Alla meddelanden

Energimyndigheten inleder en utredning av det felaktiga anbudet till elbörsen 23.11.2023

Energimyndigheten inleder en utredning om det felaktiga anbudet som torsdagen den 23 november 2023 gavs till Finlands anbudsområde på elbörsen och dess inverkan på marknadens funktion och på olika marknadsparter. I egenskap av tillsynsmyndighet för elmarknadens verksamhet utreder Energimyndigheten om man i fallet eventuellt har brutit mot regleringen av elmarknaden och hur man i fortsättningen kan förhindra att motsvarande situationer uppstår. Myndigheten utreder ärendet i samarbete med tillsynsmyndigheter i andra länder.

Pressmeddelande 24.11.2023
Föreskrift om utvecklingsplan för distributionsnät

Energimyndigheten har på basis av elmarknadslagen utarbetat den 2. november en föreskrift om utvecklingsplan för distributionsnät (dnr 3167/000002/2023).

Pressmeddelande 2.11.2023
Produktionskapaciteten för stora solkraftverk kan vara upp till 190 gånger större år 2030

Den sammanlagda effekten av solkraftverk i industriell skala i Finland kan öka från nuvarande 50 megawatt till över 9 500 megawatt före 2030. Om alla rådande planerade projekt genomförs ökar antalet kraftverk från nuvarande 16 till upp till 120 före utgången av 2030. Uppgifterna framgår av Motivas och Energimyndighetens nya karttjänst Solkraftverk.

Pressmeddelande 25.10.2023
Energimyndigheten påminner: Vi bedömer bolagens verksamhet endast inom ramen för elmarknadslagstiftningen

Energimyndigheten har blivit kontaktad av många angående oklarheter gällande mätning av förbrukad energi. Energimyndigheten påminner att dess behörighet begränsar sig till elmarknadslagstiftningen.

Pressmeddelande 30.6.2023
Priset på elleveransskyldigheten bedöms marknadsbaserat

Energimyndigheten har fastställt att skäligheten i priset på leveransskyldiga elavtal bedöms marknadsbaserat genom att jämföra priset med det genomsnittliga konkurrensutsatta detaljmarknadspriset för motsvarande avtalstyp. Energimyndigheten drog för första gången upp riktlinjer i ärendet genom sitt beslut av den 28.6.2023. Enligt Energimyndigheten kan elförsäljaren inte erbjuda börsel som den enda produkten som omfattas av leveransskyldighet och priserna och villkoren i avtalen om leveransskyldighet ska vara lättillgängliga för slutanvändarna. Elmarknadslagens bestämmelser om skälig prissättning gäller endast leveransskyldig detaljförsäljning av el.

Pressmeddelande 28.6.2023
Residualmixen för år 2022 har publiserats

Residualmixen redogör för produktionsmixen för den icke-certifierade el som har förbrukats i Finland, den genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp mängden använt kärnbränsle från elproduktionen enligt residualmixen.

Pressmeddelande 20.6.2023
Energimyndigheten har publicerat ett tillsynsbrev om mätning av elleveranser och bedömning av mätningsuppgifter

Energimyndigheten har kontaktats flera gånger om oklarheter i anslutning till mätningen av elleveranser i distributionsnätet. Syftet med det publicerade tillsynsbrevet är att vägleda distributionsnätsinnehavarna i tolkningen av lagstiftningen kring mätning av elleveranser.

Pressmeddelande 16.6.2023
Energimyndighetens system för inlämnande av ansökningar om elpriskompensation till konsumenter har öppnats

Energimyndigheten har öppnat ett system för konsumenter där de kan ansöka om ett beslut hos Energimyndigheten om det har skett ett fel i betalningen av elpriskompensationen.

Pressmeddelande 2.5.2023
En del näringsidkare som kan jämställas med konsumenter har rätt till elpriskompensation

En del enskilda näringsidkare har rätt till lagenlig elpriskompensation. Till exempel näringsidkare som ingått elavtal med FO-nummer och som använder firmanamn kan ha rätt till gottgörelse. Förutsättningen är att över hälften av elförbrukningen hänför sig till privat bruk. Rätten till kompensation och kompensationens belopp bedöms från fall till fall. Aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag eller föreningar har inte rätt till kompensation.

Pressmeddelande 21.4.2023
Utsläppen från anläggningar inom Finlands utsläppshandelssektor minskade med 1,3 miljoner ton 2022

Koldioxidutsläppen från de anläggningar i Finland som omfattas av EU:s utsläppshandel uppgick till sammanlagt 19,0 miljoner ton 2022. Utsläppen minskade med 6,4 procent jämfört med utsläppen 2021.

Pressmeddelande 3.4.2023