Motivas energiarbetsprogram

Energimyndigheten beställer varje år uppgifter av Motiva Ab, som till 100 procent ägs av staten. Uppgifterna anknyter till verkställande och administration av åtgärder för att främja energieffektiviteten och användningen av förnybar energi, utvärdering av åtgärdernas spareffekter samt rapportering enligt EU-direktiv och andra internationella åtaganden. Uppgifterna som beställs gäller åtgärder som hör till Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Motivas energiarbetsprogram omfattar sex verksamhetsområden:

  • uppföljning och effekter
  • energieffektivitetsavtalsverksamhet
  • energikartläggnings- och analysverksamhet
  • främjande av förnybar energi
  • kommunikation och informationsutbyte
  • energirådgivning för konsumenter

Utöver energiarbetsprogrammet finansierar Energimyndigheten även Motiva Ab:s deltagande i projekt som stöder de nationella målsättningarna och verkställandet av direktiven och genomförs inom EU:s ramprogram för forskning och innovation Horizon2020 och LIFE21.

År 2022 beställde Energimyndigheten uppgifter inom främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi för totalt 3,5 miljoner euro av Motiva Ab.

Energiarbetsprogrammet 2022 slutrapport (pdf) på finska
Energiarbertsprogrammet 2023 slutrapport (pdf) på finska