Lisää uusiutuvaa energiaa

YK:n tavoite: Tavoite 7: Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille
Alatavoite: 7.2. Lisätä vuoteen 2030 mennessä uusiutuvan energian osuutta merkittävästi maailmanlaajuisessa energialähteiden yhdistelmässä

Energiavirastossa edistämme uusiutuvan energian käyttöä ja tavoitteenamme on, että uusiutuvan energian osuus energiantuotannosta ja käytöstä kasvaa edelleen. Uusiutuvan energian käytön edistäminen auttaa Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista, yhteiskunnan sähköistymistä ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopumista.

Energiavirasto vastaa Suomessa uusiutuvan energian EU- ja kansallisen politiikan toimeenpanosta. Hallinnoimme uusiutuvan energian tukien syöttötariffijärjestelmää, perimme tuulivoimamaksuja sekä olemme järjestäneet tarjouskilpailuja uusiutuvan energian tuotantotuelle ja liikenteen infrastruktuurin investointihankkeille. Valvomme myös kiinteiden biomassojen ja biopolttoaineiden kestävyyden ja polttoaineiden laadun noudattamista sekä uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta. Lisäksi valvomme uusiutuvan energian alkuperätakuiden käyttöä, toimimme lämmön alkuperätakuiden rekisterin ylläpitäjänä sekä valvomme uusiutuvan energian asentajia kouluttavia oppilaitoksia. Huolehdimme osaltamme myös kuluttajille, kunnille ja yrityksille suunnatusta uusiutuvan energian neuvonnasta.

Mittari: Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian kokonaisosuus loppukulutuksesta Suomessa

Tavoitteen 7.2 mittariksi on valittu uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian kokonaisosuus Suomen loppukulutuksesta. Kokonaisosuuden laskennassa huomioidaan sähkön, lämmön ja jäähdytyksen sekä liikenteen sektorikohtaiset osuudet. Suomen uusiutuvan energian osuuden tilastoinnista vastaa Tilastokeskus, joka toimittaa tiedot Eurostatille. Mittarin lähtötiedoissa käytetään myös Energiaviraston keräämiä tietoja, kuten jakeluverkkoon kytketyn pientuotantokapasiteetin (esimerkiksi aurinkosähkön) määrää ja voimalaitosrekisteriin ilmoitettuja uusiutuvan energiatuotannon tietoja.

Tekoja

  • Kuluttajien ja muiden loppukäyttäjien mahdollisuus varmistua ostamansa energian alkuperästä laajentui 1.7.2022 uusiin tuotteisiin. Aiemmin Suomessa oli vain yksi alkuperätakuutuote: uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun sähkön alkuperätakuut. Laajentumisen myötä käytössä on seuraavat tuotteet:

  1. Sähkön alkuperätakuut, uusiutuvat

  2. Sähkön alkuperätakuut, ydinvoima

  3. Kaasun alkuperätakuut, uusiutuva alkuperä

  4. Vedyn alkuperätakuut, uusiutuva alkuperä.

  5. Lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuut, uusiutuva alkuperä

  6. Hukkalämmön ja hukkakylmän alkuperätakuut

Rekisterin ylläpitäjä on kolme: Fingrid (sähkö), Gasgrid (kaasu ja vety) Energiavirasto (lämpö ja jäähdytys). Alkuperätakuita myönnetään hakemuksesta energian tuottajille. Alkuperätakuilla osoitetaan energian alkuperä. Velvollisuus alkuperän varmentamiseen on energian myyjillä ja energian käyttäjillä, jotka tekevät väitteitä energian alkuperästä. Alkuperätakuilla varmistetaan se, että energian alkuperää ei myydä kahteen kertaan.

Energiavirastolla on kaksi lakiin perustuvaa roolia alkuperätakuumarkkinalla. Virasto toimii lämmön ja jäähdytyksen rekisterinpitäjänä. Lisäksi virasto valvoo muita rekisterinpitäjiä. Vuonna 2023 uusiutuvilla tuotetulle lämmölle ja jäähdytykselle myönnettiin alkuperätakuita 28 TWh edestä ja niitä käytettiin eli peruutettiin varmennusvelvoitteen täyttämiseksi 24,5 TWh verran. Lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuut ovat kiinnostaneet energian tuottajia, myyjiä ja käyttäjiä, ja niille on ollut kasvavaa kysyntää.

  • Vuonna 2022 toimeenpannussa teollisuuden sähköistämistukijärjestelmässä energiaintensiivisen teollisuuden toiminnanharjoittajan on käytettävä myönnetystä tuesta vähintään 50 prosenttia toimiin, joilla se kehittää teollista tuotantoaan hiilineutraalimmaksi. Kehittämistoimeksi voidaan hyväksyä esimerkiksi uusiutuvan energian lisääminen. Energiavirasto on vastaanottanut vuoden 2023 aikana tukea saavilta yrityksiltä tuenkäyttösuunnitelmia. Hukkalämmön hyödyntämisen ja energiatehokkuuden parantamistoimien lisäksi tukea ehdotetaan käytettäväksi esimerkiksi tuulivoiman PPA-sopimuksiin, alkuperätakuiden hankintaan ja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen uusiutuvilla polttoaineilla teollisissa prosesseissa.

  • Motiva toteutti 2023 Energiaviraston tilaaman karttasovelluksen, johon on koottu tietoa teollisen mittaluokan aurinkovoimaloista. Palvelu näyttää Suomessa suunnitteilla, rakenteilla ja tuotannossa olevat yli yhden megawatin aurinkovoimalat. Palvelu auttaa hahmottamaan minkä kokoluokan aurinkovoimaloita kehitetään ja mihin päin Suomea. Suunnitteilla olevista voimaloista yleisimpiä ovat 50–100 megawatin aurinkopuistot.