Mätning av el och naturgas

Nätinnehavaren ska ordna den mätning av el- och naturgasleveranser i sitt nät som ligger till grund för balansavräkningen och faktureringen. Nätinnehavaren kan antingen tillhandahålla mättjänster som eget arbete eller skaffa tjänsterna hos utomstående. Att uträtta mätningen som en tjänst avskaffar ändå inte nätinnehavarens ansvar för mätningens del.

Mätning av elleveranser

Eldriftsställen som är anslutna till nätinnehavarens elnät ska förses med mätningsapparatur. Mätningsapparaturen som installeras på ett nytt driftsställe ingår i distributionsavgiften och ingen separat avgift tas ut av kunden.  

Mätapparatur är inte obligatorisk i nätinnehavarens elutrustningar som har anslutits till elnätet och inte i eldriftsställen med huvudsäkringar som är mindre än 3 x 25 ampere, om elförbrukningen vid eldriftsstället kan uppskattas tillräckligt exakt.

Elproduktionen mäts i regel med en mätningsapparatur som är separat från förbrukningen. Ett elproduktionsaggregat med en effekt på högst 100 kVA eller ett kraftverk som består av flera elproduktionsaggregat behöver inte utrustas med någon separat mätningsapparatur, om eldriftsstället har försetts med

  • ny fjärrmätningsapparatur

  • timmätningsapparatur eller apparatur för kvartsvis mätning som är kapabel att mäta både mängden el som tagits ut från nätet och mängden el som matats in i nätet.

Kraven på olika mätningsapparaturer och deras avläsning presenteras nedan.

Mätningen av elförbrukningen och den småskaliga elproduktionen grundar sig på timmätning och fjärravläsning av mätuppgifter. Från timmätningen övergår man stegvis till kvartsvis mätning så här:
 1) först övergår följande till kvartsvis mätning 22.5.2023

  • gränspunktsmätning
  • mätning av el som produceras i ett kraftverk med en nominell effekt på över en megavoltampere
  • mätning av eldriftsställen med huvudsäkring på 3 x 200 ampere och mer
  • mätning av ett sådant eldriftsställe som är anslutet till ett elnät med en nominell spänning på över 400 V
  • mätning av ett driftställe vars mätningsapparatur kan fjärrprogrammeras till apparatur för kvartsvis mätning utan att besöka platsen.

2) även de sista timmätningarna måste ändras till kvartsvisa mätningar före utgången av 2028.

Till de delar som bestämmelserna i statsrådets nya förordning (767/2021) träder i kraft med fördröjning tillämpas enskilda bestämmelser i statsrådets upphävda förordning (66/2009) under övergångsperioden.

Mätning av naturgasleveranser

Nätinnehavaren ansvarar för att ordna naturgasmätningen. Nätinnehavaren ska erbjuda slutförbrukare mätapparatur till ett konkurrenskraftigt pris när

  • befintlig mätapparatur byts ut, utom om detta är tekniskt omöjligt eller inte är kostnadseffektivt med beaktande av den beräknade sparpotentialen på lång sikt
  • en ny inkoppling görs i en ny byggnad
  • det är fråga om reparation som förutsätter bygglov enligt 125 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) eller åtgärdstillstånd enligt 126 § i den lagen och reparationen kan ha stor inverkan på byggnadens energiprestanda

Mätapparaturen ska korrekt visa naturgasförbrukningen och ge information om faktisk förbrukningstidpunkt.

Mätuppgifter som samlats in från mätapparaturen om kundens naturgasförbrukning ska utan särskild ersättning lämnas ut till kunden. Rätten till mätuppgifter gäller också andra aktörer som kunden befullmäktigat. Nätinnehavaren ska lämna uppgifterna separat för varje ställe där naturgasen används eller för varje mätning i en sådan form som motsvarar det förfarande som allmänt tillämpas inom branschen och av nätinnehavaren. Rätten till mätuppgifter gäller endast uppmätta driftsställen.