Meddelanden

Nationell rapport om el- och naturgasmarknaden 2020

Baserat på direktiven om elmarknad och naturgas utarbetar Energimyndigheten en årlig rapport till Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) och Europeiska kommissionen om drift och övervakning av den finska marknaden för el och naturgas.

Pressmeddelande 12.7.2021
Viktig påminnelse till Fi-Nergy Voimas och 365 Hankintas kunder

Energimyndigheten påminner Fi-Nergy Voima Oy:s, Fi-Nergy Voima OÜ:s och 365 Hankinta Oy:s kunder att omedelbart ingå ett elavtal med en ny elsäljare, för att undvika att eldistributionen avbryts. Den skyldighet att säkerställa elleveransen till kunderna som ålagts nätbolagen i lagstiftningen håller på att löpa ut, varefter nätbolagen har rätt avbryta kundens eldistribution.

Pressmeddelande 7.7.2021
Under 2020 ökade produktionskapaciteten för solkraft med 45 procent - småskalig produktion nästan 300 megawatt

Den småskaliga produktionen av solkraft har under de senaste åren ökat kraftigt. Kapaciteten som installerats efter 2016 har mer än tiofaldigats. Vid utgången av 2020 hade en sammanlagd produktionskapacitet med solkraft på cirka 293 megawatt kopplats till elnätet och enligt preliminära uppgifter ökade kapaciteten under året med 91 megawatt.

Pressmeddelande 17.6.2021
Anvisningar till Fi-Nergy Voimas och 365 Hankintas kunder

Fi-Nergy Voima Oy:s, Fi-Nergy Voima OÜ:s och 365 Hankinta Oy:s elleverans till kunderna har avbrutits. På den här sidan finns anvisningar för kunder som har elförsäljningsavtal med dessa bolag.

Pressmeddelande 11.6.2021