Anslutning till nätet

El- eller naturgasnätsinnehavaren ska på begäran och mot skälig ersättning ansluta abonnenter som uppfyller de tekniska kraven till nätet. Anslutningsvillkoren och de tekniska kraven ska vara öppna, objektiva och icke-diskriminerande, och beakta elsystemets driftsäkerhet och effektivitet.

Nätinnehavaren ska publicera de tekniska kraven för anslutning, försäljningsvillkor, prislistor och fastställningsgrunder för anslutningsavgifterna och en skälig tid inom vilken nätinnehavaren behandlar de anbudsförfrågningar som gäller anslutning. Nätinnehavaren ska på begäran ge abonnenten en heltäckande och tillräckligt detaljerad uppskattning av anslutningskostnaderna och leveranstidpunkten för anslutningen.

Anslutning till elnätet

Elnätsinnehavaren är skyldig att på begäran ansluta alla nätanvändare inom sitt verksamhetsområde till nätet. Anslutningsskyldigheten rör såväl det nya eldriftsstället eller kraftverkets anslutning och den överenskomna ändringen av överföringseffekt i den befintliga anslutningen.

Elnätsinnehavarens verksamhetsområde utgörs av dess ansvarsområde i stam- och distributionsnätet. I distributionsnätet för högspänningsledningar gäller nätinnehavarens anslutningsskyldighet det område där det är tekniskt, ekonomiskt eller markanvändningsmässigt förmånligare för nätanvändarna att ansluta sig till nätinnehavarens nät än någon annans nät.

Anslutningen av nya abonnenter får inte fördröjas i onödan på grund av otillräcklig överföringskapacitet. Vid bedömning av skälig tid ska man dock ta hänsyn till tiden för planering, tillståndsförfaranden och anläggning.

Nätföreskrifter gällande kraven för elnätsanslutningar

Nätföreskrifterna för nätanslutningar anger kraven för anslutningar till elnätet. Europeiska kommissionen har utfärdat tre separata nätföreskrifter som gäller kraven för nätanslutningar. Kraven gäller nätanslutningar inom produktion och förbrukning samt system för högspänd likström.

Med enhetliga föreskrifter strävar man efter att tillhandahålla en tydlig juridisk ram för nätanslutningar, främja unionsomfattande elhandel, säkerställa systemsäkerhet, underlätta integrationen av förnybara elkällor, öka konkurrensen och möjliggöra effektivare användning av elnät och resurser, vilket gynnar konsumenterna.

Anslutning till naturgasnätet

Naturgasnätsinnehavaren ska på begäran och mot skälig ersättning ansluta användnings- och lagringsobjekt för naturgas, behandlingsanläggningar för kondenserad naturgas, produktionsanläggningar från förnybara energikällor och separata linjer på verksamhetsområdet som uppfyller de tekniska kraven.

Villkoren och de tekniska kraven för anslutning ska vara öppna, objektiva och icke-diskriminerade, och ska ta hänsyn till kraven för överföringssystemet för naturgas och nätets samverkan och leveranssäkerhet samt effektiviteten i överföringssystemet för naturgas.

Försäljningspriserna och försäljningsvillkoren för anslutningarna samt grunderna för hur de bestäms ska vara objektiva och icke-diskriminerande för alla nätanvändare. Det får inte finnas villkor som är ogrundade eller som uppenbarligen begränsar konkurrensen inom naturgashandeln och de ska ta hänsyn till leveranssäkerheten i överföringssystemet för naturgas och dess effektiva användning.