Energibesiktningsverksamhet

Målet med energibesiktningarna är att analysera besiktningsobjektets energianvändning, utreda energisparpotentialen och föreslå kostnadseffektiva åtgärdsförslag för att förbättra energieffektiviteten.

I Finland är energibesiktningsverksamheten indelad i två delar:

  • frivilliga, subventionerade energibesiktningar för små- och medelstora företag och kommuner
  • obligatoriska energibesiktningar som energieffektivitetslagen ålägger stora företag

Kommunernas och de små- och medelstora företagens energibesiktningar subventioneras

Med frivilliga subventionerade energibesiktningar avses övergripande kartläggningar av energiförbrukning och energisparmöjligheter hos besiktningsobjekten enligt separata anvisningar för genomförande och rapportering.

Motiva ansvarar för alla praktiska uppgifter i anslutning till subventionerade besiktningar (bl.a. anvisningar, uppföljning, utveckling, kvalitetsövervakning, utbildning av besiktare och rådgivning).

Arbets- och näringsministeriet stöder frivilliga energibesiktningar i små och medelstora företag samt kommuner. En förutsättning för att energistöd ska kunna beviljas är att energibesiktningen har genomförts enligt modellerna och anvisningarna för genomförandet.

Obligatoriskt för stora företag

Energieffektivitetslagen ålägger stora företag att genomföra en energibesiktning av företaget vart fjärde år. Vid en energibesiktning utreds energiförbrukningsprofilen för företagets eller koncernens alla verksamhetsställen samt deras möjligheter till energisparande genom objektsbesiktningar av enskilda objekt som ger detaljerad information om objektets energiförbrukning och vilka energieffektivitetsåtgärder som passar objektet i fråga. Det är inte möjligt att få besiktningsstöd för stora företags obligatoriska energibesiktningar.

De obligatoriska besiktningarna av stora företag administreras och verkställs av Energimyndigheten.

Obligatoriska besiktningar för stora företag