Tietosuoja Energiavirastossa

Energiavirasto noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja kansallisen tietosuojalain mukaisia periaatteita ja tavoitteita, hyvää tiedonhallintatapaa sekä julkisuuslakia.  Energiavirasto käsittelee henkilötietoja ensisijaisesti lakisääteisten tehtävien noudattamisen yhteydessä ja vain siinä määrin, kuin se on kyseisen viranomaistehtävän vuoksi tarpeen.

Lakisääteisten velvoitteiden noudattamisen perusteella kerättyjen henkilötietojen osalta emme tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojen käsittelyä varten. Keräämme henkilötietoja myös joidenkin palveluiden, kuten uutiskirjeen tilaamisen, tuottamista varten. Tällöin pyydämme suostumuksen tietojen käsittelyyn ja suostumus on myös mahdollista peruuttaa milloin tahansa.

Energiavirasto ei lähtökohtaisesti saata henkilötietoja rajoittamattoman henkilöjoukon saataville. Energiavirasto ei luovuta yhteystietoja suoramarkkinointiin.

Energiaviraston asiointijärjestelmät

Tarkemmat kuvaukset henkilötietojen käsittelystä Energiaviraston sähköisissä asiointijärjestelmissä löydät alla olevista tietosuojaselosteista. Tietosuojaselosteessa kerrotaan, mitä henkilötietoja asiointijärjestelmissä säilytetään, mistä tietolähteistä ne kerätään sekä mihin tarkoitukseen niitä käytetään.

SATU-järjestelmä (pdf)

VATI-valvontatietojärjestelmä (pdf)

VERTTI-valvontatietojärjestelmä (pdf)

FINETS kausi 2013-2020 (pdf)

FINETS kausi 2021-2030 (pdf)

REKA (pdf) 

Sahkonhinta.fi-palvelu (pdf)

KEKRI-järjestelmä (pdf)

TAKILA (pdf)

Lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisteri (pdf)

TESSA (pdf)

Sähköhyvitys kuluttajille (pdf)

Energiaviraston sidosryhmärekisterit

Energiaviraston sidosryhmärekisteri (pdf)

Sähkö- ja maakaasuverkonhaltijoiden yhteystietorekisteri (pdf)

Energiaviraston muut rekisterit

Energiakatselmusten vastuuhenkilörekisteri (pdf)

Energiaviraston ilmoituskanava väärinkäytöksistä ilmoittamiselle

Rekisteröidyn oikeudet

Energiavirasto huolehtii rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisesta. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa, tarkastaa niiden oikeellisuus ja saada mahdolliset virheelliset tiedot oikaistua.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Jos haluat tarkistaa tiedot, joita sinusta on talletettu Energiaviraston pitämiin rekistereihin, ota yhteyttä sähköpostitse [email protected]

Energiavirasto toimittaa pyytämäsi tiedot viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos tietopyyntö on monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Rekisteröidyn tiedot toimitetaan lähtökohtaisesti maksutta. Jos tietopyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton, erityisesti jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, Energiavirasto voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet kustannukset tai kieltäytyä toimittamasta tietoja.

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan tai täydentämään sinua koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Sinulla on oikeus pyytää poistamaan henkilötietosi Energiaviraston rekistereistä silloin, kun henkilötietojen käsittely perustuu johonkin muuhun kuin lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen. Tällaisia rekisterejä ovat esimerkiksi uutiskirjeen jakelulistat. Rekistereissä, joissa henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen, oikeutta tietojen poistamiseen ei ole.

Lähetä tietojen oikaisu- tai poistopyyntö sähköpostilla osoitteeseen [email protected].

Oikeus tehdä valitus

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, ota ensisijaisesti yhteys Energiaviraston tietosuojavastaavaan. Tietosuojavastaavan tehtäviin kuuluu muun muassa tietosuoja-asetuksen noudattamisen seuraaminen Energiavirastossa.

Jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan yleistä tietosuoja-asetusta, sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Suomessa toimivaltainen viranomainen on tietosuojavaltuutettu

Yhteystiedot

Energiaviraston tietosuojavastaavana toimii juristi Vera Keitaanranta, puh. 0295 050 124, [email protected].