Energiavirasto

Energiavirasto valvoo ja edistää energiamarkkinoita, päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä.

Ajankohtaista

ACER ottaa käyttöön REMIT-maksut vuonna 2021

ACER aloittaa vuoden 2021 aikana REMIT-maksujen keräämisen, maksu koskee rekisteröityneitä raportointimekanismeja (RRM-toimijat). Vuosittaisilla maksuilla katetaan ACERin kuluja REMIT-asetuksen 8 artiklaan perustuvan toiminnan osalta.

Tiedote 14.1.2021
Liikenteen infrastuktuurituen tarjouskilpailu 2021

Energiavirasto avaa huhtikuussa 2021 tukikilpailutuksen, jonka tavoitteena on edistää liikenteessä sähkön lataus- ja biokaasun tankkausverkostojen laajenemista. Kyseessä on neljäs ja viimeinen kilpailutus nykyisen liikenteen infrastruktuuritukea koskevan asetuksen (498/2018) puitteissa. Koska päätöstä nykymuotoisen tukiohjelman jatkumisesta ei vielä ole tehty, Energiavirasto rohkaisee osallistumaan huhtikuun tarjouskilpailuun. 

Tiedote 13.1.2021
Päästökaupan kompensaatiotukea maksettiin 74,6 miljoonaa euroa vuonna 2020

Viime vuonna maksettiin päästökaupan epäsuorien vaikutusten kompensaatiotukea 74,6 miljoonaa euroa energiaintensiivisen teollisuuden 40 yritykselle ja 61 laitokselle. Tuella korvattiin vuoden 2019 päästöoikeuden hinnan vaikutusta sähkön hintaan. 

Tiedote 13.1.2021
Energiayhteisöt edistämään oman sähköntuotannon hyödyntämistä

Asetukseen sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta on lisätty säännökset paikallisesta energiayhteisöstä ja aktiivisten asiakkaiden ryhmästä sekä niiden tehtävistä. Muutoksen myötä säädetään myös yhdessä tuotetun sähkön jakamisesta sähköntoimitusten selvityksessä sekä sähkönkäyttöpaikan kulutuksen ja tuotannon netotuksesta sähköntoimitusten selvityksessä.

Tiedote 13.1.2021
Päästökaupan huutokauppatulot 220 miljoonaa euroa

Suomelle kertyi vuonna 2020 tuloja päästöoikeuksien huutokaupoista yhteensä 220,6 miljoonaa euroa. Päästöoikeuksia huutokaupattiin EEX-pörssin kautta yhteensä 145 kertaa, joista kuusi koski lentoliikenteen päästöoikeuksia.

Tiedote 21.12.2020
Verkkotoiminnan valvontapäätökset vuosille 2016-2019 - tunnusluvut julkaistu

Energiavirasto on antanut verkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden valvontapäätökset vuosille 2016-2019. Yhtiökohtaiset tunnusluvut on nyt julkaistu.

Tiedote 21.12.2020
Verkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden valvontapäätökset 2016–2019 valmistuivat

Energiavirasto antoi 9.12.2020 sähköverkkotoiminnan ja maakaasuverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden verkonhaltijakohtaiset valvontapäätökset koskien valvontajaksoa vuosina 2016–2019. Päätökset on tämän jälkeen toimitettu tiedoksi kaikille verkonhaltijoille, ja virasto julkistaa nyt niitä koskevat koontitiedot. Yhtiökohtaiset tunnusluvut julkaistaan viraston sivuilla vielä ennen joulua.

Tiedote 18.12.2020
Energiaviraston päätös 15 minuutin taseselvitysjakson käyttöönoton aikataulusta keväällä 2021

Energiavirasto on myöntänyt Fingrid Oyj:lle lisäaikaa viraston pyytämien lisätietojen toimittamiseen koskien varttitaseen käyttöönoton aikatauluun haettua poikkeusta.

Tiedote 14.12.2020
Ohje siirretyn maakaasun määrän ilmoittamisesta vuoden 2021 laskuissa

Energiavirasto julkaisi loppuvuonna 2019 määräaikaiseksi tarkoitetun ohjeen 1.1.-31.12.2020 siirrettyä maakaasua koskevien laskujen erittelystä. Verohallinnon 25.11.2020 julkaiseman uutisen mukaan verotasot säilyvät alemman lämpöarvon mukaisina myös vuonna 2021, jonka vuoksi Energiavirasto jatkaa toistaiseksi ohjeen voimassaoloa.

Tiedote 3.12.2020
Sähkön odotetaan riittävän talvipakkasilla Suomessa - vanhojen voimalaitosten sulkeminen on pienentänyt tuotantokapasiteettia

Vanhojen voimalaitosten sulkeminen on pienentänyt huippukuormituksen aikana käytettävissä olevaa kotimaista tuotantokapasiteettia viime vuodesta. Ilman merkittäviä vikaantumisia Energiavirasto arvioi markkinaehtoisen sähkön tuotannon ja tuonnin ja viime kädessä tehoreservin riittävän kuitenkin kattamaan arvioidun huippukulutuksen talven 2020-2021 aikana.

Tiedote 3.12.2020
Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Kuuleminen järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdoista

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdoista 4.2.2021 saakka.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote
Kuuleminen sähköjärjestelmän tasehallinnan ehdoista tasevastaaville ja reservitoimittajille

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä 15.2.2021 saakka Fingrid Oyj:n toimittamasta ehdotuksesta liittyen taajuuden vakautusreservin (FCR) toimittajien ehtoihin ja edellytyksiin, manuaalisen taajuudenpalautusreservin (mFRR) toimittajien ehtoihin ja edellytyksiin sekä tasevastaavien (BRP) ehtoihin ja edellytyksiin.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote
Kuuleminen Fingrid Oyj:n tiedonvaihtopalvelun palveluehdoista

Fingrid Oyj on toimittanut Energiaviraston vahvistettavaksi sähkömarkkinalain (2013/588) 49 §:n mukaisen tiedonvaihdon kehittämistehtävään liittyvien palvelujen ehdot. Ehtoja on tarkoitus soveltaa siihen asti, kunnes keskitetyn tiedonvaihtopalveluyksikön Datahubin palveluehdot astuvat voimaan eli näillä näkymin 20.2.2022 asti.

Tapahtuma Uusiutuva Energia Energiatehokkuus Tiedote
Informaatio-ohjauspilotin raportin julkistustilaisuus 4.11.2020

Energiavirasto, Oulun yliopiston BCDC Energia -hanke, Porvoon Energia ja Motiva käynnistivät vuonna 2018 yhteisen informaatio-ohjauksen kokeiluhankkeen, jossa selvitettiin neuvonnan ohjausmenetelmien vaikutusta kotitalouksien sähkönkäyttöön. Vuoden mittaisen tutkimusvaiheen tulokset julkaistiin webinaarissa 4.11.2020.