Luotettavaa sähkönjakelua kaikille

YK:n tavoite: 7. Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille
Alatavoite: 7.1. Varmistaa vuoteen 2030 mennessä edulliset, luotettavat ja uudenaikaiset energiapalvelut kaikille

Energiaviraston Verkot-ryhmä valvoo sähkön jakeluverkonhaltijoiden toimintaa, ja eri valvonnan osa-alueilla varmistetaan niin hinnoittelun kohtuullisuus kuin luotettavan sähköverkon kehittäminenkin.

Valvontamenetelmillä tarkastellaan verkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuutta verkonhaltijoiden, yhteiskunnan ja asiakkaiden näkökulmasta. Myös EU-sääntely ja kansallinen energiamarkkinasääntely asettavat verkkotoiminnalle velvoitteita ja tavoitteita, joihin valvontamenetelmien taloudellisilla ohjauskeinoilla pyritään ohjaamaan. Kaikessa energiamarkkinasääntelyssä on vahvasti taustalla energiamurroksen vaikutukset. 

Energiavirasto ohjaa verkonhaltijoita kehittämään verkkotoimintaa kohti energiamurroksen mahdollistavaa alustaa, joka toimii yhteiskunnan kannalta tehokkaasti ja mahdollistaa toimivat ja terveet markkinat sekä asiakkaiden osallistamisen markkinoille.

Energiavirasto valvoo myös sähkön siirron ja jakelun sekä maakaasun siirron ja jakelun maksujen korottamista. Sähkön siirron ja jakelun maksuja voi korottaa korkeintaan 8 prosenttia ja maakaasun 15 prosenttia vuoden sisällä.

Vuonna 2024 alkaneella valvontamenetelmäjaksolla keskeisiä tavoitteita ovat toiminnan kehittäminen ja kokonaistehokkuus. Verkkovalvonnan keskeiset lähtökohdat ovat verkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuus, kustannusvastaavuus ja korkea toimitusvarmuus.

Energiavirasto valvoo verkon kehittämistä sähkön jakeluverkkoyhtiöiden kehittämissuunnitelmien avulla. Tavoitteemme on varmistaa luotettava, kestävä ja uudenaikainen sähköverkko kaikille. Verkkoyhtiöillä on velvollisuus taata riittävän hyvälaatuisen sähkön saanti verkonkäyttäjille – yhtiöiden on ylläpidettävä, käytettävä ja kehitettävä sähköverkkoaan sekä yhteyksiä toisiin verkkoihin toiminnalle säädettyjen vaatimusten ja verkonkäyttäjien kohtuullisten tarpeiden mukaan.

Sähkömarkkinalaki asettaa sähkön jakeluverkolle toiminnan laatuvaatimukset, joiden mukaan jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta asemakaava-alueella verkonkäyttäjälle yli 6 tuntia tai haja-asutusalueella yli 36 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä. Sähkön jakeluverkkoyhtiöiden tulee täyttää nämä vaatimukset viimeistään vuoden 2036 loppuun mennessä.

Energiavirasto kerää kahden vuoden välein verkkoyhtiöiden kehittämissuunnitelmat, joissa on kuvattu toimenpiteet laatuvaatimusten täyttämiseksi. Arvioimme, riittävätkö kehittämissuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet lakisääteisten vaatimusten täyttämiseen ja vaadimme tarvittaessa muutoksia.
 

Mittari: Sähkönkäyttöpaikat toiminnan laatuvaatimuksien piirissä

Kehittämissuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet, joilla verkkoyhtiö aikoo täyttää toiminnan laatuvaatimukset sekä seurataan toimenpiteiden toteuttamista. Verkkoyhtiö ilmoittaa kehittämissuunnitelmassaan kuinka suuri osuus käyttöpaikoista on saatu toiminnan laatuvaatimusten piiriin. Verkkoyhtiöt ovat toimittaneet edellisen tiedon toiminnan laatuvaatimusten täyttymisestä Energiavirastolle kesäkuussa 2022. Seuraavan kerran tiedot toimitetaan kesäkuussa 2024.

Useat yhtiöt ovat pyrkineet kohdentamaan toimenpiteitä etenkin asemakaava-alueella oleviin käyttöpaikkoihin. Tiiviisti asutulla asemakaava-alueella käyttöpaikkoja saadaan vaatimusten piiriin nopeammin kuin asemakaava-alueen ulkopuolella, jossa myös verkkopituus asiakasta kohden on pidempi. Sähkönkäyttöpaikoista kokonaisuudessaan toiminnan laatuvaatimusten piirissä sijaitsee jo yli 3,2 miljoonaa käyttöpaikkaa.

 

2014 

2016 

2018 

2020 

2022 

Toiminnan laatuvaatimukset täyttävät käyttöpaikat asemakaava-alueella 

72 % 

81 % 

87 % 

92 % 

95 % 

Toiminnan laatuvaatimukset täyttävät käyttöpaikat asemakaava-alueen ulkopuolella 

26 % 

31 % 

38 % 

46 % 

53 % 

 

Tekoja

  • Vuonna 2023 Energiavirasto valmisteli ja vahvisti hinnoittelun kohtuullisuutta koskevat valvontamenetelmät vuosille 2024–2031. Muutoksista kuultiin toiminnanharjoittajia ja sidosryhmiä vuonna 2023 kolmella eri julkisella kuulemisella: maaliskuussa, lokakuussa ja joulukuussa. Uusissa valvontamenetelmissä korostuvat sekä liiketoiminnan kustannusvastaavuus asiakkaiden kannalta että verkkoyhtiöiden tasapuolinen kohtelu tarvittavien investointien mahdollistamisessa.

  • Sähkömarkkinalakiin lisättiin vuonna 2023 sääntelyä joustopalvelujen käyttämisestä sähkönjakeluverkon käytön ja kehittämisen tehostamiseksi. Vuonna 2023 Energiavirasto on kehittänyt joustopalveluiden hyödyntämiseen liittyvää valvontaa ja antanut verkonhaltijoille näiden palveluiden hankintaan liittyvän valvontakirjeen. Energiavirasto pyrkii omilla toimenpiteillään varmistamaan joustomarkkinoiden kehittymistä ja kannustamaan verkonhaltijoita tunnistamaan potentiaalisia joustopalveluiden käyttökohteita verkoissaan.

Energiavirasto teki vuonna 2023 raportin sähkönjakeluverkonhaltijoiden varautumissuunnitelmista ja niissä havaituista hyvistä käytännöistä. Energiavirasto valvoo jakeluverkonhaltijoiden varautumissuunnittelua ja erityisesti hyvien käytäntöjen jakamisella edistetään toimijoiden varautumisen kehittymistä.