Ylijohtajan katsaus

Vastuullisuus on olennainen ja väistämätön osa Energiaviraston kaikkia tehtäviä. Kädenjälkemme yhteiskunnassa näkyy siinä, miten hyvin onnistumme käytännössä edistämään ja valvomaan ilmastotavoitteiden toteutumista sekä energiamarkkinoiden toimintaa. Tehtävissämme onnistuminen vaikuttaa suotuisasti Suomen ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteiden saavuttamiseen ja sitä kautta koko energia-alan ja suomalaisen yhteiskunnan kädenjälkeen.

Energiaviraston johto on ollut mukana valitsemassa raportoitavia kestävän kehityksen tavoitteita ja osallistunut myös raportoinnin valmisteluun sen kaikissa vaiheissa. Johto onkin sitoutunut vastuulliseen toimintatapaan ja tiedostaa hyvin virastossa tehdyn työn suuren merkityksen kestävässä kehityksessä ilmasto- ja energiapolitiikan toimeenpanijana Suomessa.

Uudistimme Energiaviraston strategian vuoden 2022 aikana avoimesti, ja aloitimme sen toteuttamisen vuoden 2023 osallistaen laajasti koko henkilöstöämme. Uudessa strategiassamme korostuu keskeinen roolimme luotsaamassa Suomea energiamurroksessa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Strategian onnistunut toteutus lisää entisestään positiivista kädenjälkeämme.

Tämä on kolmas kerta, kun julkaisemme vastuullisuusraportin. Aiemmat raporttimme ovat saaneet hyvää palautetta varsinkin valtionhallinnon sisällä esimerkiksi käytännönläheisyydestään ja selkeydestään. Olemme kehittäneet raportointia saamiemme kommenttien perusteella sekä kokemusten ja osaamisemme karttuessa, ja tätä kehitystyötä jatkamme myös tulevina vuosina. Kerromme tässä raportissa omasta kädenjäljestämme ja toiminnastamme kahdesta näkökulmasta – sekä vastuullemme kuuluvien tehtävien että henkilöstömme hyvinvoinnin näkökulmasta. Valtiokonttori valmistelee valtionhallinnon hiilijalanjälkiarvion valtion palveluntuottajien kanssa, joten tässä raportissa ei käsitellä Energiaviraston hiilijalanjälkeä.

Simo Nurmi

Energiavirasto lyhyesti

Energiavirasto toimeenpanee energia- ja ilmastopolitiikkaa esimerkiksi valvomalla ja edistämällä energiamarkkinoita sekä ilmastotavoitteiden toteutumista lainsäädännön mukaisesti. Energiaviraston vastuulle kuuluvat sähkön ja maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden sekä sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan valvonta ja edistäminen. Ilmastotavoitteiden osalta viraston vastuulle kuuluvat päästökaupan, uusiutuvan energian sekä energiatehokkuuden valvonta ja edistäminen. Energiavirastolle kuuluu myös muita energia- ja ilmastopolitiikan toimeenpanotehtäviä.

Energiavirastossa työskenteli vuonna 2024 hieman yli sata henkilöä, ja virastolla on yksi toimipaikka Helsingissä. Viraston henkilöstö hoitaa virkatehtäviään eri paikoissa yhdistäen joustavasti läsnä- ja etätyötä. Joihinkin tehtäviin kuuluu myös varsin paljon matkustamista.

Virasto on omien vastuualueidensa asiantuntijaorganisaatio, joka toimintansa edellyttämissä tukipalveluissa tukeutuu vahvasti valtion palvelukeskuksiin, kuten Senaatti-konserniin toimitilapalveluissa ja Valtoriin tietotekniikkapalveluissa sekä Palkeisiin talous- ja henkilöstöhallinnon palveluissa.
 

Vastuullisuuden johtaminen ja vastuullistavoitteemme

Vastuullisuus kuuluu ylijohtajan katsauksessa kuvatulla tavalla olennaisena osana viraston kaikkiin tehtäviin. Myös vastuullisuusraportoinnin kautta tätä vastuullisuustyötä ja siinä onnistumista tehdään näkyväksi. Samassa yhteydessä pohditaan vastuullisuuden tietoista käsittelyä viraston sisällä ja osana viraston johtamista.

Vastuullisuusraportointia ja vastuullisuuden kehittämistä hoitaa Energiavirastossa verkosto, jossa on mukana asiantuntijoita kaikista ryhmistä sekä viraston ylijohtaja. Vastuullisuusraportointia johtaa viraston talouspäällikkö. Vastuullistavoitteiden tunnistamiseen on osallistunut laaja joukkoa asiantuntijoita eri tehtäväalueilta.

Vastuullisuustavoitteemme

Energiavirasto on valinnut vastuullisuustavoitteikseen YK:n kestävän kehityksen päätavoitteista seuraavat viraston tehtäviin luontevasti liittyvät kolme tavoitetta:

Tavoite 7: Edullista ja puhdasta energiaa 
Tavoite 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
Tavoite 13: Ilmastotekoja