Nyhet El- och naturgasnäten Pressmeddelande
Energimyndigheten har fastställt ändringarna i tillsynsmetoderna för eldistribution

Ändringarna i elmarknadslagen trädde i kraft den 1 augusti 2021 och Energimyndigheten började uppdatera tillsynsmetoderna för eldistribution baserat på dem. Lagändringarna gav Energimyndigheten nya verktyg med hjälp av vilka man kan påverka utvecklingen av överföringspriserna utan att äventyra utvecklingen av sådana leveranssäkra och intelligenta elnät som det moderna samhället förutsätter. Myndigheten har nu fastställt hur tillsynsmetoderna för eldistribution ska ändras för enhetspriser, rimlig avkastningsgrad och incitament för leveranssäkerhet från och med den 1 januari 2022.

Nyhet El- och naturgasnäten Pressmeddelande
Avgörandet av unionens domstol bekräftar även Energimyndighetens oberoende

Ett beslut som nyligen fattats av Europeiska unionens domstol understryker nättillsynsmyndigheternas oberoende av nationell politisk makt. Domstolens avgörande om Europeiska kommissionen och Förbundsrepubliken Tyskland utgör en riktlinje för hela Europeiska unionen. Beredningen av lagstiftningen om internprissättning visade att oberoendet för de nationella myndigheterna ska säkerställas, även i Finland.

Nyhet El- och naturgasnäten Pressmeddelande
Energimyndigheten beredde rekommendationer om harmonisering av nättjänstavgifter för el

Energimyndigheten har tillställt arbets- och näringsministeriet rekommendationer om harmonisering av nättjänstavgifternas struktur i distributionsnätsverksamheten. Promemorian har sammanställts för fortsatt beredning av lagstiftningen. Harmoniseringen förbättrar nättjänsternas kundorientering.

Nyhet El- och naturgasmarknaden El- och naturgasnäten Pressmeddelande
Energimyndigheten fastställde servicevillkoren för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln

Energimyndigheten har fastställt villkoren för det centraliserade informationsutbytet om stamnätsinnehavarens elhandel, dvs. datahub-villkoren. Fingrid Datahub Oy erbjuder en tjänst för centraliserat informationsutbyte på villkor som fastställts av Energimyndigheten från och med den 21 februari 2022.