Utveckling av el- och naturgasnätverksamheten

Förutsättningen för god leveranssäkerhet är kontinuerlig utveckling av näten och att nätanvändarnas skäliga krav uppfylls. Energimyndigheten övervakar ständigt nätens utveckling.

Rapportering

Tekniska nyckeltal ger Energimyndigheten en årlig lägesbild av nätinnehavarna och bland annat den förverkligade leveranssäkerheten. Uppgifterna används som grund för tillsyn av nätverksamheten för olika analyser, till exempel för dragning av jordkabel och utveckling av investeringsmängder.

Nätinnehavarna ska årligen lämna in fastställda uppgifter till Energimyndigheten före utgången av maj månad. Uppgifterna som samlas in rör bland annat energi- och kundantal, avbrottseffekter och investeringar. De tekniska nyckeltalen är offentliga. Av de tekniska och ekonomiska nyckeltalen skapar Energimyndigheten en rapport av tillsynseffektivitet.

Tekniska nyckeltalen finns på sidan Publiceringar av nätverksverksamheten.

Nätets utvecklingsskyldighet

Nätinnehavaren ska underhålla, använda och utveckla nätet samt anslutningarna till andra nät. Utgångspunkten för utvecklingsbedömningen är de krav som har föreskrivits nätverksamheten och nätanvändarnas skäliga behov.

De föreskrivna kraven avser bland annat minimikrav relaterade till leveranssäkerhet och kvalitet. Med nätanvändarnas skäliga behov avses generellt att det inte är ekonomiskt att kräva totalt avbrottsfri och felfri distribution.

Kvalitetskrav på och utvecklingsplaner för elnätet

Elnätets utvecklingsskyldighet kompletteras av kvalitetskrav för eldistribution enligt vilka storm eller snöbelastning inte får orsaka avbrott i eldistributionen på över 6 timmar inom detaljplaneområden och över 36 timmar utanför dem. Distributionsnätsinnehavarna ska ta fram utvecklingsplaner med åtgärder som uppfyller kvalitetskraven. Utvecklingsplanerna lämnas i rapporteringssystemet jämna år före utgången av juni månad.

Föreskrift om utvecklingsplan för distributionsnät (pdf)

Anvisning: Tolkningsnorm för röfeskriften om utvecklingsplan (pdf)

Kalkylblad kostnadsjämförelse (xlsx)

Anvisning för inläning av information om utvecklinsplanner via VERTTI-systelmet (pdf)

Anvisning för att meddela områden som uppfyller kvalitetskraven – nätverksinformationspunkten (pdf)

Utifrån nyare utvecklingsplaner omfattas cirka 3/4 av alla driftsställen av kvalitetskraven. Majoriteten av driftsställena som faller utanför kvalitetskraven ligger i glesbygdsområden.

Upprätthållandet och förbättringen av leveranssäkerhet bedöms kräva betydande investeringar och underhåll. Investeringsbeloppet som gäller nätet uppgår till totalt cirka 9,7 miljarder euro för övergångstiden. De investeringar som krävs för att upprätthålla leveranssäkerheten i det nuvarande nätet uppgår enligt uppskattning till 2/3 av investeringarna som gäller elnätet. De förebyggande underhållskostnaderna uppgår till cirka 800 miljoner euro.

Avbrott och kvalitetsavvikelser

Energimyndigheten tillämpar sina befogenheter genom att övervaka att användarnas skäliga behov uppfylls.

Särskilt elnätet ska uppfylla verksamhetens kvalitetskrav och eltjänstens tekniska kvalitet ska vara god även i övrigt. Elnätet ska även fungera tillförlitligt och säkert när det drabbas av normala förväntade störningar.

Brister i anknytning till utveckling av nätet kan till exempel uppträda som enskilda undantag i nättjänsten, såsom i elkvalitet. Energimyndigheten tar dock inte ställning till enskilda undantag eller eventuell ersättning som betalas ut för dem. Eventuella ersättningsfrågor behandlas i sista hand i allmän underrätt.

Standardersättning som betalas ut för eldistributionsavbrott

Nätinnehavaren ska utbetala standardersättningar till användarna för eldistributionsavbrott som överskrider 12 timmar. Ersättningen grundar sig på den årliga nättjänstavgiften och bestäms i steg utifrån avbrottets varaktighet. Ersättningen ska betalas ut utan dröjsmål och utan kundens krav.

Andra störningar och avvikelser

Säkerhetsfrågor med anknytning till el- och naturgasnät ingår inte i Energimyndighetens befogenheter, till exempel farliga installationer av el- eller naturgasnät eller elanläggningsfel. I dessa frågor är den behöriga myndigheten säkerhets- och kemikalieverket Tukes.