Mätning av värmeenergi 

Lagreform gällande lägenhetsspecifik mätning och fakturering av värme och kyla

I energieffektivitetslagen regleras mätningen av fjärrvärme och -kyla samt faktureringen av för-brukningen av dessa samt inlämnandet av förbruknings- och faktureringsuppgifter. Den lagändring som krävs för att verkställa de nya bestämmelserna i energieffektivitetsdirektivet trädde i kraft den 23 november 2020.

Fjärrvärme och fjärrkyla som levereras till nya byggnader ska mätas med fjärravlästa mätare. Fjärrvärme- och fjärrkylningsmätare som redan installerats ska göras fjärravlästa eller ersättas med fjärravlästa mätare senast den 31 december 2026.

Även skyldigheten för den som säljer värmeenergi att lämna förbruknings- och bränsleuppgif-ter till kunderna utvidgas. Tidigare har kunden fått information om sin energiförbrukning med fakturan samt jämförelseinformation om andra likadana konsumenters energiförbrukning. Nu ska också uppgifter om förbrukningens klimatkonsekvenser och energiproduktionens bränslen lämnas in som nya uppgifter.

Närmare bestämmelser om fördelningen av kostnaderna för uppvärmning, kyla och vattenför-brukning utfärdas genom förordning av statsrådet.

RP 104/2020 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av energieffektivitetslagen och vissa andra lagar

Statsrådets förordning om förbruknings-och faktureringsuppgifter och fördelning av kostnaderna i fråga om värme, kyla och vatten