Latausinfralla kohti fossiilitonta liikennettä

YK:n tavoite 9: Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.
Alatavoite 9.1: Kehittää laadukasta, luotettavaa ja kestävää infrastruktuuria.
Alatavoite 9.4: Uudistaa vuoteen 2030 mennessä infrastruktuuria ja jälkiasennusaloja kestävän kehityksen mukaisiksi, tehostaa resurssien käyttöä ja lisätä puhtaiden sekä ympäristöystävällisten teknologioiden ja tuotantoprosessien käyttöönottoa.

Energiavirasto edistää lataus- ja tankkausasemien verkoston kehittymistä tarjoamalla investointitukea julkisille lataus- ja tankkausasemille. Lataus- ja tankkausasemien infrastruktuuri on keskeisessä roolissa sähkö- ja kaasukäyttöisten ajoneuvojen yleistymisessä. Siirtymällä vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntäviin ajoneuvoihin luodaan kestävämpää infrastruktuuria ja vähennetään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Kuvan 1 mukaisesti täyssähköautojen lukumäärä on lähes kaksinkertaistunut joka vuosi. Sähköautojen määrä on kehittynyt yleisesti nopeammin kuin julkinen pikalatausinfrastruktuuri, jolloin autojen suhde yhtä pikalatauspistettä kohden on heikennyt vuosina 2018–2021.

Vuonna 2022 pikalatauspisteiden määrä taas kasvoi suhteessa nopeammin kuin täyssähköautojen määrä, jolloin autojen suhde yhtä pikalatauspistettä kohden parani verrattuna vuoteen 2021. Muutokseen vaikuttaa todennäköisesti se, että täyssähköautoja ei ole komponenttipulan ja logistiikkahaasteiden takia saapunut Suomeen yhtä nopeasti kuin niitä on tilattu. Latauspisteiden määrä taas kasvoi nopeasti osittain sen takia, että niitä rakennettiin lisää vanhoille latauspaikoille, mikä on mahdollistanut latauspisteiden toteuttamisen nopeammin ja edullisemmin. 

Tukea ympäristöystävällisten teknologioiden käyttöönottoon 

Energiaviraston tarjoama investointituki jaetaan tarjouskilpailun perusteella, mikä mahdollistaa tuen jakamisen kustannustehokkaasti. Tuen voittaneilla hankkeilla on 22 kuukautta aikaa toteuttaa hanke ja hakea maksatusta. Kaikki hyväksyvän tukipäätöksen saaneet hankkeet eivät välttämättä toteudu. Tarjoukset, jotka hyödyntävät uutta teknologiaa, voivat saada korotetun tukitason. Tukiohjelma siis kannustaa uusien ympäristöystävällisten teknologioiden käyttöönottoon.  

Vuosina 2018–2021 tukea tarjottiin biokaasun tankkausasemille, paikallisen joukkoliikenteen latauspisteille sekä ajoneuvojen suuritehoisille ja perustehoisille latauspisteille. Tukiohjelmaa jatkettiin vuosille 2022–2025 ja se laajennettiin koskemaan myös uusiutuvan vedyn tankkauspisteitä. Energiavirasto järjesti ensimmäiset uuden tukiohjelman mukaiset kilpailutukset touko-kesäkuussa 2022.

Vuodesta 2018 järjestettyjen tarjouskilpailukierroksien myötä Energiavirastosta on kehittynyt latausinfrastruktuurin edistämisessä aktiivinen toimija, joka osallistuu osaltaan latausverkoston kehittämiseen ja tiedon lisäämiseen. Energiaviraston tukemat pikalatauspisteet kasvattavat osaltaan pikalatauspisteiden verkostoa, mikä lisää sekä muiden toimijoiden että kuluttajien kokemia hyötyjä. 

Mittareina pikalatauspisteverkoston kehittyminen   

Tavoitteiden 9.1 ja 9.4 edistämisen seurantaan on valittu kaksi mittaria. Ensimmäinen mittari seuraa suuritehoisten latauspisteiden sekä täyssähköajoneuvojen vuosittaista määrää sekä suuritehoisten latauspisteiden määrää suhteessa täyssähköajoneuvojen määrään. Suuritehoisten latauspisteiden ja täyssähköajoneuvojen määrä sekä pikalatauspisteiden suhde täyssähköautojen määrään saadaan Sähköinen Liikenne Ry:n kvartaaleittain julkaisemasta sähköisen liikenteen tilannekatsauksesta. Tuella rahoitettujen latauspisteiden osuus kaikista suurteholatauspisteistä sekä hyväksyttyjen maksatuspäätösten lukumäärä kerätään Energiaviraston hyväksytyistä maksatuspäätöksistä.

Toiseksi mittariksi on valittu potentiaalisesti vuosina 2023 ja 2024 toteutuvat pikalatauspisteet, joille Energiavirasto on antanut hyväksyvän maksatuspäätöksen. Kuvassa esitetään myös vuodesta 2018 alkaen toteutuneiden pikalatauspisteiden määrä ja Energiaviraston rahoittamien toteutuneiden pikalatauspisteiden osuus kaikista toteutuneista pikalatauspisteistä.

Mittari 1: Suuritehoisten latauspisteiden sekä täyssähköajoneuvojen määrät vuosittain sekä suuritehoisten latauspisteiden määrä suhteessa täyssähköajoneuvojen määrään (suhdeluku).  

Mittari 2: Vuosina 2023–2024 potentiaalisesti toteutuvien pikalatauspisteiden määrä, joille Energiavirasto antanut hyväksyvän maksatuspäätöksen. Samassa kuviossa myös kaikki vuodesta 2018 alkaen toteutuneet pikalatauspisteet ja Energiaviraston rahoittamien toteutuneiden pikalatauspisteiden osuus näistä pikalatauspisteistä. 

Tekoja

  • Energiavirasto myönsi vuonna 2022 ensimmäistä kertaa tukea uusiutuvan vedyn tankkausasemille. Tukea saaneita asemia on kolme, ja ne on määrä ottaa käyttöön Energiaviraston tekemien tukipäätösten mukaan viimeistään elokuussa 2024. Vety on liikenteen käyttövoimana uusi, eli Suomessa ei ole vielä lainkaan käytössä olevia tankkausasemia. Vedyn tankkauspisteet mahdollistavat sen, että vetyä hyödyntäviä ajoneuvoja voi tulla markkinoille.

  • Vuoden 2023 tarjouskilpailukierros päättyi maaliskuun lopussa. Tukea haettiin yhteensä 617 uuden julkisen tasavirtalatauspisteen sekä kolmen vedyn tankkausaseman rakentamiseen. Tarjousten mukaisilla latauspisteillä noin kahdella kolmesta voisi maksaa kortilla. Korttimaksumahdollisuuden yleistyminen mahdollistaa vaivattoman lataamisen ilman tunnistautumista, rekisteröitymistä tai matkapuhelinta.