Jakeluvelvoite

Jakeluvelvoitteen tarkoituksena on edistää kestävien uusiutuvien polttoaineiden käyttöä moottoribensiinin, dieselöljyn ja maakaasun korvaamiseksi liikenteessä. Vuoteen 2030 mennessä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus on nostettava EU:ssa 14 prosenttiin liikenteen energian loppukulutuksesta. Tämä on toteutettu säätämällä kansallisesti liikennepolttoaineen jakelijoille velvoite toimittaa vuosittain kulutukseen vähimmäisosuus uusiutuvia polttoaineita (”jakeluvelvoite”). Vuosina 2023 ja 2024 jakeluvelvoite on 13,5 %. Lisäksi liikenteessä käytetyille biopolttoaineille ja biokaasulle on asetettu alatavoitteita tietyistä raaka-aineista valmistettujen biopolttoaineiden käytön edistämiseksi sekä raja-arvoja tietyistä raaka-aineista valmistetuille biopolttoaineille ja biokaasulle. 

Biopolttoöljyn jakeluvelvoitteen tarkoituksena on edistää kestävän biopolttoöljyn käyttöä kevyen polttoöljyn korvaamiseksi lämmityksessä, työkoneissa ja kiinteästi asennetuissa moottoreissa. Tämä on toteutettu säätämällä kevyen polttoöljyn jakelijoille velvoite toimittaa vuosittain kulutukseen vähimmäisosuus biopolttoöljyä (”biopolttoöljyn jakeluvelvoite”). Vuonna 2021 biopolttoöljyn jakeluvelvoite oli kolme prosenttia ja se on noussut prosenttiyksiköllä joka vuosi. Vuonna 2028 ja siitä eteenpäin se tulee olemaan 10 prosenttia.  

Jakeluvelvoitetta koskevien lakien täytäntöönpanosta, velvoitteiden täyttämisen valvonnasta ja laeissa säädettyjen tehtävien hoitamisesta vastaa Energiavirasto. Jakeluvelvoitteen valvontatehtävät siirtyivät Verohallinnolta Energiavirastolle vuoden 2021 alusta alkaen.  

Jakeluvelvoitelaki (446/2007), biopolttoöljyn jakeluvelvoitelaki (418/2019) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/2001 uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (”RED2-direktiivi”) .