Verkkotoiminnan luvanvaraisuus

Maakaasu- ja sähköverkkotoiminnan harjoittaminen on luvanvaraista Suomessa sijaitsevassa maakaasu- ja sähköverkossa.

Sähköverkkotoiminnalla tarkoitetaan sähköverkon asettamista vastiketta vastaan sähkön siirtoa tai jakelua ja muita sähköverkon palveluja tarvitsevien käyttöön. Sähköverkkotoimintaan kuuluvat verkonhaltijan harjoittama sähköverkon suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja käyttö, verkon käyttäjien sähkölaitteiden liittäminen sähköverkkoon, sähkön mittaus, asiakaspalvelu sekä muut sähkön siirtoon tai jakeluun liittyvät toimenpiteet, jotka ovat tarpeen verkonhaltijan sähköverkossa tapahtuvaa sähkön siirtoa tai jakelua ja muita verkon palveluja varten.

Maakaasuverkkotoiminnalla tarkoitetaan liiketoimintaa, jossa toiminnanharjoittaja (verkonhaltija) vastiketta vastaan harjoittaa maakaasun siirtotoimintaa maakaasun siirto- tai jakeluverkossa sekä tuottaa ja tarjoaa muita maakaasumarkkinalaissa verkonhaltijan tehtäväksi säädettyjä maakaasun siirto- tai jakeluverkkoon perustuvia palveluja niitä tarvitseville.

Luvanvaraisen sähköverkkotoiminnan piiriin ei kuulu liittymisjohto, jolla yksi sähkönkäyttöpaikka taikka yksi tai useampi voimalaitos liitetään sähköverkkoon. Luvanvaraista ei ole myöskään maakaasu- tai sähköverkkotoiminta, jossa verkolla hoidetaan vain kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäistä maakaasun tai sähköntoimitusta.

Sähköverkonhaltijat

Sähköverkonhaltija on elinkeinonharjoittajaa, joka harjoittaa luvanvaraista sähköverkkotoimintaa hallinnassaan olevassa sähköverkossa.

Suurjännitteisillä jakeluverkonhaltijoilla on hallinnassaan suurjännitteistä jakeluverkkoa ja kantaverkonhaltijalla kantaverkkoa. Jakeluverkonhaltijoilla ja suljetun jakeluverkon haltijoilla voi olla hallinnassaan jakeluverkon lisäksi myös suurjännitteistä jakeluverkkoa.

Sähköverkonhaltijoiden verkkoluvassa määrätään maantieteellinen vastuualue. Kantaverkkoyhtiön (Fingrid Oyj) vastuualueena on koko Suomi, Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Lisäksi Suomen pinta-ala on kokonaisuudessaan jaettu jakeluverkonhaltijoiden kesken yksiselitteisiin ja keskenään ei päällekkäisiin vastuualueisiin, joilla niillä on yksinoikeus jakaa sähköä. Kantaverkkoa ja jakeluverkkoa voi olla maantieteellisesti päällekkäin, sillä ne toimivat pääasiassa eri jännitetasoilla ja toteuttavat eri tehtäviä. Vastuualueet eivät välttämättä seuraa kunta- tai maakuntarajoja ja yhtiön vastuualue voi muodostua useammasta maantieteellisesti erillisestä alueesta.

Jakeluverkko on sähköverkkoa, jonka nimellisjännite on alle 110 kV. Suurjännitteisen jakeluverkon nimellisjännite on 110 kV. Kantaverkko on nimellisjännitteeltään vähintään 110 kV sähköjohdoista, sähköasemista ja muista laitteistoista koostuva valtakunnallinen yhtenäinen sähkön siirtoverkko. Kantaverkkoon kuuluvat kantaverkonhaltijan hallinnassa olevat nimellisjännitteeltään vähintään 110 kV rajayhdysjohdot. Nimellisjännitteeltään yli 110 kV sähköverkot ja verkonosat määrittyvät kantaverkoksi jos ne eivät ole sähkömarkkinalain mukaisia liittymisjohtoja.

