Energiavirasto

Energiavirasto valvoo ja edistää energiamarkkinoita, päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä.

Ajankohtaista

Energiavirasto ei hanki tehoreservikapasiteettia kaudelle 1.11.2024–31.10.2025

Energiaviraston antaman päätöksen mukaan tehoreservin hankinnalle ei ole tarvetta tulevalle kaudelle 2024–2025. Päätöksen taustalla olevan selvityksen perusteella Valtioneuvoston vahvistama sähkön toimitusvarmuuden tavoitetaso ei ole ylittymässä.

Tiedote 11.4.2024
Suomen päästökauppasektorin päästöt pienenivät 3,7 miljoonaa tonnia vuonna 2023

EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä oli 15,4 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuonna 2023. Päästöt pienenivät 19,2 % vuoden 2022 päästömäärästä.

Tiedote 3.4.2024
KHO:n ratkaisu: Ristiinsubventio on eriyttämissääntelyn vastaista myös yritysjärjestelyissä

Korkeimman hallinto-oikeuden tänään 28.3.2024 antama ratkaisu kumoaa Energiaviraston vaatimusten mukaisesti markkinaoikeuden päätöksen koskien Gasum Oy:n liiketoimintojen eriyttämistä ja ristiinsubvention kieltoa. Energiaviraston päätökset saatetaan voimaan ja viraston vaatima seuraamusmaksu palautuu markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 

Tiedote 28.3.2024
Päästöoikeuksien palautus siirtynyt syksyyn

Lakimuutosten myötä päästöoikeuksien palautuspäivämäärä siirtyy. Päästökaupan toimijoiden tulee palauttaa edellisenä kalenterivuotena aiheutuneita, todennettuja päästöjä vastaavat päästöoikeudet 30.9. mennessä. Myös ilmaisjaon kirjaamispäivämäärä on siirtynyt helmikuun lopusta kesäkuun loppuun.

Tiedote 26.3.2024
KHO: Valituslupakynnys ei ylittynyt suljetun paperitehtaan kompensaatiotukea koskevassa asiassa, Energiaviraston päätös jää voimaan

Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt UPM-Kymmene Oyj:lle valituslupaa Helsingin hallinto-oikeuden hylkäävästä päätöksestä. Se koski Energiaviraston Kaipolan paperitehtaalle antamaa hylkäävää tukipäätöstä, joka jää nyt voimaan.

Tiedote 7.3.2024
Vattenfall AB ja Vattenfall Oy rikkoivat markkinamanipulaation kieltoa

Energiavirasto katsoo, että Vattenfall AB ja Vattenfall Oy ovat rikkoneet REMIT-asetuksen markkinamanipulaatiota koskevaa kieltoa. Energiavirasto ei esitä yrityksille seuraamusmaksua. Energiavirasto tutki yhtiöiden sähkön vuorokausimarkkinoille vuonna 2022 jättämiä virheellisiä osto- ja myyntitarjouksia.

Tiedote 29.2.2024
Energiavirasto selvittää tammikuun 2024 alun sähkön tukkumarkkinoiden tarjontaa

Energiavirasto selvittää, onko tammikuun ensimmäisen viikon korkeiden sähkön hintojen aikana tapahtunut sähkömarkkinalainsäädännön rikkomuksia. Tässä vaiheessa Energiavirastolla ei ole vireillä tutkintaa siitä, että jokin markkinaosapuoli olisi rikkonut lainsäädäntöä. Virasto seuraa ja valvoo tukkumarkkinoita jatkuvasti.

Tiedote 23.2.2024
Ohjeita kestävyysjärjestelmän hakemiseen alle 2 MW:n biokaasulaitoksille

Vuoden alusta voimaan tulleen kestävyyslain muutoksen myötä kestävyysjärjestelmän hyväksyntää voivat hakea myös yli 1 GWh vuodessa biokaasua tuottavat toiminnanharjoittajat, joiden laitosten kokonaislämpöteho on alle 2 MW.

Tiedote 22.2.2024
Määräys sekä muistio sähkön myyntiä ja jakelua koskevien laskujen erittelystä julkaistu

Energiavirasto on antanut määräyksen sähkön myyntiä ja jakelua koskevien laskujen erittelystä.

Tiedote 13.2.2024
Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistukea maksettiin 117,7 miljoonaa euroa vuonna 2023

Energiavirasto maksoi sähköistämistukea kaiken kaikkiaan 117,7 miljoonaa euroa energiaintensiivisen teollisuuden 27 yrityksen 49 laitokselle. Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuki on Suomessa vuonna 2022 käyttöönotettu viisivuotinen tukijärjestelmä. Tuki on suunnattu EU:n komission määritelmien mukaisesti merkittävän hiilivuotoriskin toimialoille. Yritysten on käytettävä myönnetystä tuesta vähintään puolet hankkeisiin, joilla ne vähentävät tuotannon kasvihuonekaasupäästöjä.

Tiedote 24.1.2024
Kuuleminen Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote
Kuuleminen Floating LNG Terminal Finland Oy:n terminaalisääntöjen vahvistamisesta vuoden 2024 viimeiselle kvartaalille

​​​​​​​Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Floating LNG Terminal Finland Oy:n vuoden 2024 viimeistä kvartaalia koskevien terminaaliehtojen päätösluonnoksesta. Kuuleminen on avoinna 18.4.2024 asti.

Kuuleminen Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote 2024
Kuuleminen Hamina LNG Oy:n ehdotuksesta muuttaa nesteytetylle käsittelylaitteistolle vahvistettuja käyttöehtoja

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Hamina LNG Oy:n ehdottamista muutoksista vahvistuspäätökseen. Lausuntoaikaa on 17.4. saakka.