Mätning av el och naturgas

Nätinnehavaren ska ordna den mätning av el- och naturgasleveranser i sitt nät som ligger till grund för balansavräkningen och faktureringen. Nätinnehavaren kan antingen tillhandahålla mättjänster som eget arbete eller skaffa tjänsterna hos utomstående. Att uträtta mätningen som en tjänst avskaffar ändå inte nätinnehavarens ansvar för mätningens del.

Mätning av elleveranser

Eldriftsställen som har anslutits till nätinnehavarens elnät ska skilt utrustas med mätare. Som undantag är nätinnehavarens egna elapparater eller eldriftsställen som i enlighet med statsrådets förordning (66/2009) annars kan noggrant fastställas. Produktionen mäts huvudsakligen med egna mätapparater. Som undantag är högst 100 kVA:s produktionsapparater som inte förutsätter skilda mätningar om både produktionen och förbrukningen kan mätas med timvisa mätare som finns på driftstället.

Mätning av elförbrukningen och småskalig elproduktion baserar sig på timvis mätning och fjärravläsning av mätuppgiften. Nätinnehavaren kan avvika från detta vid högst 20 % av driftställena enligt statsrådets förordning (66/2009).

Mätning av naturgasleveranser

Nätinnehavaren ansvarar för att anordna mätningen av naturgas. Nätinnehavaren ska till ett konkurrenskraftigt pris erbjuda slutförbrukaren mätare, när:

  1. en befintlig mätare byts ut, utom om detta är tekniskt omöjligt eller inte är kostnadseffektivt med beaktande av den beräknade sparpotentialen på lång sikt,
  2. en ny inkoppling görs i en ny byggnad;
  3. det är fråga om reparation som förutsätter bygglov enligt 125 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) eller åtgärdstillstånd enligt 126 § i den lagen och reparationen kan ha stor inverkan på byggnadens energiprestanda.

Mätarna ska mäta naturgasförbrukningen noggrant och kunna tidsbestämma förbrukningen.

Nätinnehavaren ska utan skild ersättning tilldela slutförbrukaren mätuppgifterna angående slutförbrukarens naturgasförbrukning som nätinnehavaren har samlat in från driftställets naturgasmätare. Rätten till mätuppgifterna gäller också andra aktörer som slutförbrukaren befullmäktigat. Uppgifterna lämnas separat för varje ställe där naturgasen används eller för varje mätning i en sådan form som motsvarar det förfarande som allmänt tillämpas inom branschen och av nätinnehavaren. Rätten till mätningsuppgifterna gäller endast driftsställen där naturgasanvändning mäts.

Statsrådets förordning om utredning och mätning av naturgasleveranser 1008/2019