Meddelanden

Anbudsförfarandet minskade stödanbuden för trafikinfrastrukturen

Åren 2018–2021 genomförde Energimyndigheten ett anbudsförfarande för stödprogram som främjar investeringar i laddnings- och tankstationer för el- och gasbilar. Anbudsomgångarna ordnades fyra gånger. I anbudsförfarandet konkurrerade tankstationer för biogas samt laddningsstationer för fordon och kollektivtrafik om stödet i sina egna teknologigrupper. Anbudsförfarandet omfattade 17 miljoner euro, varav 14,5 miljoner euro beviljades.

Pressmeddelande 6.10.2021
Energimyndigheten har fastställt ändringarna i tillsynsmetoderna för eldistribution

Ändringarna i elmarknadslagen trädde i kraft den 1 augusti 2021 och Energimyndigheten började uppdatera tillsynsmetoderna för eldistribution baserat på dem. Lagändringarna gav Energimyndigheten nya verktyg med hjälp av vilka man kan påverka utvecklingen av överföringspriserna utan att äventyra utvecklingen av sådana leveranssäkra och intelligenta elnät som det moderna samhället förutsätter. Myndigheten har nu fastställt hur tillsynsmetoderna för eldistribution ska ändras för enhetspriser, rimlig avkastningsgrad och incitament för leveranssäkerhet från och med den 1 januari 2022.

Pressmeddelande 4.10.2021
Avgörandet av unionens domstol bekräftar även Energimyndighetens oberoende

Ett beslut som nyligen fattats av Europeiska unionens domstol understryker nättillsynsmyndigheternas oberoende av nationell politisk makt. Domstolens avgörande om Europeiska kommissionen och Förbundsrepubliken Tyskland utgör en riktlinje för hela Europeiska unionen. Beredningen av lagstiftningen om internprissättning visade att oberoendet för de nationella myndigheterna ska säkerställas, även i Finland.

Pressmeddelande 30.9.2021
Energimyndigheten beredde rekommendationer om harmonisering av nättjänstavgifter för el

Energimyndigheten har tillställt arbets- och näringsministeriet rekommendationer om harmonisering av nättjänstavgifternas struktur i distributionsnätsverksamheten. Promemorian har sammanställts för fortsatt beredning av lagstiftningen. Harmoniseringen förbättrar nättjänsternas kundorientering.

Pressmeddelande 30.9.2021