Hållbarhet och minskning av utsläppen från drivmedel som används för transport

RED2-direktivet kräver att alla biodrivmedel, flytande biobränslen och el, värme och kyla som produceras med biomassabränslen, vilka räknas in i nationella mål eller som får ekonomiskt stöd, ska vara hållbart producerade. Dessutom har man lagstiftat nationellt att påvisandet av hållbarheten är en förutsättning till bland annat beräkning av distributionsskyldigheten för biodrivmedel eller biobrännolja, lägre beskattning, uppfyllande av villkoren för statligt stöd och utsläppskoefficienten noll för flytande biobränslen och från och med 2022 även biomassabränslen. 

I Finland ska hållbarheten hos biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen påvisas i enlighet med lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen (393/2013). Energimyndigheten sköter myndighetsuppgifter enligt hållbarhetslagen, övervakar att hållbarhetslagen följs och meddelar förhandsbesked i anslutning till klassificeringen av råvaror enligt lagen om distributionsskyldighet och lagen om distributionsskyldighet för biobrännolja. Från och med 2021 sköter Energimyndigheten också andra myndighetsuppgifter enligt lagen om distributionsskyldighet och lagen om distributionsskyldighet för biobrännolja och övervakar att de iakttas. 

Lagen om minskning av växthusgasutsläppen under hela livscykeln från vissa drivmedel (170/2018) förpliktar drivmedelsleverantörer att fram till utgången av 2020 minska växthusgasutsläppen per energienhet under hela livscykeln från drivmedel som frisläpps för konsumtion med sex procent jämfört med utsläppen år 2010. Målen uppnås genom att öka hållbara biobränslen inom transportsektorn, andra bränslen med låga koldioxidutsläpp, minska utsläppen av fossila bränslen i inledningsskedet och elektrifiera trafiken. Målet fortsätter även efter 2020. 

På denna sida har man samlat riktlinjer för hållbarhet och minskning av utsläppen av trafikbränslen. 

Lag om främjande av användningen av biodrivmedel för transport

Lag om främjande av användningen av biobrännolja