Sähkön vähittäismarkkinat

Sähkön vähittäismyynnissä sähkönmyyjä myy sähköä loppukäyttäjälle. Suomessa sähkönkäyttöpaikkoja on noin 3,5 miljoonaa, ja näihin jokaiseen on oltava ilmoitettuna yksi avoin toimittaja sähkön saamiseksi kohteeseen. Myös sähkön tuotantoa varten tulee olla avoin toimittaja.

Sähkönmyynti on toimialana erityisessä asemassa, sillä sähkö on välttämättömyyspalvelu. Lisäksi energiapolitiikka on ilmastonmuutoksen torjunnan keskiössä. Tästä syystä alaa koskee erityissääntely, joka rajoittaa sopimusvapautta vähittäismyynnissä. Sähkönmyyntialalla halutaan kuitenkin myös mahdollistaa kilpailu. Kaikkea ei ole säännelty yksityiskohtaisesti, jolloin sähkökaupan osapuolet voivat keskenään sopia sähkönmyynnistä haluamallaan tavalla.

Sähköjärjestelmän toimivuus edellyttää siihen osallistuvien toimijoiden välistä yhteistyötä. Sähköenergian on kuljettava useamman verkonhaltijan kautta loppukäyttäjälle, ja sähköenergialle on aina löydettävä ostaja. Tästä syystä sähkönmyyntialalla ei voi toimia ilman, että viestii muiden sähkömarkkinajärjestelmään kuuluvien tahojen kanssa. Vähittäismyyjille onkin asetettu velvollisuus osallistua tietojenvaihtoon ilmoittamalla esimerkiksi alkavasta tai päättyvästä toimituksesta.

Sähkönmyyjät eivät toteuta sähkön jakelua mittauksineen, vaan siitä huolehtivat verkonhaltijat. Sähkönmyyjät myyvät sähköjärjestelmään syötettyä sähköenergiaa, mutta periaatteessa myynti tapahtuu sähkötaseisiin tehtävien kirjausten kautta. Sähkönmyyjän hankkima ja myymä sähkö kirjataan myyjän sähkötaseeseen ja myyjä laskuttaa mittaustietojen perusteella asiakkaitaan myyntisopimusten mukaisesti.

Taseselvityksen perusteella sähkömarkkinoilla pystytään osoittamaan, kuinka paljon sähköenergiaa kukin sähkömarkkinaosapuoli on käyttänyt tai tuottanut, sekä esimerkiksi kenen maksettavaksi mikäkin kilowattitunti tulee.  Näin jokaiselle käytetylle sähköerälle on löydettävissä maksaja. Vaikka taseselvitys tehdään varsinaisen toimituksen jälkeen, tulee osapuolilla olla toimitukseen liittyvät sopimukset tehtynä ennen toimituksen alkamista.