Markkinavalvonta

Energiavirasto toimii Suomessa energian tukkumarkkinoiden kansallisena sääntelyviranomaisena. Energiaviraston toimivaltaan kuuluu energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1227/2011, jäljempänä ”REMIT-asetus”, noudattamisen valvonta.

REMIT -asetus kieltää sisäpiiritiedon väärinkäytön sekä markkinamanipulaation energian tukkumarkkinoilla. Markkinaosapuolten on asetuksen mukaisesti myös julkaistava hallussaan olevat tukkutason energiatuotteeseen liittyvät sisäpiiritiedot, joilla on todennäköisesti huomattavaa vaikutusta energian tukkumarkkinoihin. Lisäksi asetus velvoittaa tukkumarkkinoilla kauppaa käyviä tahoja rekisteröitymään markkinaosapuolina kansallisen viranomaisen ylläpitämään REMIT -rekisteriin sekä raportoimaan tekemistään liiketoimista energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle (ACER).  

REMIT-asetus