Ursprungsgaranti för el

El får marknadsföras som el från förnybara energikällor endast om den har beviljats ursprungsgaranti. Målet med systemet för ursprungsgarantier för el är att främja elförbrukarnas möjlighet att välja el som har producerats med förnybara energikällor och säkerställa att den angivna informationen om användning av förnybara energikällor är korrekt. Ursprungsgarantier för el beviljas el från förnybara energikällor.

Förnybara energikällor är:

  • vindkraft
  • solkraft
  • vattenkraft
  • biomassa
  • aerotermisk energi (luftvärme)
  • geotermisk och hydrotermisk energi
  • havsenergi
  • deponigas, gas från avloppsreningsverk och biogas

Konsumenter kan även hitta information om den sålda elens ursprung på Energimyndighetens webbplats för jämförelse av elpriser www.sahkonhinta.fi. På webbsidan visas fördelningen av elens ursprung för varje elleverantör. Produkter som producerats enbart med förnybar energi har märkts ut med ett grönt löv.

I Finland ansvarar Finextra Oy, som ägs av Fingrid, för registret över ursprungsgarantier för el. Energimyndighetens uppgift är att övervaka att lagen iakttas. Energimyndigheten övervakar att verifierings- och redovisningsskyldigheten gällande elens ursprung iakttas samt utövar tillsyn över bedömningsorganen och den registeransvariga.