Dataskydd på Energimyndigheten

Vid behandling av personuppgifter följer Energimyndigheten principerna och målen för EU:s allmänna dataskyddsförordning och den nationella dataskyddslagen samt god informationshantering och offentlighetslagen.  Energimyndigheten behandlar personuppgifter i första hand när den sköter lagstadgade uppgifter och endast i den utsträckning som behandlingen är nödvändig med tanke på den aktuella myndighetsuppgiften.

När vi samlar in personuppgifter för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter behöver vi inte ett särskilt samtycke till behandling av personuppgifter. Vi samlar även in personuppgifter för att tillhandahålla vissa tjänster, såsom beställning av nyhetsbrev. Då begär vi samtycke till behandling av uppgifter, och samtycket kan även när som helst tas tillbaka.

I princip lämnar Energimyndigheten inte personuppgifter till en obegränsad grupp av personer.  Energimyndigheten lämnar inte kontaktuppgifter för direktmarknadsföring.

Energimyndighetens kundsystem

Dataskyddsbeskrivningarna nedan innehåller närmare beskrivningar av behandlingen av personuppgifter i Energimyndighetens elektroniska kundsystem. Dataskyddsbeskrivningarna beskriver vilka personuppgifter som lagras i kundsystemen, vilka informationskällor personuppgifter samlas in från och vilka ändamål personuppgifter används för.

Dataskyddsbeskrivningarna på finska

Elpriskompensation till konsumenter (pdf)

De registrerades rättigheter

Energimyndigheten säkerställer de registrerades rättigheter. Varje registrerad har rätt att se uppgifterna om sig själv, kontrollera att uppgifterna är riktiga och begära att eventuellt felaktiga uppgifter korrigeras.

Begäran om kontroll av registeruppgifter

Om du vill kontrollera de uppgifter om dig som är lagrade i Energimyndighetens register, ta kontakt via e-post [email protected].

Energimyndigheten lämnar de begärda uppgifterna senast inom en månad efter att ha tagit emot begäran. Om begäran om uppgifter är komplicerad och omfattande kan tidsfristen förlängas med två månader.

Uppgifter om registrerade lämnas i regel avgiftsfritt. Om begäran om uppgifter är uppenbart obefogad och oskälig, särskilt om begäranden lämnas upprepade gånger, kan Energimyndigheten ta ut kostnaderna för inlämnande av uppgifter eller vägra att lämna ut uppgifter.

Rätt att korrigera och radera uppgifter

Du har rätt att be oss korrigera eller komplettera felaktiga eller bristfälliga uppgifter om dig.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas i Energimyndighetens register, när behandlingen av personuppgifter bygger på någon annan faktor än på att myndigheten ska uppfylla sina lagstadgade skyldigheter. Sådana register är exempelvis sändlistor för nyhetsbrevet. Rätten att radera uppgifter föreligger inte när det gäller register där behandlingen av personuppgifter bygger på att myndigheten ska uppfylla sina lagstadgade skyldigheter.

Skicka begäran om korrigering eller radering av uppgifter per e-post på [email protected].

Rätt att framföra klagomål

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter ska du i första hand kontakta Energimyndighetens dataskyddsombud. Till dataskyddsombudets uppgifter hör bland annat att övervaka att dataskyddsförordningen iakttas på Energimyndigheten.

Om du anser att man bryter mot den allmänna dataskyddsförordningen vid behandlingen av dina personuppgifter, har du rätt att framföra ett klagomål hos tillsynsmyndigheten.  Den behöriga myndigheten i Finland är dataombudsmannen.

Dataombudsmannens byrå   

Kontaktuppgifter

Energimyndighetens dataskyddsombud är jurist Vera Keitaanranta, telefon 0295 050 124, [email protected].