Alla meddelanden

Energimyndighetens meddelande om anbudsförfarandet för infrastrukturstöd, anvisningarna gällande deltagande i anbudsförfarandet har publicerats

Energimyndigheten meddelar om inlämningstid och tidsfrist för anbud i anbudsförfarandet gällande infrastrukturstöd för trafiken i oktober 2020. Därtill har anvisningarna för deltagande i anbudsförfarandet publicerats.

Pressmeddelande 17.9.2020
Energimyndigheten utses till behörig myndighet för riskberedskapen inom elbranschen

Energimyndigheten utses 1.9.2020 till den behöriga myndighet i Finland, i enlighet med i EU-förordningen om riskberedskap inom elsektorn.

Pressmeddelande 20.8.2020
Infrastöds informationstillfälle ordnas den 1.9. angående anbudsförfarandet av utvidgning för laddnings- och tankningsinfrastrukturen som hålls i oktober

Energimyndigheten ordnar i oktober 2020 ett anbudsförfarande för infrastöd. Ett informationstillfälle om anbudsförfarandet ordnas tisdagen den 1.9.2020, klockan 12:00 på distans.

Pressmeddelande 20.8.2020
Sammandrag av distributionsnätsinnehavarnas elnätsaffärsverksamhet för räkenskapsperioden 2019 har publicerats

Den sammanlagda omsättningen för distributionsnätsverksamheten år 2019 var cirka 2,09 miljarder euro, vilket är en ökning på 4,0 procent från året innan. Vinsten ökade med 3,4 procent jämfört med 2018. Investeringarna i distributionsnätet uppgick till sammanlagt 679,2 miljoner euro under året.

Pressmeddelande 20.8.2020
Nationell rapport om el- och naturgasmarknaden 2019

Baserat på direktiven om elmarknad och naturgas utarbetar Energimyndigheten en årlig rapport till Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) och Europeiska kommissionen om drift och övervakning av den finska marknaden för el och naturgas.

Pressmeddelande 15.7.2020
Prissättningsmetoderna för anslutningar har publicerats

Energimyndigheten har fastställt 25.6.2020 nya metoder för prissättning för nätinnehavarens anslutningstjänst för distributionsnätsinnehavare innehavare av högspänningsdistributionsnät. 

Pressmeddelande 29.6.2020
Produktionskapaciteten inom solkraft fortsatte att öka 2019 - den årliga ökningen var 64 procent

Av den preliminära information som Energimyndigheten har samlat in av elnätsbolagen framgår att produktionskapaciteten hos den solkraft som var ansluten till elnätet i slutet av 2019 uppgick till cirka 198 megawatt. Kapaciteten hos solkraftsproduktionen som är ansluten till elnätet ökade med 77 megawatt (64 procent) på ett år. Solkraftens andel av den småskaliga elproduktionen är cirka 71 procent.

Pressmeddelande 18.6.2020
Energimärkningen förnyas 2021

EU:s energimärkning förnyas från och med mars 2021. Bakgrunden till reformen är den ökade energieffektiviteten och oklarheten i den nuvarande energimärkningen för konsumenterna. Den största förändringen i energimärkningen gäller klassificeringen som återgår till skalan A till G. Klasserna att A +, A + + och A + + + tas bort.

Pressmeddelande 28.5.2020
COVID-19 epidemins inverkan på trafikens infrastrukturstöd

Coronaepidemin kan orsaka oöverkomliga hinder för projekt som fått ett godkänt stödbeslut, om projektens ibruktagning försenas på grund av till exempel att leverans av anordningar fördröjs eller på grund av andra utmaningar i och med undantagstillståndet.

Pressmeddelande 3.4.2020
Korrigering: Produktionsstöd betalas inte för elproduktion under de negativa timpriserna

Marknadspriset på el var negativt för första gången på det finska prisområdet den 10.2.2020 kl. 01-05.

Pressmeddelande 31.3.2020