Detaljhandelsmarknaden för el

Vid detaljförsäljningen av el säljer elförsäljaren el till slutanvändaren. I Finland finns cirka 3,5 miljoner eldriftsställen och alla måste ha angett en öppen leverantör för att få el till objektet. En öppen leverantör krävs även för elproduktionen.

Elförsäljning har en särskild ställning som sektor eftersom el är en nödvändig tjänst. Dessutom är energipolitiken central för att motarbeta klimatförändringen. Därför berörs sektorn av särskilds föreskrifter som begränsar avtalsfriheten vid detaljförsäljning. Dock vill man även möjliggöra konkurrens inom elförsäljningssektorn. Det finns inte detaljerade föreskrifter för allt, vilket innebär att elhandelsparterna har frihet att avtala om elförsäljningen på önskat sätt.

Samarbete mellan deltagande aktörer är en förutsättning för att elsystemet ska fungera. Elenergin går via flera nätinnehavare till slutanvändaren och elenergin kräver alltid en köpare. Därför kan man inte vara verksam inom elförsäljningssektorn utan att kommunicera med andra aktörer som ingår i elmarknadssystemet. Detaljförsäljarna har ålagts med förpliktelser att delta i informationsutbytet genom att till exempel ange påbörjad eller avslutad leverans.

Elförsäljarna genomför inte eldistribution och mätningar – det är nätinnehavarnas uppgift. Elförsäljarna säljer elenergi som går in i elsystemet, men försäljningen sker i princip via registreringar av elbalanserna. Elen som elförsäljaren köper in och säljer registreras i försäljarens elbalansavräkning och försäljaren fakturerar kunderna utifrån mätarställningen i enlighet med försäljningsavtalet.

Baserat på balansavräkningen kan man ange hur mycket elenergi elmarknadsparterna har använt eller producerat, samt vem som betalar för vilken kilowattimme.  På så sätt finns en betalare för varje elparti som har förbrukats. Fastän balansavräkningen sker först efter den faktiska leveransen ska parterna ha ingått avtal om leveransen innan leveransen påbörjas.