Kantaverkonhaltijan on nimettävä ja julkaistava kantaverkkoonsa kuuluvat sähköjohdot, sähköasemat ja muut laitteistot kunkin valvontajakson ajaksi. Nimeäminen on tehtävä viimeistään yhdeksän kuukautta ennen valvontajakson alkamista. Kantaverkonhaltija voi erillisellä päätöksellä tehdä nimeämiseen muutoksia kesken valvontajakson.

Ohje: Energiaviraston ohje kantaverkon nimeämisestä (pdf)
Liite1: Kantaverkon määrittelykriteerit (pdf)

Fingrid Oyj antoi 31.3.2015 päätöksen kantaverkon nimeämisestä neljännelle valvontajaksolle (2016–2019). Fingridin nimeämispäätökset sekä muutospäätökset, joilla Fingrid on tehnyt muutoksia nimeämispäätöksen mukaiseen kantaverkon laajuuteen, julkaistaan Fingridin verkkosivuilla.

Sähköverkonhaltijat, joilla on voimassa oleva sähköverkkolupa:

Maakaasuverkonhaltijat

Maakaasun jakeluverkonhaltija on elinkeinonharjoittaja, joka harjoittaa maakaasun jakelutoimintaa. Maakaasun siirtoverkonhaltija on elinkeinonharjoittaja, joka harjoittaa maakaasun siirtotoimintaa.

Maakaasuverkonhaltijat ovat vastuussa verkkojensa käytöstä, ylläpidosta ja kehittämisestä toiminta-alueellaan sekä verkon yhteyksistä muihin verkkoihin. Verkonhaltijoiden on myös varmistettava, että verkko pystyy täyttämään kohtuulliset kaasun jakelu- tai siirtovaatimukset pitkällä aikavälillä.

Maakaasun jakeluverkko on paikallinen tai alueellinen maakaasuputkisto, jonka kautta maakaasua kuljetetaan vähennetyllä paineella. Mukaan luetaan pääasiallisesti maakaasun paikalliseen jakeluun käytettävät korkeapaineputkistojen osat.

Maakaasun siirtoverkko on maakaasuputkisto, jossa maakaasua siirretään pääasiallisesti korkeapaineisena. Siirtoverkkoon ei lasketa maakaasun paikalliseen jakeluun pääasiallisesti käytettäviä korkeapaineputkistojen osia.

Siirtoverkon osalta Energiavirasto määrää yhden siirtoverkonhaltijan järjestelmävastaavaksi siirtoverkonhaltijaksi.

Maakaasuverkonhaltijat, joilla on voimassa oleva maakaasuverkkolupa:

Verkkolupatyypit

Luvanvaraista maakaasu- ja sähköverkkotoimintaa saa harjoittaa vain Energiaviraston myöntämällä verkkoluvalla. Verkkolupa myönnetään toistaiseksi tai erityisestä syystä määräajaksi eikä verkkolupaa voi siirtää toiselle.

Osana myönteistä verkkolupaprosessia yhtiön on merkittävä sille määrättävä vastuualue sähköiseen muotoon Verkkotietopiste -palveluun alla olevan ohjeen mukaisesti.

Energiavirasto voi yksittäistapauksessa sallia maakaasuverkkotoiminnan harjoittamisen yhdysputkessa ilman maakaasuverkkolupaa määräajaksi, jos verkonhaltijalle on myönnetty maakaasumarkkinalain mukainen uutta infrastruktuuria koskeva poikkeuslupa. Vapautus voidaan myöntää enintään poikkeusluvan voimassaoloajaksi.

Hae sähköverkkolupaa
Hae maakaasuverkkolupaa

Ohje vastuualueen merkitsemiseen Verkkotietopiste-palveluun (pdf)