Planering och uppföljning

Resultatstyrningsdokumenten innehåller planerings- och uppföljningsinformation om resultatstyrningen av Energimyndighetens verksamhet. Planeringsinformationen är indelad i resultatavtal mellan Arbets- och näringsministeriet och Energimyndigheten samt budgeter och tilläggsbudgeter som riksdagen beslutar om. Den viktigaste uppföljningsinformationen är Energimyndighetens bokslut och de verksamhetsberättelser som hör till dem samt Arbets- och näringsministeriets ställningstaganden till myndighetens bokslut.

Dokumenten är på finska.