Energiatehokas yhteiskunta

YK:n tavoite 7: Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.
Alatavoite 7.3: Tuplata vuoteen 2030 mennessä energiatehokkuuden maailmanlaajuinen parantumisvauhti.

Energiavirasto edistää kansallisia ja EU:n energiatehokkuustavoitteita – teemme työtä palvelujen, suoritteiden ja tuotteiden tuottamiseen tarvittavan energiamäärän vähentämiseksi. Energiatehokkuuden parantuminen vähentää hiilidioksidipäästöjä, pienentää energiankulutusta, tuottaa kustannussäästöjä sekä edistää huoltovarmuutta.

Energiavirasto hallinnoi ja ohjaa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle kuuluvia energiatehokkuustoimia. Keskeisimmät edistämistoimet ovat energiatehokkuussopimukset, energiakatselmukset, alueellinen energianeuvonta sekä ekologisen suunnittelun ja energiamerkintöjen tuoteryhmäkohtaisten asioiden valmistelu. 

Valvomme suurten yritysten pakollisia energiakatselmuksia sekä energian yhteistuotantoon ja hukkalämmön hyödyntämiseen liittyviä kustannushyötyanalyyseja. Vastaamme myös politiikkatoimien vaikutusten arvioinnista sekä Euroopan komissiolle toimitettavista raportoinneista. Merkittävän osan energiatehokkuuden edistämiseen liittyvistä toimeenpanotehtävistä Energiavirasto hankkii vuosittain valtion kestävän kehityksen yritykseltä Motiva Oy:ltä.

Mittari: energiatehokkuustoimilla saavutettu energiansäästö

Tavoitteen 7.3 mittariksi on valittu energiatehokkuustoimilla vuosina 2016 ja 2020 saavutettu energiansäästö Suomessa. Energiatehokkuuden parantumista arvioidaan usean eri arvioinnin kautta. Tilastotietojen ja raportointien tulosten toimitusviiveen vuoksi vuoden 2022 raportissa esitetään tiedot vuodelta 2020.

Energiatehokkuustoimilla saavutettu energiansäästö Suomessa: vuonna 2016 säästö 38 TWh ja vuonna 2020 säästö 52 TWh.

Tekoja

  • Energiavirasto osallistuu energiatehokkuussopimusten valmistelemiseen, kehittämiseen ja toimeenpanoon. Energiatehokkuussopimukset ovat keskeinen keino EU:n energiatehokkuusdirektiivin velvoitteiden toimeenpanoon Suomessa. Energiatehokkuussopimuksia toteutetaan yhteistyössä eri ministeriöiden, toimialaliittojen, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Elinkeinoelämässä ja kunta- sekä kiinteistöalalla vuosina 2008–2016 toteutetut tehostamistoimet vähensivät Suomen energiankulutusta yhteensä lähes 16 terawattituntia (TWh) vuonna 2016. Vuosina 2017–2020 säästöjä saatiin lisää vielä lähes 9 TWh. Säästöt ovat merkittäviä Suomen energian kokonaiskulutukseen, 355 TWh vuonna 2020, suhteutettuna.  
  • Tuotteiden ekosuunnittelun myötä energiatehokkaampien laitteiden ja valaistuksen energiansäästöksi arvioidaan 5,7 TWh vuonna 2020 verrattuna kehitykseen, jossa määräyksiä ei olisi ollut. 
  • On arvioitu, että vuoden 2020 energian kokonaiskulutus 355 TWh olisi ollut lähes 50 TWh suurempi, jos yllä mainittuja toimenpiteitä sekä rakennusmääräysten tuomia energiansäästöjä, henkilöautoihin kohdistuvia toimenpiteitä kuten päästönormit, verotus ja informaatio-ohjaus ja lukuisia muita toimia ei olisi toteutettu.