Ursprungsgaranti för energi

I Finland implementeras regleringen av ursprungsgarantier i det omarbetade direktivet om främjande av förnybar energi (RED II) och därmed förnyas lagen om ursprungsgarantierna. Med den nya lagen om ursprungsgarantier för energi (1050/2021) beviljas ursprungsgarantier för el som produceras med förnybar energi, el som producerats med högeffektiv kraftvärme, el som produceras med kärnkraft, förnybar gas, väte som produceras från förnybar energi, värme och kyla som produceras från förnybar energi samt spillvärme och -kyla.

Ursprungsgarantier kommer att beviljas av ursprungsgarantiernas registeransvariga. Finextra Oy, som ägs av Fingrid Oyj, ansvarar för registret över ursprungsgarantier för el. Gasgrid Finland Oy ansvarar för ursprungsgarantiregistret för gas och väte. Energimyndigheten är registeransvarig för ursprungsgarantiregistret gällande ursprungsgarantier för värme och kyla. Energimyndighetens uppgift är också att övervaka att lagen iakttas.

Urpsrungsgarantier för värme och kyla

Lagen om ursprungsgarantier för energi har trätt i kraft 3.12.2021. Genom lagen blir Energimyndigheten registerförare för ursprungsgarantier gällande värme och kyla. Energimyndigheten har utfärdat en anvisning till användarna av ursprungsgarantiregistret för värme, kyla, spillvärme och spillkyla.

Meddelandet 18.3.2022: Ursprungsgarantiregistret for varme och kyla oppnas 1.4.2022

Länk till presentationsmaterialet 29.3.2022 (pdf) (på finska)