Meddelanden

Energimyndighetens system för inlämnande av ansökningar om elpriskompensation till konsumenter har öppnats

Energimyndigheten har öppnat ett system för konsumenter där de kan ansöka om ett beslut hos Energimyndigheten om det har skett ett fel i betalningen av elpriskompensationen.

Pressmeddelande 2.5.2023
En del näringsidkare som kan jämställas med konsumenter har rätt till elpriskompensation

En del enskilda näringsidkare har rätt till lagenlig elpriskompensation. Till exempel näringsidkare som ingått elavtal med FO-nummer och som använder firmanamn kan ha rätt till gottgörelse. Förutsättningen är att över hälften av elförbrukningen hänför sig till privat bruk. Rätten till kompensation och kompensationens belopp bedöms från fall till fall. Aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag eller föreningar har inte rätt till kompensation.

Pressmeddelande 21.4.2023
Utsläppen från anläggningar inom Finlands utsläppshandelssektor minskade med 1,3 miljoner ton 2022

Koldioxidutsläppen från de anläggningar i Finland som omfattas av EU:s utsläppshandel uppgick till sammanlagt 19,0 miljoner ton 2022. Utsläppen minskade med 6,4 procent jämfört med utsläppen 2021.

Pressmeddelande 3.4.2023
Kommissionen föreslår reformer i elmarknadsmodellen

Europeiska kommissionen publicerade 14.3.2023 lagstiftningsförslag för att förnya elmarknadsmodellen. Kommissionens mål är att påskynda införandet av förnybara energikällor och gradvis avveckling av naturgasanvändningen, minska konsumentfakturornas beroende av varierande priser på fossila bränslen, skydda konsumenterna bättre mot framtida pristoppar och eventuell marknadsmanipulation samt göra EU:s industri ren och mer konkurrenskraftig.

Pressmeddelande 22.3.2023