Nyhet El- och naturgasnäten Pressmeddelande 2023
Energimyndigheten påminner: Vi bedömer bolagens verksamhet endast inom ramen för elmarknadslagstiftningen

Energimyndigheten har blivit kontaktad av många angående oklarheter gällande mätning av förbrukad energi. Energimyndigheten påminner att dess behörighet begränsar sig till elmarknadslagstiftningen.

Nyhet El- och naturgasnäten Pressmeddelande 2023
Energimyndigheten har publicerat ett tillsynsbrev om mätning av elleveranser och bedömning av mätningsuppgifter

Energimyndigheten har kontaktats flera gånger om oklarheter i anslutning till mätningen av elleveranser i distributionsnätet. Syftet med det publicerade tillsynsbrevet är att vägleda distributionsnätsinnehavarna i tolkningen av lagstiftningen kring mätning av elleveranser.

Nyhet El- och naturgasmarknaden El- och naturgasnäten Pressmeddelande 2023
År 2022 blev de finländska hushållens elräkningar i genomsnitt cirka 50 procent dyrare

Hushållens totala elpris fortsatte att stiga år 2022. Elpriset steg för konsumenterna i hela Europa. I Finland steg priset på elenergi med i genomsnitt 142 procent för hushåll och 106 procent för de som sköter uppvärmningen med el. Totalpriset på el (inklusive energi, överföring och skatter) steg i genomsnitt med 53 procent för hushåll och 47 procent för de som sköter uppvärmningen med el. Hushållens elenergipriser varierar dock stort på grund av typen av elavtal och tidpunkten då avtalet ingicks. Elförbrukningen minskade betydligt år 2022. Den inhemska elproduktionen förblev nästan oförändrad och genom elbesparingar kompenserades upphörandet av import från Ryssland.

Nyhet El- och naturgasnäten Pressmeddelande
Uppgången i elöverföringspriser stannade av 2021 - elnätets leveranssäkerhet ligger på en bra nivå

Investeringarna som gjorts för att förbättra elnätets leveranssäkerhet har höjt konsumenternas nätavgifter från och med 2016. Den allmänna utvecklingen av överföringspriser vände dock nedåt 2021. Energimyndigheten uppskattar att nätavgifterna kan komma att sjunka de närmaste åren speciellt i städerna, men i en del landsbygdsområden kan de fortsätta stiga något.