Alla meddelanden

Genom tillsyn eftersträvas en balans mellan en rimlig prissättning och en förbättring av leveranssäkerheten

Energimyndighetens utredning om tillsynen av prissättningen och leveranssäkerheten i eldistributionsnätsverksamheten har färdigställts. Utredningen har utarbetats på begäran av arbets- och näringsministeriet som bakgrund till lagberedningsprojektet om ändring av elmarknadslagen.

Pressmeddelande 4.11.2020
Påvisande av hållbarhet utvidgas till biomassabränslen

Lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen håller på att förnyas. Riksdagen behandlar som bäst en proposition (RP 70/2020) som verkställer de nya hållbarhetskriterierna i RED II-direktivet för biodrivmedel, flytande biobränslen samt som en ny helhet för el, värme och kyla som produceras från biomassabränslen. Lagändringen avses träda i kraft 1.1.2021. Målet är att säkerställa en hållbar produktion av biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som förbrukas i Finland samt att uppnå de mål för förnybar energi som är bindande för Finland.

Pressmeddelande 30.10.2020
Infrastrukturstöd för trafik: Påminnelse om att anbudsförfarandet avslutas

Inlämningstiden för anbud är 1.10–31.10.2020. Sista tillfället att ge anbud är lördagen den 31.10.2020 kl. 23:59.

Pressmeddelande 27.10.2020
HFD bekräftade Energimyndighetens linje gällande huruvida den som har gjort en begäran om utredning är part och har besvärsrätt

Syftet med en begäran om utredning som har riktats till Energimyndigheten är att avslöja eventuella förseelser i energibolagens verksamhet. De rättsliga verkningarna av myndighetens beslut gäller bolaget som övervakas och inte den som har gjort begäran om utredning. HFD:s beslut den 16 oktober 2020 bekräftar att den som har gjort en begäran om utredning inte har partsställning eller rätt att söka ändring i dessa fall.

Pressmeddelande 23.10.2020
Påminnelse till nätinnehavare om att inlämna prissättningsprinciper för anslutningar till Energimyndigheten

Uppdaterade prissättningsprinciper måste skickas till Energimyndigheten senast 1.11.2020.

Pressmeddelande 21.10.2020
Anbudsförfarande av infrastrukturstöd för trafik är i gång

Anbud tas emot under oktober. Anbudsgivaren uppmanas att omedelbart logga in på anbudsblanketten för att försäkra att tjänsträttigheterna finns.

Pressmeddelande 13.10.2020
Förbättrad leveranssäkerhet genom ändring av tillsynsmetoderna för överföringsprissättning

Överföringsprissättningen av el har väckt omfattande diskussion efter Yles nyhet om ämnet 12.10.2020. Energimyndigheten svarar på de argument som framfördes i korthet och hänvisar till det bifogade meddelandet om tillsyn som publicerades i maj.

Pressmeddelande 12.10.2020
Energimyndighetens meddelande om anbudsförfarandet för infrastrukturstöd, anvisningarna gällande deltagande i anbudsförfarandet har publicerats

Energimyndigheten meddelar om inlämningstid och tidsfrist för anbud i anbudsförfarandet gällande infrastrukturstöd för trafiken i oktober 2020. Därtill har anvisningarna för deltagande i anbudsförfarandet publicerats.

Pressmeddelande 17.9.2020
Energimyndigheten utses till behörig myndighet för riskberedskapen inom elbranschen

Energimyndigheten utses 1.9.2020 till den behöriga myndighet i Finland, i enlighet med i EU-förordningen om riskberedskap inom elsektorn.

Pressmeddelande 20.8.2020
Infrastöds informationstillfälle ordnas den 1.9. angående anbudsförfarandet av utvidgning för laddnings- och tankningsinfrastrukturen som hålls i oktober

Energimyndigheten ordnar i oktober 2020 ett anbudsförfarande för infrastöd. Ett informationstillfälle om anbudsförfarandet ordnas tisdagen den 1.9.2020, klockan 12:00 på distans.

Pressmeddelande 20.8.2020