Tillsyn av prissättning

Energimyndigheten utövar tillsyn över nätbolagens prissättning som helhet i fyra års intervall. Myndigheten har på förhand fastställt metoder för el- och naturgasnätsbolagen utifrån vilka tillsynen utövas i åtta år. Tillsynen är baserad på el- och naturgasmarknadslagstiftningen samt utifrån de fastställda tillsynsmetoderna för skälig prissättning samt rättspraxis.

Energimyndigheten undersöker skäligheten i prissättningen 2016–2019 under 2020. Då ger myndigheten alla elnätsbolag ett tillsynsbeslut där ett eventuellt debiterat överpris åläggs bolagen att återbetala till kunderna som överföringsavgifter under kommande fyraårsperiod.

De tillsynsmetoder som har fastställts av Energimyndigheten är nätverksamhetsspecifika.

Tillsynsmetoder under fjärde och femte tillsynsperioden (pdf)

Årliga beräkningar 2016–2019

Tillsyn av höjningstak