Alla meddelanden

Anbudsförfarandet minskade stödanbuden för trafikinfrastrukturen

Åren 2018–2021 genomförde Energimyndigheten ett anbudsförfarande för stödprogram som främjar investeringar i laddnings- och tankstationer för el- och gasbilar. Anbudsomgångarna ordnades fyra gånger. I anbudsförfarandet konkurrerade tankstationer för biogas samt laddningsstationer för fordon och kollektivtrafik om stödet i sina egna teknologigrupper. Anbudsförfarandet omfattade 17 miljoner euro, varav 14,5 miljoner euro beviljades.

Pressmeddelande 6.10.2021
Energimyndigheten har fastställt ändringarna i tillsynsmetoderna för eldistribution

Ändringarna i elmarknadslagen trädde i kraft den 1 augusti 2021 och Energimyndigheten började uppdatera tillsynsmetoderna för eldistribution baserat på dem. Lagändringarna gav Energimyndigheten nya verktyg med hjälp av vilka man kan påverka utvecklingen av överföringspriserna utan att äventyra utvecklingen av sådana leveranssäkra och intelligenta elnät som det moderna samhället förutsätter. Myndigheten har nu fastställt hur tillsynsmetoderna för eldistribution ska ändras för enhetspriser, rimlig avkastningsgrad och incitament för leveranssäkerhet från och med den 1 januari 2022.

Pressmeddelande 4.10.2021
Avgörandet av unionens domstol bekräftar även Energimyndighetens oberoende

Ett beslut som nyligen fattats av Europeiska unionens domstol understryker nättillsynsmyndigheternas oberoende av nationell politisk makt. Domstolens avgörande om Europeiska kommissionen och Förbundsrepubliken Tyskland utgör en riktlinje för hela Europeiska unionen. Beredningen av lagstiftningen om internprissättning visade att oberoendet för de nationella myndigheterna ska säkerställas, även i Finland.

Pressmeddelande 30.9.2021
Energimyndigheten beredde rekommendationer om harmonisering av nättjänstavgifter för el

Energimyndigheten har tillställt arbets- och näringsministeriet rekommendationer om harmonisering av nättjänstavgifternas struktur i distributionsnätsverksamheten. Promemorian har sammanställts för fortsatt beredning av lagstiftningen. Harmoniseringen förbättrar nättjänsternas kundorientering.

Pressmeddelande 30.9.2021
De nordiska länderna sparar en hel del energi genom ekodesign och energimärkning – avslöjar verktyget Nordcrawl

En studie som genomfördes inom det nordiska samarbetsprojektet Nordsyn och med verktyget Nordcrawl visade att ekodesign och energimärkning ger stora energibesparingar i de nordiska länderna. Enligt studien förväntas Finland årligen spara 83 TWh primärenergi 2030. Finland hade de största årliga besparingarna i Norden.

Pressmeddelande 27.9.2021
Nya krav på cirkulär ekonomi och energieffektivitet på smarttelefoner och surfplattor

Smarttelefoner och surfplattor får energimärkningar och krav på ekodesign som omfattar bl.a. produkternas reparerbarhet, demonterbarhet, hållbarhet och återvinningsbarhet. Beredningen av den egentliga förordningen på basis av en förstudie har inletts.

Pressmeddelande 2.9.2021
Energimyndigheten fastställde servicevillkoren för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln

Energimyndigheten har fastställt villkoren för det centraliserade informationsutbytet om stamnätsinnehavarens elhandel, dvs. datahub-villkoren. Fingrid Datahub Oy erbjuder en tjänst för centraliserat informationsutbyte på villkor som fastställts av Energimyndigheten från och med den 21 februari 2022.

Pressmeddelande 25.8.2021
Energimyndigheten förberedde rekommendationer för samfakturering av avgifter för elförsäljning och eldistribution

Energimyndigheten har 13.7.2021 lämnat in till arbets- och näringsministeriet rekommendationer för genomförandet av praxisen för samfakturering av avgifter för elförsäljning och eldistribution. Enligt rekommendationerna skulle detaljförsäljaren svara för samfaktureringen och relaterad kundtjänst i sin helhet. En tydlig modell skulle hjälpa kunderna att bättre utnyttja möjligheter såsom förbrukningsflexibilitet på elmarknaden. 

Pressmeddelande 17.8.2021
Uppdateringen av tillsynsmetoderna inleds efter att lagändringarna trätt i kraft

Ändringarna i elmarknadslagen trädde i kraft 1.8.2021. Lagändringarna ger Energimyndigheten nya verktyg med hjälp av vilka man kan påverka utvecklingen av överföringspriserna utan att äventyra utvecklingen av sådana leveranssäkra och intelligenta elnät som det moderna samhället förutsätter. På basis av detta har Energimyndigheten inlett en granskning av tillsynsmetoderna i fråga om enhetspriserna, den rimliga avkastningsgraden och incitamentet för leveranssäkerhet.

Pressmeddelande 5.8.2021
Nationell rapport om el- och naturgasmarknaden 2020

Baserat på direktiven om elmarknad och naturgas utarbetar Energimyndigheten en årlig rapport till Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) och Europeiska kommissionen om drift och övervakning av den finska marknaden för el och naturgas.

Pressmeddelande 12.7.2021