Publiceringar av nätverksverksamheten

 

Statistik över finska elnät

år

Elenergi som mottagits i nätet från Finland
GWh


Elenergi som överlåtits från nätet till Finland
GWh


Total nätlängd 
km


Distributionsnät-kunderkpl

Småskalig produktion
kW*

2018

46 394,5

64 934,1

424 346,1

361 5182

200 944,8

2019 45 647,3 64 202,6 427 491,7 3 661 153 279 211
2020 47 794,5 61 259,2 431 707,9 3 699 278 363 418
2021 49 000,0 65 240,9 434 526,3 3 750 797 474 467
2022
51 102,06
61 990,72 437 484,93 3 801 894 723 261

 

*Produktionsenheter som har en nominell effekt mindre än 1 MW.

Årlig statistik på finska (excel)

Statistik och nyckeltal


Innehavaren av el- eller naturgasnät ska varje kalenderår i enlighet med innehavarens verksamhet lämna nyckeltal över sin volym, ekonomi, lönsamhet, prisnivå, effektivitet och kvalitet.

Energimyndigheten publicerar tekniska och ekonomiska nyckeltalen årligen. Tekniska nyckeltal för 4. tillsynsperioden uppdaterat 12/2020.

Tekniska nyckeltalen

Tekniska nyckeltalen av elnätsverksamheten 2022 (excel)

Tekniska nyckeltalen av naturgasverksamheten 2022 (excel)

Tekniska nyckeltalen av elnätsverksamheten 2021 (excel)

Tekniska nyckeltalen av naturgasverksamheten 2021 (excel)

Tekniska nyckeltalen av elnätsverksamheten 2020 (excel)

Tekniska nyckeltalen av naturgasverksamheten 2020 (excel)

Tekniska nyckeltalen av elnätsverksamheten 2019 (excel)

Tekniska nyckeltalen av naturgasverksamheten 2019 (excel)

Tekniska nyckeltalen av elnätsverksamheten 2018 (excel)

Tekniska nyckeltalen av naturgasverksamheten 2018 (excel)

Jämförpriser för nätkomponenter under tillsynsperioden 2024–2027 och 2028–2031

Jämförpriser för nätkomponenter i elnätsverksamhetens sjätte och sjunde tillsynsperioden och naturgasnätsverksamhetens femte och sjätte tillsynsperioden för åren 2024–2027 och 2028–2031 presenteras nedan. Jämförpriserna korrigeras årligen med konsumentprisindex. I detta avsnitt publicerar Energimyndigheten årligen jämförpriser justerade med konsumentprisindex.

Jämförpriser enligt tillsynsmetoderna publicerade den 29 december 2023 i 2022 års penningvärde

Jämförpriser 2024 eldistibution i 2022 värde

Rapporter och utredningar på finska

Yhteenvetoraportti vuoden 2022 sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmista

Energiaviraston suosituksia verkkopalvelumaksujen harmonisoiduksi
rakenteeksi 2021

Sähköverkkoliiketoiminnan kehitys, sähköverkon toimitusvarmuus ja valvonnan vaikuttavuus 2021

Sähköverkkoliiketoiminnan kehitys, sähköverkon toimitusvarmuus ja valvonnan vaikuttavuus 2020

Jakeluverkonhaltijoiden sähköverkkoliiketoiminnan tilinpäätöstietojen yhteenveto tilikaudelta 2019

Sähköverkkoliiketoiminnan kehitys, sähköverkon toimitusvarmuus ja valvonnan vaikuttavuus 2019 – tarkastelussa alueelliset hintaerot
Jakeluverkonhaltijoiden sähköverkkoliiketoiminnan tilinpäätöstietojen yhteenveto tilikaudelta 2018Raportti sähköverkkoliiketoiminnan kehityksestä, sähköverkon toimitusvarmuudesta ja valvonnan vaikuttavuudesta 2018
Loppuraportti sähkönjakeluverkkojen tyyppikäyttäjien päivittämiseen liittyvästä tutkimusprojektista
Selvitys kysyntäjoustoa tukevista valvontamenetelmistä sähkön jakeluverkkotoiminnassa
Selvitys sähkön jakelutariffien kehityksestä vuosina 2000-2017
Energiaviraston selvitys älyverkkotyöryhmälle paikallisten energiayhteisöjen oikeudellisista edellytyksistä 

Utlåtanden på finska

Lausunto energiavarastojen asettamisesta verkkopalvelutuotteeksi 30.9.2022 (pdf)

Lausunto sähköverkon hätätilaa ja käytönpalausta koskevan verkkosäännön tiedonvaihtoa ja viestintäjärjestelmiä koskevien vaatimusten kustannusten käsittelystä 1.4.2021 (pdf)

Tillsynsbrev

Tillsynsbrev om distributionsnätsinnehavarens övriga näringsverksamhet

Valvontakirje sähköntoimitusten mittaamisesta (pdf, på finska)

Tillsynsbrev om Schema för särredovisade bokslut för elaffärsverksamheter och interna poster (pdf)

Tillsynsbrev om schema och interna poster i särredovisade bokslut för naturgasaffärsverksamheter (pdf)

Tillsynsbrev om anskaffningen av förlustenergi (pdf)