus kaikista suurteholatauspisteistä sekä hyväksyttyjen maksatuspäätösten lukumäärä perustuu Energiaviraston tekemiin maksatuspäätöksiin.

Toiseksi mittariksi on valittu Energiaviraston tuella toteutuneet pikalatauspisteet vuosina 2021–2023 ja arvio vuosina 2024 ja 2025 Energiaviraston tuella toteutuvista hankkeista. Kuvassa esitetään Energiaviraston tuella toteutuneet pikalatauspisteet ja ilman Energiaviraston tukea toteutuneet pikalatauspisteet.

Mittari 1: Suuritehoisten latauspisteiden sekä täyssähköajoneuvojen määrät vuosittain sekä suuritehoisten latauspisteiden määrä suhteessa täyssähköajoneuvojen määrään (suhdeluku).

Mittari 2: Vuosina 2023–2024 potentiaalisesti toteutuvien pikalatauspisteiden määrä, joille Energiavirasto antanut hyväksyvän maksatuspäätöksen. Samassa kuviossa myös kaikki vuodesta 2018 alkaen toteutuneet pikalatauspisteet ja Energiaviraston rahoittamien toteutuneiden pikalatauspisteiden osuus näistä pikalatauspisteistä.

Tekoja

  • Energiavirasto myönsi vuonna 2022 ensimmäistä kertaa tukea uusiutuvan vedyn tankkausasemille. Tukea saaneita asemia on kolme, ja ne on määrä ottaa käyttöön Energiaviraston tekemien tukipäätösten mukaan viimeistään elokuussa 2024. Vety on liikenteen käyttövoimana uusi, eli Suomessa ei ole vielä lainkaan käytössä olevia tankkausasemia. Vedyn tankkauspisteet mahdollistavat sen, että vetyä hyödyntäviä ajoneuvoja voi tulla markkinoille.

  • Vuoden 2023 tarjouskilpailukierros päättyi maaliskuun lopussa. Tukea haettiin yhteensä 617 uuden julkisen tasavirtalatauspisteen sekä kolmen vedyn tankkausaseman rakentamiseen. Tarjousten mukaisilla latauspisteillä noin kahdella kolmesta voisi maksaa kortilla. Korttimaksumahdollisuuden yleistyminen mahdollistaa vaivattoman lataamisen ilman tunnistautumista, rekisteröitymistä tai matkapuhelinta.