Ylijohtajan katsaus

Vastuullisuus on olennainen ja väistämätön osa Energiaviraston kaikkia tehtäviä. Kädenjälkemme yhteiskunnassa näkyy siinä, miten hyvin onnistumme valvomaan ja edistämään vastuullemme kuuluvan energia- ja ilmastolainsäädännön toteutumista käytännössä. Kun virasto onnistuu tehtävissään hyvin, vaikuttaa tämä suotuisasti Suomen energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteiden saavuttamiseen, ja sitä kautta koko energia-alan kädenjälkeen.

Viraston johto on ollut mukana valitsemassa raportoitavia kestävän kehityksen tavoitteita, ja on osallistunut myös raportoinnin valmisteluun sen kaikissa vaiheissa. Johto onkin sitoutunut vastuulliseen toimintatapaan ja tiedostaa hyvin viraston työn tärkeän merkityksen kestävän kehityksen kannalta toimiessaan energia- ja ilmastopolitiikan toimeenpanijana Suomessa.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun julkaisemme vastuullisuusraportin. Jatkossa raportti on tarkoitus julkaista kerran vuodessa. Kehitämme raportointia vuosittain kokemusten ja osaamisen karttuessa. Virasto raportoi omasta kädenjäljestään sekä toiminnastaan henkilöstön hyvinvoinnin ja yhdenvertaisen kohtelun edistämiseksi. Valtiokonttori valmistelee valtionhallinnon hiilijalanjälkiarviota valtion palveluntuottajien kanssa, joten tässä raportissa ei käsitellä Energiaviraston hiilijalanjälkeä.

Simo Nurmi

Energiavirasto lyhyesti

Energiavirasto hoitaa energia- ja ilmastopolitiikan toimeenpanotehtäviä, joita ovat energiamarkkinoiden sekä ilmastotavoitteiden politiikkatoimien toteutumisen valvontaan ja edistämiseen liittyvät virastolle lainsäädännössä asetetut tehtävät. Energiaviraston vastuulle kuuluvat energiamarkkinoiden eli sähkön ja maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden sekä sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan valvonta ja edistäminen. Ilmastotavoitteiden politiikkatoimien osalta viraston vastuulle kuuluvat päästökaupan, uusiutuvan energian sekä energiatehokkuuden valvonta ja edistäminen. Energiavirastolle kuuluu myös muita energia- ja ilmastopolitiikan toimeenpanotehtäviä.

Energiaviraston henkilömäärä vuonna 2022 on hieman yli sata, ja virastolla on yksi toimipaikka Helsingissä. Viraston henkilöstö hoitaa virkatehtäviään joustavasti eri paikoissa yhdistäen sujuvasti läsnä- ja etätyötä, myös matkustamista kuuluu varsin paljon eräisiin tehtäviin.

Virasto on omien vastuualueidensa asiantuntijaorganisaatio, joka toimintansa edellyttämissä tukipalveluissa tukeutuu vahvasti valtion palvelukeskuksiin kuten Senaatti-konserniin toimitilapalveluissa ja Valtoriin tietotekniikkapalveluissa sekä Palkeisiin talous- ja henkilöstöhallinnon palveluissa.

Vastuullisuuden johtaminen ja vastuullisuustavoitteemme

Vastuullisuus kuuluu ylijohtajan katsauksessa kuvatulla tavalla olennaisena osana viraston kaikkiin tehtäviin. Vastuullisuusraportoinnin myötä tätä vastuullisuustyötä ja siinä onnistumista tehdään jatkossa näkyväksi. Samassa yhteydessä pohditaan myös vastuullisuuden tietoista käsittelyä viraston sisällä ja osana viraston johtamista.

Vastuullisuusraportointia ja vastuullisuuden kehittämistä hoitaa Energiavirastossa verkosto, jossa on mukana asiantuntijoita kaikista ryhmistä sekä viraston ylijohtaja. Vastuullisuusraportointia johtaa viraston talouspäällikkö. Vastuullistavoitteiden tunnistamiseen on osallistunut laaja joukkoa asiantuntijoita eri tehtäväalueilta. 

Energiavirasto on valinnut vastuullisuustavoitteikseen YK:n kestävän kehityksen päätavoitteista seuraavat viraston tehtäviin luontevasti liittyvät kolme tavoitetta:

Tavoite 7: Edullista ja puhdasta energiaa 
Tavoite 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
Tavoite 13: Ilmastotekoja