Toimivat ja yhteiset energian sisämarkkinat


YK:n tavoite 7: Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.
Alatavoite: 7.3 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä edulliset, luotettavat ja uudenaikaiset energiapalvelut kaikille.

Energiavirasto edistää ja valvoo sähkön ja maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden toimintaa. Toimivat ja yhteiset energian sisämarkkinat takaavat, että voimme ylläpitää energian toimitusvarmuutta, lisätä kilpailukykyä ja varmistaa, että kaikki kuluttajat voivat ostaa energiaa kohtuuhintaan. Toimivat markkinat tarjoavat tuottajille asianmukaisia kannustimia investoida uuteen, myös uusiutuvista energialähteistä peräisin olevaan, sähköntuotantoon.

Kuluttajille toimivat markkinat tarjoavat keinoja käyttää energiaa entistä tehokkaammin - tämä edellyttää myös energian toimitusvarmuutta. 

Yhteisille sisämarkkinoille tarvitaan syrjimättömät säännöt verkkoon pääsyä koskeville edellytyksille rajat ylittävässä sähkön kaupassa. Tärkeitä ovat etenkin siirtokapasiteetin jakamista koskevat säännöt rajat ylittäviin sähkönsiirtoihin vaikuttavien yhdysjohtojen ja siirtoverkkojen osalta. Jotta voimme edetä kohti aidosti yhdistettyjä sähkömarkkinoita ja taata käyttövarmuuden, tarvitsemme myös tehokkaat tasehallintasäännöt. Nämä tarjoavat markkinaosapuolille kannustimia osallistua sellaisten järjestelmän niukkuustilanteiden ratkaisemiseen, joista ne ovat vastuussa.

Seurannassa: Energiaviraston tekemät toimenpiteet ja päätökset, joilla on edistetty toimivia ja yhteisiä energian sisämarkkinoita.

Tekoja

  • Energiavirasto on edistänyt energian sisämarkkinoiden toimivuutta erityisesti valvomalla siirtokapasiteetin syrjimätöntä jakamista sekä vahvistamalla tasehallintaa koskevia tehokkaita sääntöjä markkinaosapuolten kannustimien lisäämiseksi ja järjestelmän niukkuustilanteiden ratkaisemiseksi.
  • Energiavirasto on vahvistanut järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen eli datahubin ehdot. Helmikuussa 2022 käyttöönotetun datahubin avulla pyritään parantamaan sähköyhtiöiden asiakaspalvelua mahdollistamalla ajantasaiset tiedot tasapuolisesti niihin oikeutetuille osapuolille. Keskitetty järjestelmä edistää älyverkkojen ja -mittareiden hyödyntämistä mahdollistaen esimerkiksi kulutuksen seurantaan ja energiansäästöön liittyvien uusien sovellusten kehittämisen.