Ilmastotoimia hallinnoidaan taloudellisesti

YK:n tavoite: Tavoite 13: Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan
Alatavoite: Alatavoite 13.2: Ilmastonmuutokseen liittyvien toimenpiteiden sisällyttäminen kansallisiin politiikkoihin, strategioihin ja suunnitelmiin YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimuksen huomioiden.

Energiavirasto toimii Suomessa päästökauppaviranomaisena. Päästökaupan tarkoitus on edistää syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä kustannustehokkaasti ja taloudellisesti Euroopan unionin alueella. Päästökauppa tukee Suomen ja EU:n ilmastotavoitteiden toteutumista: päästökaupan piiriin kuuluu noin puolet Suomen kasvihuonekaasupäästöistä, ja päästökauppa kattaa noin 40 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä koko EU:n alueella. Päästöoikeudet jaetaan toiminnanharjoittajille harmonisoitujen EU:n laajuisten sääntöjen mukaisesti joko ilmaiseksi tai huutokauppaamalla. Jaettavien päästöoikeuksien kokonaismäärä pienenee vuosittain.

Energiavirasto vastaa Manner-Suomen päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluvien laitosten päästöluvituksesta ja lupaehtojen valvonnasta, päästöoikeuksien maksutta jakamisesta, päästökaupparekisterin (unionin rekisteri) kansallisen osan hallinnoinnista, päästökauppatodentajien hyväksynnästä ja valvonnasta sekä toimii Suomen huutokaupanpitäjänä.

Mittari: Kasvihuonekaasupäästöjen vuosittaiset kokonaispäästöt päästökauppasektorilla

Tavoitteen 13.2 mittariksi on valittu kokonaispäästöjen kehitys päästökauppasektorilla. Raportointijakso sisältää kolmannen päästökauppakauden (2013–2020) sekä neljännen kauden (2021–2030) kolme ensimmäistä vuotta. Päästökaupan piiriin kuuluvat laitokset raportoivat Energiavirastolle hyväksytyn tarkkailusuunnitelman mukaisesti määritetyt ja todennetut edellisen vuoden päästönsä vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

Päästökaupan piiriin kuuluvien laitosta kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärä on ollut laskeva tarkastelujakson ajan. Vuoden 2023 päästöt olivat noin puolet päästöjen määrästä tarkastelujakson alussa.

Tekoja

  • Energiavirasto osallistuu päästökauppaa koskevien säädösten kehitykseen EU-komission työryhmissä ja pyrkii edistämään järjestelmän kehittämistä siten, että hallinnolliset kustannukset pysyvät maltillisina ja järjestelmä kannustaa päästöjen vähentämiseen.

  • Vuoden 2023 aikana päästökauppalaki uudistettiin ja kokonaan uuteen lakiin yhdistettiin myös lentoliikennettä ja meriliikennettä koskeva sääntely. Virasto osallistui aktiivisesti lainvalmisteluun pyrkien tuomaan sääntelyyn päästökaupan toimeenpanosta tunnistettuja sujuvia menettelyjä.

  • Päästökaupparekisterin sähköistä asiointijärjestelmää (REKA) kehitettiin yhteensopivaksi meriliikenteen tilihakemuksille, sähköisen asioinnin ja hakemuskäsittelyn mahdollistamiseksi. Myös ulkomaisten toimijoiden sähköinen asiointi mahdollistettiin.

  • Päästökaupan sähköistä asiointijärjestelmää (FINETS) kehitettiin lisäämällä järjestelmään ominaisuuksia, jotka nopeuttivat laitosten päästökauppatietojen raportointia vuonna 2023 ja vähensivät näin toiminnanharjoittajan työtä ja sitä kautta myös kustannuksia.

  • FINETS-järjestelmä toi laitosten päästöselvityslomakkeisiin valmiiksi Tilastokeskuksen polttoaineluokituksen mukaiset vakiokertoimet, jos tarkkailusuunnitelman tai yksinkertaistetun tarkkailusuunnitelman mukaan lähdevirran tarkkailussa käytettiin Tilastokeskuksen polttoaineluokituksen mukaista tehollista lämpöarvoa, päästökerrointa tai hapettumiskerrointa. Lisäksi päästöselvitykseen lisättiin polttoaineille energiasisältö- ja päästölaskurit, jotka laskivat polttolaitoksella poltetun polttoaineen energiasisällön ja päästöt annetuista arvoista päästöselvitykseen.

  • Vuoden 2023 aikana virasto kilpailutti käyttämänsä pakotetarkistusjärjestelmän. Käytössä ollut järjestelmä vaihdettiin vuoden 2024 alussa kustannuksiltaan samansuuruiseen, mutta laajemmin automatisoituun järjestelmään.