Luotettavaa sähkönjakelua kaikille


YK:n tavoite 7: Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.
Alatavoite 7.1: Varmistaa vuoteen 2030 mennessä edulliset, luotettavat ja uudenaikaiset energiapalvelut kaikille.

Energiaviraston Verkot-ryhmä valvoo sähkön jakeluverkonhaltijoiden toimintaa ja eri valvonnan osa-alueilla varmistetaan niin hinnoittelun kohtuullisuus kuin luotettavan sähköverkon kehittäminenkin.

Valvontamenetelmien kehittämisessä tarkastellaan verkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuutta verkonhaltijoiden, yhteiskunnan ja asiakkaiden näkökulmasta. Myös EU-sääntely ja kansallinen energiamarkkinasääntely asettavat verkkotoiminnalle velvoitteita ja tavoitteita, joihin myös valvontamenetelmien taloudellisilla ohjauskeinoilla pyritään ohjaamaan. Kaikessa energiamarkkinasääntelyssä on vahvasti taustalla energiamurroksen vaikutukset.

Energiavirasto ohjaa verkonhaltijoita kehittämään verkkotoimintaa kohti energiamurroksen mahdollistavaa alustaa, joka toimii yhteiskunnan kannalta tehokkaasti ja joka mahdollistaa toimivat ja terveet markkinat sekä asiakkaiden osallistamisen markkinoille.

Vuonna 2024 alkavalla valvontamenetelmäjaksolla keskeisiä tavoitteita ovat toiminnan kehittäminen ja kokonaistehokkuus. Verkkovalvonnan keskeiset lähtökohdat ovat verkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuus ja korkea toimitusvarmuus.

Energiavirasto valvoo verkon kehittämistä sähkön jakeluverkkoyhtiöiden kehittämissuunnitelmien avulla. Tavoitteemme on varmistaa luotettava, kestävä ja uudenaikainen sähköverkko kaikille. Verkkoyhtiöillä on velvollisuus taata riittävän hyvälaatuisen sähkön saanti verkonkäyttäjille – yhtiöiden on ylläpidettävä, käytettävä ja kehitettävä sähköverkkoaan sekä yhteyksiä toisiin verkkoihin toiminnalle säädettyjen vaatimusten ja verkonkäyttäjien kohtuullisten tarpeiden mukaan. 

Sähkömarkkinalaki asettaa sähkön jakeluverkolle toiminnan laatuvaatimukset, joiden mukaan jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta asemakaava-alueella verkonkäyttäjälle yli 6 tuntia tai haja-asutusalueella yli 36 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä. Sähkön jakeluverkkoyhtiöiden tulee täyttää nämä vaatimukset viimeistään vuoden 2036 loppuun mennessä.

Energiavirasto kerää kahden vuoden välein verkkoyhtiöiden kehittämissuunnitelmat, joissa on kuvattu toimenpiteet laatuvaatimusten täyttämiseksi. Arvioimme, riittävätkö kehittämissuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet lakisääteisten vaatimusten täyttämiseen ja vaadimme tarvittaessa muutoksia. 

Mittari: sähkönkäyttöpaikat toiminnan laatuvaatimuksien piirissä 

Kehittämissuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet, joilla verkkoyhtiö aikoo täyttää toiminnan laatuvaatimukset sekä seurataan toimenpiteiden toteuttamista. Verkkoyhtiö ilmoittaa kehittämissuunnitelmassaan kuinka suuri osuus käyttöpaikoista on saatu toiminnan laatuvaatimusten piiriin. Verkkoyhtiöt ovat toimittaneet edellisen tiedon toiminnan laatuvaatimusten täyttymisestä Energiavirastolle kesäkuussa 2022. Seuraavan kerran tiedot toimitetaan kesäkuussa 2024.

Useat yhtiöt ovat pyrkineet kohdentamaan toimenpiteitä etenkin asemakaava-alueella oleviin käyttöpaikkoihin. Tiiviisti asutulla asemakaava-alueella käyttöpaikkoja saadaan vaatimusten piiriin nopeammin, kuin asemakaava-alueen ulkopuolella, jossa myös verkkopituus asiakasta kohden on pidempi. Sähkönkäyttöpaikoista kokonaisuudessaan toiminnan laatuvaatimusten piirissä sijaitsee jo yli 3,2 miljoonaa käyttöpaikkaa.

 

2014 

2016 

2018 

2020 

2022 

Toiminnan laatuvaatimukset täyttävät käyttöpaikat asemakaava-alueella 

72 % 

81 % 

87 % 

92 % 

95 % 

Toiminnan laatuvaatimukset täyttävät käyttöpaikat asemakaava-alueen ulkopuolella 

26 % 

31 % 

38 % 

46 % 

53 % 

Tekoja

  • Vuonna 2022 hinnoittelun valvontamenetelmien valmistelussa kuulemisen vaikuttavuuden syventämiseksi perustettiin sidosryhmäneuvottelukunta. Sidosryhmäneuvottelukuntaan kuului vuonna 2022 laajasti asiakkaiden ja verkkoyhtiöiden edustajia. Neuvottelukunta kokoontui kahdeksan kertaa vuonna 2022. Keskustelun tavoitteena oli parantaa erityisesti sidosryhmien menetelmäosaamista. Energiavirasto toimi keskustelun alustajana menetelmien muutostarpeiden läpikäynnissä sekä johti keskustelua viraston sisäisten ja neljän viraston kilpailuttaman ulkopuolisen selvityksen johtopäätöksistä ja kehittämisideoista. Yksi uusista valmistelussa olleista valvontamenetelmien osista on joustokannustin, jolla tavoitteena on edistää joustojen käyttöä ja näin lisätä muun muassa aktiivisten asiakkaiden verkkojen älykästä käyttöä. 

  • Vuonna 2022 kerättiin ensimmäiset kehittämissuunnitelmat sähkömarkkinalain muutoksen jälkeen. Lakimuutos toi kehittämissuunnitelman sisällölle uusia vaatimuksia, muun muassa verkon kehittämisen kustannustehokkuuden huomioimisen, joustojen ja muiden vaihtoehtoisten resurssien käyttämisen vaihtoehtona jakeluverkkoinvestoinneille sekä toiminnan laatuvaatimusten siirtymäaikojen muutoksen.