Nyhet El- och naturgasmarknaden El- och naturgasnäten Pressmeddelande
Hushållens elräkningar nästan oförändrade 2020

I januari 2021 betalade hushållen totalt 0,2 procent mer för sin el än i november 2019, beloppet på fakturan för kunder med eluppvärmning ökade med 0,6 procent under perioden.

Nyhet El- och naturgasnäten Pressmeddelande
Energisammanslutningar ska främja utnyttjandet av egen elproduktion

Förordningen om utredning och mätning av elleveranser har utökats med bestämmelser om lokala energisammanslutningar och grupper av aktiva kunder samt deras uppgifter. I och med ändringen föreskrivs också om fördelningen av gemensamt producerad el i utredningen av elleveranser samt om nettoberäkningen av elförbrukningen och produktionen på eldriftsstället i utredningen av elleveranser.

Nyhet El- och naturgasnäten Pressmeddelande
Tillsynsbesluten om skäligheten i prissättningen av nätverksamheten 2016–2019 är färdiga

Den 9 december 2020 utfärdade Energimyndigheten tillsynsbeslut om skäligheten i prissättningen av elnäts- och naturgasnätsverksamheten per nätinnehavare för tillsynsperioden 2016-2019. Besluten har därefter sänts för kännedom till alla nätinnehavare och myndigheten publicerar nu en sammanställning av dem. De bolagsspecifika nyckeltalen publiceras på myndighetens webbplats ännu före jul.

Nyhet El- och naturgasnäten Pressmeddelande
Genom tillsyn eftersträvas en balans mellan en rimlig prissättning och en förbättring av leveranssäkerheten

Energimyndighetens utredning om tillsynen av prissättningen och leveranssäkerheten i eldistributionsnätsverksamheten har färdigställts. Utredningen har utarbetats på begäran av arbets- och näringsministeriet som bakgrund till lagberedningsprojektet om ändring av elmarknadslagen.