Ursprungsgaranti för energi

I Finland implementeras regleringen av ursprungsgarantier i det omarbetade direktivet om främjande av förnybar energi (RED II) och därmed förnyas lagen om ursprungsgarantierna. Med den nya lagen om ursprungsgarantier för energi (RP 87/2021) beviljas ursprungsgarantier för el som produceras med förnybar energi, el som producerats med högeffektiv kraftvärme, el som produceras med kärnkraft, förnybar gas, väte som produceras från förnybar energi, värme och kyla som produceras från förnybar energi samt spillvärme och -kyla.

Regeringens proposition med förslag till lag om ursprungsgarantier för energi

Ursprungsgarantier kommer att beviljas av ursprungsgarantiernas registeransvariga. Finextra Oy, som ägs av Fingrid Oyj, ansvarar för registret över ursprungsgarantier för el. Gasgrid Finland Oy ansvarar för ursprungsgarantiregistret för gas och väte. Energimyndigheten är registeransvarig för ursprungsgarantiregistret gällande ursprungsgarantier för värme och kyla. Energimyndighetens uppgift är också att övervaka att lagen iakttas.

Urpsrungsgarantier för värme och kyla

Energimyndigheten ordnar fredagen den 3.12.2021 kl. 12.30-15.00 ett informationstillfälle gällande registret av ursprungsgarantier för värme och kyla. Tillfället ordnas vid Energimyndigheten (Auditoriet, Fågelviksgränden 4). Det är även möjligt att delta på distans.

Informationstillfället är ägnat åt de som är intresserade av registret för värme och kyla. I tillfället berättas om bl.a. ursprungsgarantier för förnybar värme och kyla samt spillvärme och spillkyla, ibruktagande av registret och dess servicevillkor samt om verifiering.

Välkommen med! Anmälning senast 30.11.2021 med blanketten nedan.

Anmälan till tillfället