Utsläppstillstånd

Alla anläggningar som omfattas av utsläppshandel måste ha utsläppstillstånd. Utsläppstillståndet krävs bland annat

  • i anläggningar med förbränning av bränsle (med sammanlagd effekt på över 20 MW och från mindre anläggningar i samma fjärrvärmenät) med undantag för avfallsförbränning
  • för raffinering av mineralolja
  • för framställning av järn och metall
  • för tillverkning av papper eller papp.

Detaljerad lista över funktioner: 2 § och 4 § i lagen om utsläppshandel.

I utsläppstillståndet finns uppgifter om

  • verksamhetsutövaren
  • anläggningens verksamhet och dess produktionskapacitet eller sammanlagda effekt
  • anläggningens utsläpp och deras källor
  • krav på övervakningsmetoderna för utsläpp
  • krav på rapporteringen av utsläpp.

Anläggningens utsläpp ska kontrolleras i enlighet med villkoren i ett godkänt utsläppstillstånd. Ändringar som rör anläggningens verksamhet och övervakning av utsläpp ska anmälas på förhand till Energimyndigheten.