Energilagring, flexibilitets- och stödtjänster

Nätinnehavaren ska sörja för säker, tillförlitlig och effektiv drift av sitt elnät samt för att alla de stödtjänster som behövs för säker, tillförlitlig och effektiv drift av elnätet samt de tjänster efterfrågeflexibilitet och energilagringsanläggningar förutsätter är tillgängliga.

Att bedriva näringsverksamhet som avser energilagringsanläggningar

Med energilagring från elnät avses i elmarknadslagstiftningen

  • en uppskjutning av den slutliga användningen av el till en senare tidpunkt än produktionstillfället
  • omvandlingen av elenergi till en form av energi som kan lagras
  • lagringen av den energin, och den därpå följande återomvandlingen av den energin till elenergi eller användningen som en annan energibärare.

I regel får nätinnehavaren inte bedriva affärsverksamhet som avser energilagringsanläggningar.

Flexibilitetstjänster i distributionsnätet

Utnyttjandet av flexibilitetstjänster gäller endast distributionsnätinnehavare.

Distributionsnätsinnehavaren ska i mån av möjlighet utnyttja flexibilitetstjänster för att effektivera driften och utvecklingen av sitt distributionsnät samt för att hantera överföringsbegränsningar vid överföringar inom sitt ansvarsområde eller över ansvarsområdets gränser. Distributionsnätsinnehavaren ska anskaffa flexibilitetstjänsterna i ett öppet, icke-diskriminerande och marknadsbaserat förfarande och distributionsnätsinnehavare ska upprätta anskaffningsvillkor för flexibilitetstjänster.

Stödtjänster i elnätet

Nätinnehavaren ska för sitt elnät skaffa behövliga icke-frekvensrelaterade stödtjänster, med undantag för helt integrerade nätkomponenter, i ett öppet, icke-diskriminerande och marknadsbaserat förfarande. Utnyttjandet av stödtjänster gäller alla nätinnehavare förutom innehavare av slutna distributionsnät.

Anskaffningsvillkor

Beredningen av anskaffningsvillkoren för icke-frekvensrelaterade stödtjänster ska koordineras med stamnätsinnehavaren med systemansvar och andra nätinnehavare, och vid beredningen ska berörda nätanvändare och parter på elmarknaden höras. Nätinnehavaren ska låta sina villkor fastställas av Energimyndigheten innan villkoren införs. Villkoren ska publiceras.

Distributionsnätsinnehavare ska upprätta anskaffningsvillkor för flexibilitetstjänster som de ska låta fastställas av Energimyndigheten. Anskaffningsvillkoren för flexibilitetstjänster får tillämpas i enskilda fall efter att Energimyndigheten fastställt dem. Villkoren ska publiceras.

Villkoren ska också fastställas av Energimyndigheten när de ändras.

Fastställande av villkoren ansöks genom att lämna in de villkor som ska fastställas och en begäran om fastställande till Energimyndigheten per e-post [email protected] eller per post till adressen Fågelviksgränden 2 A, 00530 Helsingfors. Nätinnehavare ska förbereda sig på eventuella kommentarer och på att uppdatera villkoren. Energimyndigheten kontrollerar villkoren och ordnar vid behov offentligt samråd om dem och kan kräva att villkoren ändras.

Undantag från marknadsbaserad anskaffning

Energimyndigheten får på ansökan bevilja en nätinnehavare undantag från anskaffningsskyldigheten. Undantag från en marknadsbaserad anskaffning ska ansökas på en blankett som Energimyndigheten har utarbetat med ifyllnadsanvisning. Nätinnehavaren ska ansöka om undantag från marknadsbaserad anskaffning av flexibilitetstjänster och om undantag från en marknadsbaserad anskaffning av ickefrekvensbaserade stödtjänster med separata ansökningar. I båda fallen är beslutet avgiftsbelagt och bestämmelser om avgiftens storlek finns i arbets- och näringsministeriets förordning om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer.