Energiavirasto

Energiavirasto valvoo ja edistää energiamarkkinoita, päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä.

Ajankohtaista

Kansallinen raportti sähkö- ja maakaasumarkkinoista vuonna 2023 julkaistu

Energiavirasto on julkaissut kansallisen raportin Suomen sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toiminnasta ja valvonnasta vuonna 2023. Raportista löydät kotimaisten energiamarkkinoiden avainlukuja ja yhteenvedon Energiaviraston toiminnan vaikuttavuudesta.

Tiedote 11.7.2024
Uusi lainsäädäntö rajoittaa jakeluverkkoyhtiöiden muuta liiketoimintaa - Energiavirasto myönsi ensimmäiset poikkeusluvat

Kesäkuussa 2023 voimaantulleet sähkömarkkinalain uudistukset rajoittavat jakeluverkonhaltijoiden oikeutta harjoittaa muuta liiketoimintaa kuin sähkönjakelua. Muun liiketoiminnan harjoittaminen edellyttää Energiaviraston myöntämää poikkeuslupaa.  Energiavirasto on antanut ensimmäiset päätökset poikkeuslupahakemuksiin 9.7.2024.

Tiedote 9.7.2024
Arvio kaksisuuntaisen latauksen vaikutuksesta käyttäjä- ja järjestelmäkustannusten alentamiseen sekä uusiutuvan sähkön osuuden kasvattamiseen julkaistu

Energiavirasto on julkaissut EU:n jakeluinfra-asetuksen edellyttämän arvioinnin kaksisuuntaisen latauksen mahdollisesta vaikutuksesta käyttäjä- ja järjestelmäkustannusten alentamiseen ja uusiutuvan sähkön osuuden kasvattamiseen.

Tiedote 28.6.2024
Vuoden 2023 jäännösjakauma julkaistu: varmentamaton sähkö entistä harmaampaa

Jäännösjakauma kertoo mistä tuotantolähteistä alkuperätakuuvarmentamaton ja alkuperältään tuntematon sähköntuotanto koostuu. Vuoden 2023 jäännösjakaumassa fossiilisten energialähteiden ja turpeen osuus jatkoivat kasvuaan ja uusiutuvien energialähteiden osuus puolittui aiempaan vuoteen verrattuna.

Tiedote 25.6.2024
Aurinkosähkön tuotantokapasiteetti nousi 1000 megawattiin

Vuoden 2023 lopussa Suomessa oli asennettua aurinkosähkökapasiteettia noin 1000 megawattia, josta suurin osa oli pientuotantoa. Vuoden aikana kokonaiskapasiteetti kasvoi yli 300 megawattia.

Tiedote 17.6.2024
Sähköverkonhaltijoiden vastuualuekarttapalvelu julkaistu

Energiavirasto on julkaissut kartan sähköverkonhaltijoiden maantieteellisistä vastuualueista.

Tiedote 14.6.2024
Uuden päästökaupan velvoitteiden ehdotetaan kohdistuvan polttoaineesta valmisteverovelvollisiin

EU:ssa otetaan käyttöön nykyisestä päästökaupasta erillinen päästökauppajärjestelmä. Työ- ja elinkeinoministeriö on laittanut lausunnolle uutta päästökauppaa koskevan lakiluonnoksen.

Tiedote 5.6.2024
Uusi verkkosääntö parantaa rajat ylittävän sähkönsiirron kyberturvallisuutta

Euroopan komissio on julkaissut sähköalan kyberturvallisuutta koskevan EU:n verkkosäännön (NCCS) 24.5.2024. Verkkosääntö tulee voimaan 13.6.2024, mutta sitä sovelletaan asteittain eri menetelmien ja suunnitelmien laatimisen myötä. Energiavirasto on suoraan yhteydessä toimijoihin, jotka kuuluvat verkkosäännön soveltamisalaan.

Tiedote 24.5.2024
Työryhmä kartoittamaan ja kuvaamaan mittari- ja kulutustietojen kansallista tiedonvaihtomallia

Energiavirasto on perustanut työryhmän kartoittamaan ja kuvaamaan Suomessa sovellettavan kansallisen sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdon mallin. Tiedonvaihtomallissa kuvataan sähköverkon mittari- ja kulutustietoihin pääsyä koskevat kansalliset menettelyt EU:n viitemallin mukaisesti.

Tiedote 21.5.2024
Jakeluverkonhaltijoiden verkkopalveluehtojen vahvistamispyynnöt Energiavirastolle 28.5.2024 mennessä

Jakeluverkonhaltijat ehtivät vielä mukaan Energiateollisuus ry:n suosittelemien Verkkopalveluehtojen (VPE2024) massavahvistusmenettelyyn toimittamalla vahvistuspyyntönsä Energiavirastolle viimeistään 28.5.2024. Ennen ehtojen vahvistamista Energiavirasto järjestää kuulemisen vahvistuspäätösten sekä niiden sisältämien ehtojen sisällöstä.

Tiedote 20.5.2024
Kuuleminen Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote
Kuuleminen reservitoimittajien ehdoista

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Fingrid Oyj:n ehdottamista muutoksista reservitoimittajien ehtoihin. Lausuntoaika jatkuu 13.8.2024 asti.

Kuuleminen Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote 2024
Kuuleminen voimalaitosten ja sähkövarastojen järjestelmäteknisistä vaatimuksista

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Fingrid Oyj:n voimalaitosten ja sähkövarastojen järjestelmäteknisistä vaatimuksista. Lausuntoaika päättyy 16.8.

Kuuleminen Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote 2024
Kuuleminen Datahubin Muun verkonhaltijan tiedonvaihtosopimuksen ehdoista

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Fingrid Datahub Oy:n Muun verkonhaltijan tiedonvaihtosopimuksen ehdoista. Lausuntoaika päättyy 16.8.

Kuuleminen Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote 2024
Kuuleminen Datahubin sähkömarkkinaosapuolia koskevista palveluehdoista

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Fingrid Datahub Oy:n keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdoista. Lausuntoaika päättyy 16.8.