Energiatehokas yhteiskunta

YK:n tavoite 7: Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.
Alatavoite 7.3: Tuplata vuoteen 2030 mennessä energiatehokkuuden maailmanlaajuinen parantumisvauhti.

Energiavirasto edistää kansallisia ja EU:n energiatehokkuustavoitteita – teemme työtä palvelujen, suoritteiden ja tuotteiden tuottamiseen tarvittavan energiamäärän vähentämiseksi. Energiatehokkuuden parantuminen vähentää hiilidioksidipäästöjä, pienentää energiankulutusta, tuottaa kustannussäästöjä sekä edistää huoltovarmuutta.

Energiavirasto hallinnoi ja ohjaa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle kuuluvia energiatehokkuustoimia, joista keskeisimmät edistämistoimet ovat energiatehokkuussopimukset, energiakatselmukset, alueellinen energianeuvonta sekä ekologisen suunnittelun ja energiamerkintöjen tuoteryhmäkohtaisten asioiden valmistelu.

Valvomme suurten yritysten pakollisia energiakatselmuksia sekä energian yhteistuotantoon ja hukkalämmön hyödyntämiseen liittyviä kustannushyötyanalyyseja. Vastaamme myös politiikkatoimien vaikutusten arvioinnista sekä Euroopan komissiolle toimitettavista raportoinneista. Merkittävän osan energiatehokkuuden edistämiseen liittyvistä toimeenpanotehtävistä Energiavirasto hankkii vuosittain valtion kestävän kehityksen yritykseltä Motiva Oy:ltä. 

Mittari: energiatehokkuustoimilla saavutettu energiansäästö

Tavoitteen 7.3 mittariksi on valittu energiatehokkuustoimilla vuotena 2021 saavutettu energiansäästö Suomessa. Energiatehokkuuden parantumista arvioidaan usean eri arvioinnin kautta. Tilastotietojen ja raportointien tulosten toimitusviiveen vuoksi vuoden 2023 raportissa esitetään tiedot vuodelta 2021.

Energiansäästö Suomessa v. 2021, ohjauskeinojen vaikutus toteutuneeseen säästöön: 45 % ekosuunnittelu, 35 % energiatehokkuussopimukset, 11 % rakennukset, 5 % henkilöautokannan muutokset, 3 % liikennepolttoaineverotus, 2 % energiakatselmukset, 2 % muut liikenteen toimet, 0,3 % muut maatalouden toimet

Tekoja

  • Energiavirasto osallistuu energiatehokkuussopimusten valmistelemiseen, kehittämiseen ja toimeenpanoon. Energiatehokkuussopimukset ovat keskeinen keino EU:n energiatehokkuusdirektiivin velvoitteiden toimeenpanolle Suomessa. Energiatehokkuussopimuksia toteutetaan yhteistyössä eri ministeriöiden, toimialaliittojen, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Elinkeinoelämässä ja kunta- sekä kiinteistöalalla vuotena 2021 toteutetut tehostamistoimet vähensivät Suomen energiankulutusta yhteensä yli 25 terawattituntia (TWh) vuonna 2021.

  • Tuotteiden ekosuunnittelun myötä energiatehokkaampien laitteiden ja valaistuksen energiansäästöksi arvioidaan 35 TWh vuonna 2021 verrattuna kehitykseen, jossa määräyksiä ei olisi ollut.

  • Vuoden 2021 energian kokonaiskulutus 377 TWh olisi ollut lähes 80 TWh suurempi, jos esimerkiksi yllä mainittuja toimenpiteitä, henkilöautoihin kohdistuvia toimenpiteitä sekä rakennusmääräyksiä ei olisi toteutettu.