Lisää uusiutuvaa energiaa


YK:n tavoite 7: Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.
Alatavoite 7.2: Lisätä vuoteen 2030 mennessä uusiutuvan energian osuutta merkittävästi maailmanlaajuisessa energialähteiden yhdistelmässä.

Energiavirasto edistää uusiutuvan energian käyttöä ja tavoitteenamme on, että uusiutuvan energian osuus energiantuotannosta ja käytöstä edelleen kasvaa. Uusiutuvan energian käytön edistäminen auttaa Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista, yhteiskunnan sähköistymistä ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopumista.  

Energiavirasto vastaa Suomessa uusiutuvan energian EU- ja kansallisen politiikan toimeenpanosta. Hallinnoimme uusiutuvan energian tukien syöttötariffijärjestelmää, olemme järjestäneet tarjouskilpailuja uusiutuvan energian tuotantotuelle ja liikenteen infrastruktuurin investointihankkeille sekä perimme tuulivoimamaksuja. Valvomme myös kiinteiden biomassojen ja biopolttoaineiden kestävyyden ja polttoaineiden laadun noudattamista sekä uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta. Lisäksi valvomme uusiutuvan energian alkuperätakuiden käyttöä, toimimme lämmön alkuperätakuiden rekisterin ylläpitäjänä sekä valvomme uusiutuvan energian asentajia kouluttavia oppilaitoksia. Huolehdimme osaltamme myös kuluttajille, kunnille ja yrityksille suunnatusta uusiutuvan energian neuvonnasta.

Mittari: uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian kokonaisosuus loppukulutuksesta

Tavoitteen 7.2 mittariksi on valittu uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian kokonaisosuus Suomen loppukulutuksesta. Kokonaisosuuden laskennassa huomioidaan sähkön, lämmön ja jäähdytyksen sekä liikenteen sektorikohtaiset osuudet. Suomen uusiutuvan energian osuuden tilastoinnista vastaa Tilastokeskus, joka toimittaa tiedot Eurostatille. Mittarin lähtötiedoissa käytetään myös Energiaviraston keräämiä tietoja, kuten jakeluverkkoon kytketyn pientuotantokapasiteetin (esimerkiksi aurinkosähkön) määrää.

Uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta Suomessa vuosina 2017-2021: v. 2017 40,86 %; v. 2018 41,18 %; v. 2019 42,72 %; v. 2020 43,80 %, v. 2021 43,10 %.

 

Tekoja

  • Kuluttajien ja muiden loppukäyttäjien mahdollisuus varmistua ostamansa energian alkuperästä on laajentunut uusiin tuotteisiin. Velvollisuus alkuperän varmentamiseen on laajentunut ydinvoimalla tuotettuun sähköön, uusiutuvaan kaasuun ja vetyyn sekä uusiutuvilla energialähteillä tuotettuun lämpöön ja jäähdytykseen sekä hukkalämpöön ja -kylmään. Tähän saakka sähkönmyyjät ovat varmentaneet alkuperätakuilla kaiken uusiutuvana myydyn tai markkinoidun sähkön. Alkuperätakuiden laajentamisella pyritään edistämään uusiutuvien energiatuotteiden kysyntää sekä tarjoamaan kattava ja yhdenmukainen järjestelmä eri tuotantotapojen varmentamiselle. Järjestelmä varmistaa, ettei energian alkuperää myydä kahteen kertaan eikä kuluttajan tarvitse perehtyä useisiin eri myyjien järjestelmiin tai sertifikaatteihin alkuperän varmentamiseksi. Energiavirasto toimii lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterin ylläpitäjänä ja valvoo alkuperätakuulain toteuttamista. 
  • Uusiutuvan energian osuuden lisääminen energiankulutuksessa on yksi keinoista, jotka Energiavirasto voi hyväksyä kehittämistoimeksi vuonna 2022 toimeenpannussa teollisuuden sähköistämistukijärjestelmässä. Energiaintensiivisen teollisuuden toiminnanharjoittajan on käytettävä myönnetystä tuesta vähintään 50 prosenttia toimiin, joilla se kehittää teollista tuotantoaan hiilineutraalimmaksi. Toimet voivat olla esimerkiksi energiatehokkuusparannuksia, toiminnan sähköistämistä tai uusiutuvan osuuden lisäämistä energiankulutuksessa.