Nätinnehavarnas beredskap och informationssäkerhet

Elnätsinnehavare och innehavare av naturgasnät är skyldiga att förbereda sig på störningar i sina nät. Skyldigheten att vidta förberedelser syftar i synnerhet till att minska konsekvenserna av de avbrott som störningarna medför i el- och naturgasdistributionen.

Övervakning av att skyldigheten att vidta förberedelser uppfylls sker med stöd av de förberedelseplaner som ska överlämnas till Energimyndigheten.

Nätinnehavarna ska sörja för informationssäkerheten i sina kommunikationsnät och informationssystem. Nätinnehavarna ska informera Energimyndigheten om informationssäkerhetsincidenter som kan hota eldistributionen eller överföringen av naturgas.

Nätinnehavarnas skyldighet att vidta förberedelser och förberedelseplaner

Elnätsinnehavare och innehavare av naturgasnät ska göra upp en förberedelseplan enligt vilken nätinnehavarna bereder sig på störningar i näten, de regleringsåtgärder som störningar i tillgången på el eller naturgas förutsätter samt de undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen.

Energimyndigheten har utarbetat anvisningar och modeller som stöd för nätinnehavarnas beredskap i händelse av störningar i de normala förhållandena eller undantagsförhållanden enligt beredskapslagen.

Förberedelseplanerna ska enligt anvisningarna innehålla:

1. en förberedelseplan för hur nätinnehavaren förbereder sig på störningar i nätet under normala förhållanden

2. en beredskapsplan för hur nätinnehavaren förbereder sig på störningar i elnätet under sådana undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen

3. verktyget SÄHKÖKOTKA där nätinnehavaren har bedömt sin beredskapsnivå inom olika delområden utifrån förberedelseplanen och beredskapsplanen. I verktyget anges utvecklingsmål för följande treårsperiod. Verktyget SÄHKÖKOTKA gäller endast elnätsinnehavare. Verktyget kan laddas ner från Försörjningsberedskapscentralens extranet på https://extranet.huoltovarmuus.fi/.

Elnätinnehavarens förberedelseplanerna ska överlämnas till Energimyndigheten i juni 2022. Från och med år 2019 ska elnätsinnehavarna överlämna uppdaterade planer minst vart tredje år, medan innehavarna av naturgasnät ska överlämna uppdaterade planer minst vart femte år.

Inlämning av elnätinnehavarens beredskapsplan och Inlämning av naturgasnätinnehavarens beredskapsplan

Anvisning: elnätsinnehavarnas förberednings- och beredskapsplanering pä finska (pdf)

 

Nätinnehavarnas informationssäkerhet

Utöver den allmänna skyldigheten att vidta förberedelser ska elnätsinnehavare och innehavare av överföringsnät för naturgas se till att hantera riskerna i anknytning till sina kommunikationsnät och informationssystem. Dokumentation över hanteringen av informationssäkerhetsriskerna kan inkluderas i nätinnehavarnas förberedelseplaner.

Nätinnehavarna ska utan dröjsmål meddela Energimyndigheten om det i kommunikationsnäten eller informationssystemen förekommer informationssäkerhetsrelaterade störningar som kan leda till avbrott i eldistributionen eller överföringen av naturgas.

Informationssäkerhetsanmälningarna görs på den anmälningsblankett som hittas via länken. Anmälningar som har gjorts via anmälningsblanketten överlämnas även till Cybersäkerhetscentret, som hjälper till att lösa problemet.

Meddela om dataskyddsstörningar

Anvisning: rapportering av informationssäkerhetsincidenter (pdf)