Konsultation El- och naturgasnäten Pressmeddelande
Samråd om de första riktlinjerna för tillsynsmetoder för el- och naturgasverksamheter under tillsynsperioderna 1.1.2024–31.12.2027 och 1.1.2028–31.12.2031

Energimyndigheten har förberett uppdateringen av tillsynsmetoderna för en skälig prissättning av nätverksamheter för tillsynsperioderna 1.1.2024 – 31.12.2027 och 1.1.2028 – 31.12.2031. Energimyndigheten förbehåller berörda parter möjligheten för att yttra sig över riktlinjen. Utlåtanden ska lämnas till Energimyndigheten senast den 31 mars 2023.

Nyhet El- och naturgasmarknaden El- och naturgasnäten Pressmeddelande 2023
År 2022 blev de finländska hushållens elräkningar i genomsnitt cirka 50 procent dyrare

Hushållens totala elpris fortsatte att stiga år 2022. Elpriset steg för konsumenterna i hela Europa. I Finland steg priset på elenergi med i genomsnitt 142 procent för hushåll och 106 procent för de som sköter uppvärmningen med el. Totalpriset på el (inklusive energi, överföring och skatter) steg i genomsnitt med 53 procent för hushåll och 47 procent för de som sköter uppvärmningen med el. Hushållens elenergipriser varierar dock stort på grund av typen av elavtal och tidpunkten då avtalet ingicks. Elförbrukningen minskade betydligt år 2022. Den inhemska elproduktionen förblev nästan oförändrad och genom elbesparingar kompenserades upphörandet av import från Ryssland.

Nyhet El- och naturgasnäten Pressmeddelande
Uppgången i elöverföringspriser stannade av 2021 - elnätets leveranssäkerhet ligger på en bra nivå

Investeringarna som gjorts för att förbättra elnätets leveranssäkerhet har höjt konsumenternas nätavgifter från och med 2016. Den allmänna utvecklingen av överföringspriser vände dock nedåt 2021. Energimyndigheten uppskattar att nätavgifterna kan komma att sjunka de närmaste åren speciellt i städerna, men i en del landsbygdsområden kan de fortsätta stiga något.

Nyhet El- och naturgasnäten Pressmeddelande
Med beredskapsplanering förbereder man sig för störningar i el- och naturgasnätet

El- och naturgasnätsbolagen upprätthåller beredskapsplaner med hjälp av vilka bolagen förbereder sig för störningar i nätet, regleringsåtgärder som störningarna förutsätter samt undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen. Elnätsbolagen ska uppdatera beredskapsplanerna före utgången av juni 2022.