Luotettavaa sähkönjakelua kaikille


YK:n tavoite 7: Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.
Alatavoite 7.1: Varmistaa vuoteen 2030 mennessä edulliset, luotettavat ja uudenaikaiset energiapalvelut kaikille.

Energiavirasto valvoo verkon kehittämistä sähkön jakeluverkkoyhtiöiden kehittämissuunnitelmien avulla. Tavoitteemme on varmistaa luotettava, kestävä ja uudenaikainen sähköverkko kaikille. Verkkoyhtiöillä on velvollisuus taata riittävän hyvälaatuisen sähkön saanti verkonkäyttäjille – yhtiöiden tulee ylläpitää, käyttää ja kehittää sähköverkkoaan sekä yhteyksiä toisiin verkkoihin toiminnalle säädettyjen vaatimusten ja verkonkäyttäjien kohtuullisten tarpeiden mukaan.

Sähkömarkkinalaki asettaa sähkön jakeluverkolle toiminnan laatuvaatimukset, joiden mukaan jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta asemakaava-alueella verkonkäyttäjälle yli 6 tuntia tai haja-asutusalueella yli 36 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä. Sähkön jakeluverkkoyhtiöiden tulee täyttää nämä vaatimukset viimeistään vuoden 2036 loppuun mennessä.

Energiavirasto kerää kahden vuoden välein verkkoyhtiöiden kehittämissuunnitelmat, joissa on kuvattu toimenpiteet laatuvaatimusten täyttämiseksi. Arvioimme riittävätkö kehittämissuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet lakisääteisten vaatimusten täyttämiseen ja vaadimme tarvittaessa muutoksia. 

Mittari: sähkönkäyttöpaikat toiminnan laatuvaatimuksien piirissä 

Tavoitteen 7.1 mittariksi on valittu kehittämissuunnitelmissa kuvatut toimenpiteet, joilla verkkoyhtiö aikoo täyttää toiminnan laatuvaatimukset sekä seurata toimenpiteiden toteuttamista. Verkkoyhtiö ilmoittaa kehittämissuunnitelmassaan kuinka suuri osuus käyttöpaikoista on saatu toiminnan laatuvaatimusten piiriin. Edellinen tieto toiminnan laatuvaatimusten täyttymisestä on toimitettu Energiavirastolle kesäkuussa 2020 ja seuraavan kerran tiedot toimitetaan kesäkuussa 2022.

Useat yhtiöt ovat pyrkineet kohdentamaan toimenpiteitä etenkin asemakaava-alueella oleviin käyttöpaikkoihin. Tiiviisti asutulla asemakaava-alueella käyttöpaikkoja saadaan vaatimusten piiriin nopeammin, kuin asemakaava-alueen ulkopuolella, jossa myös verkkopituus asiakasta kohden on pidempi.

Toiminnan laatuvaatimukset täyttyvät käyttöpaikoilla asemakaava-alueella vuonna 2014: 72 %, vuonna 2016: 81 %, vuonna 2018: 87 % ja vuonna 2020: 92 %. Laatuvaatimukset täyttyvät käyttöpaikoilla asemakaava-alueen ulkopuolella vuonna 2014: 26 %, vuonna 2016: 31 %, vuonna 2018: 38 % ja vuonna 2020: 46 %.

Tekoja

  • Vuonna 2021 sähkömarkkinalakia muutettiin; lakimuutos toi kehittämissuunnitelmien sisällölle uusia vaatimuksia ja muutti toiminnan laatuvaatimusten siirtymäaikoja. Energiavirasto teki vuoden 2021 aikana uuden määräyksen kehittämissuunnitelmien sisällöstä - määräys tuli voimaan vuoden 2022 alussa. Kehittämissuunnitelmissa otetaan jatkossa tarkemmin kantaa muun muassa verkon kehittämisen kustannustehokkuuteen, joka edistää tavoitetta 7 luotettavan sähkönjakelun lisäksi myös pyrkimällä varmistamaan, että kehittäminen tehdään kustannustehokkaasti. Uuden määräyksen mukaiset tiedot toimitetaan Energiavirastolle ensimmäisen kerran kesällä 2022.