Alla meddelanden

Energimyndighetens system för inlämnande av ansökningar om elpriskompensation till konsumenter har öppnats

Energimyndigheten har öppnat ett system för konsumenter där de kan ansöka om ett beslut hos Energimyndigheten om det har skett ett fel i betalningen av elpriskompensationen.

Pressmeddelande 2.5.2023
En del näringsidkare som kan jämställas med konsumenter har rätt till elpriskompensation

En del enskilda näringsidkare har rätt till lagenlig elpriskompensation. Till exempel näringsidkare som ingått elavtal med FO-nummer och som använder firmanamn kan ha rätt till gottgörelse. Förutsättningen är att över hälften av elförbrukningen hänför sig till privat bruk. Rätten till kompensation och kompensationens belopp bedöms från fall till fall. Aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag eller föreningar har inte rätt till kompensation.

Pressmeddelande 21.4.2023
Utsläppen från anläggningar inom Finlands utsläppshandelssektor minskade med 1,3 miljoner ton 2022

Koldioxidutsläppen från de anläggningar i Finland som omfattas av EU:s utsläppshandel uppgick till sammanlagt 19,0 miljoner ton 2022. Utsläppen minskade med 6,4 procent jämfört med utsläppen 2021.

Pressmeddelande 3.4.2023
Kommissionen föreslår reformer i elmarknadsmodellen

Europeiska kommissionen publicerade 14.3.2023 lagstiftningsförslag för att förnya elmarknadsmodellen. Kommissionens mål är att påskynda införandet av förnybara energikällor och gradvis avveckling av naturgasanvändningen, minska konsumentfakturornas beroende av varierande priser på fossila bränslen, skydda konsumenterna bättre mot framtida pristoppar och eventuell marknadsmanipulation samt göra EU:s industri ren och mer konkurrenskraftig.

Pressmeddelande 22.3.2023
Påminnelse om tidsfristen för annulleringen av ursprungsgarantier för värme och kyla år 2022

Energimyndigheten påminner att annulleringen av ursprungsgarantier som hänför sig till kalenderåret 2022 måste göras senast den 31 mars 2023.

Pressmeddelande 17.3.2023
År 2022 blev de finländska hushållens elräkningar i genomsnitt cirka 50 procent dyrare

Hushållens totala elpris fortsatte att stiga år 2022. Elpriset steg för konsumenterna i hela Europa. I Finland steg priset på elenergi med i genomsnitt 142 procent för hushåll och 106 procent för de som sköter uppvärmningen med el. Totalpriset på el (inklusive energi, överföring och skatter) steg i genomsnitt med 53 procent för hushåll och 47 procent för de som sköter uppvärmningen med el. Hushållens elenergipriser varierar dock stort på grund av typen av elavtal och tidpunkten då avtalet ingicks. Elförbrukningen minskade betydligt år 2022. Den inhemska elproduktionen förblev nästan oförändrad och genom elbesparingar kompenserades upphörandet av import från Ryssland.

Pressmeddelande 19.1.2023
Europeiska kommissionen har antagit en genomförandeordning om hållbarhetskriterier för skogsbiomassa

Europeiska kommissionen har antagit en förordning som ger vägledning av i innehållet av och påvisandet av hållbarhetskriterierna för skogsbiomassa. Energimyndigheten avgör om hållbarhetskriterier för skogsbiomassa uppfylls skilt för varje land och publiceras listan på hemsida.

Pressmeddelande 19.12.2022
Data om biobränslens råvaror för transport har publicerats på Energimyndighetens webbplats

Energimyndigheten har på sin webbplats publicerat information om rapporter om hållbarhetskriterier av distributör. Energimyndighetens skyldighet att publicera informationen grundar sig på RED II-direktivet och den nationella hållbarhetslagen.

Pressmeddelande 12.12.2022
Flera begäranden om utredning gällande produkter och priser som omfattas av elleveransskyldigheten anhängiga vid Energimyndigheten

För tillfället är flera begäranden om utredning anhängiga vid Energimyndigheten som gäller leveransskyldighet för el till rimliga priser, samt ifall börsel kan vara den enda produkt som en detaljförsäljare erbjuder som omfattas av leveransskyldigheten.

Pressmeddelande 7.11.2022
Europas energimyndigheter: Exporten av energi mellan EU-länderna bör inte begränsas

Det är mycket viktigt att EU-länderna fortsätter exportera el och gas till grannländerna, så att tillgången till energin inte hotas under den kommande vintern, betonar byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheterna ACER. Verket betonar att enhetliga tillvägagångssätt på energimarknaden bidrar till tillräckligt med energi i varje medlemsland och jämnar ut höga pristoppar.

Pressmeddelande 26.10.2022