Lisää uusiutuvaa energiaa


YK:n tavoite 7: Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.
Alatavoite 7.2: Lisätä vuoteen 2030 mennessä uusiutuvan energian osuutta merkittävästi maailmanlaajuisessa energialähteiden yhdistelmässä.

Energiavirasto edistää uusiutuvan energian käyttöä ja tavoitteemme on, että uusiutuvan energian osuus energiantuotannosta ja käytöstä edelleen kasvaa. Suomen ilmastotavoitteet, yhteiskunnan sähköistyminen ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopuminen liittyvät kiinteästi uusiutuvan energian käytön edistämiseen.

Energiavirasto vastaa Suomessa uusiutuvan energian EU- ja kansallisen politiikan toimeenpanosta. Hallinnoimme uusiutuvan energian tukien syöttötariffijärjestelmää, olemme järjestäneet tarjouskilpailuja uusiutuvan energian tuotantotuelle ja liikenteen infrastruktuurin investointihankkeille sekä perimme tuulivoimamaksuja. Valvomme myös kiinteiden biomassojen ja biopolttoaineiden kestävyyden ja polttoaineiden laadun noudattamista sekä biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta.

Lisäksi virasto valvoo uusiutuvan energian alkuperätakuiden käyttöä ja toimii lämmön alkuperätakuiden rekisterin ylläpitäjänä sekä valvoo uusiutuvan energian asentajia kouluttavia oppilaitoksia. Huolehdimme myös uusiutuvan energian neuvonnasta.

Mittari: uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian kokonaisosuus loppukulutuksesta

Tavoitteen 7.2 mittariksi on valittu uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian kokonaisosuus Suomen loppukulutuksesta. Kokonaisosuuden laskennassa huomioidaan sähkön, lämmön ja jäähdytyksen sekä liikenteen sektorikohtaiset osuudet. Suomen uusiutuvan energian osuuden tilastoinnista vastaa Tilastokeskus, joka toimittaa tiedot Eurostatille. Mittarin lähtötiedoissa käytetään myös Energiaviraston keräämiä tietoja, kuten jakeluverkkoon kytketyn pientuotantokapasiteetin, esimerkiksi aurinkosähkön, määrää.

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian kokonaisosuus loppukulutuksesta Suomessa 2020: 43,80 %, 2019: 42,72 %, 2018: 41,18 % ja 2017: 40,86 %.

Tekoja

  • Energiavirasto järjesti vuonna 2018 uusiutuvan energian teknologianeutraalin tarjouskilpailun. Kilpailutuksen kohteena oli vuotuinen 1,4 terawattitunnin sähkön tuotantomäärä. Sähkön tuottajat tekivät kilpailussa tarjouksia siitä, millä preemiolla ja kuinka paljon ne olisivat valmiita tuottamaan sähköä. Maksettava tuki määräytyy preemiojärjestelmässä kiinteän ja liukuvan preemion yhdistelmänä, ja sitä maksetaan tuotetun sähkön määrän perusteella. Tuotetusta sähköstä pienimmän preemion tarjonneet hankkeet menestyisivät tarjouskilpailussa parhaiten. Järjestelmään hyväksyttiin kuuden sähkön tuottajan seitsemän eri hanketta, jotka olivat tuulivoimahankkeita. Preemio-kilpailutuksella saadaan markkinoille lisää uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä kustannustehokkaasti.