Energiavarastot sekä jousto- ja lisäpalvelut

Verkonhaltijan on huolehdittava sähköverkkonsa varmasta, luotettavasta ja tehokkaasta käytöstä. Tämän mahdollistavien sähköverkon käytön lisäpalvelujen sekä kulutusjouston ja energiavarastojen edellyttämien palvelujen tarjoaminen on myös verkonhaltijan vastuulla.

Energiavarastoliiketoiminnan harjoittaminen

Energian varastoinnilla sähköverkosta tarkoitetaan sähkömarkkinalainsäädännössä

  • sähkön loppukäytön siirtämistä sen tuottamisen jälkeiseen ajankohtaan
  • sähköenergian muuntamista sellaiseen energiamuotoon, jota voidaan varastoida ja
  • tällaisen energian varastointia sekä myöhempää muuntamista sähköenergiaksi tai käyttöä toisena energiankantajana.

Lähtökohtaisesti verkonhaltija ei saa harjoittaa energiavarastoliiketoimintaa.

Joustopalvelut jakeluverkoissa

Joustopalveluiden hyödyntämisvelvollisuus koskee jakeluverkonhaltijoita.

Jakeluverkonhaltijan on mahdollisuuksien mukaan hyödynnettävä joustopalveluja jakeluverkkonsa käytön ja kehittämisen tehostamiseksi sekä siirtorajoitusten hallitsemiseksi vastuualueellaan tai vastuualueensa rajojen yli tapahtuvissa siirroissa. Jakeluverkonhaltijan on hankittava joustopalvelut avointen, syrjimättömien ja markkinapohjaisten menettelyjen mukaisesti, ja luotava joustopalveluiden hankinnalle ehdot. 

Lisäpalvelut sähköverkoissa

Verkonhaltijan on hankittava sähköverkkoaan varten tarvittavat taajuuteen vaikuttamattomat lisäpalvelut kiinteitä verkkokomponentteja lukuun ottamatta avointen, syrjimättömien ja markkinapohjaisten menettelyjen mukaisesti. Lisäpalveluiden käytön velvollisuus koskee kaikkia sähköverkonhaltijoita, lukuun ottamatta suljetun sähköverkon haltijoita. 

Hankintaehdot

Taajuuteen vaikuttamattomien lisäpalveluiden hankintaehdot on valmisteltava koordinoidusti järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan ja muiden verkonhaltijoiden kanssa ja niiden valmistelussa on kuultava asiaankuuluvia verkonkäyttäjiä ja sähkömarkkinoiden osapuolia. Verkonhaltijan tulee vahvistuttaa hankintaehdot Energiavirastolla ennen ehtojen käyttöönottamista. Ehdot on myös julkaistava.

Jakeluverkonhaltijan tulee luoda joustopalvelun hankinnalle ehdot, jotka sen tulee vahvistuttaa Energiavirastolla. Joustopalvelun hankinnan ehtoja voi soveltaa yksittäistapauksissa sen jälkeen, kun Energiavirasto on ne vahvistanut. Ehdot on myös julkaistava.

Ehdot tulee vahvistuttaa Energiavirastolla myös silloin, kun niihin tehdään muutoksia. 

Ehtojen vahvistamista haetaan toimittamalla vahvistettavat ehdot ja vahvistuspyyntö Energiavirastoon sähköpostitse [email protected] tai kirjeitse osoitteeseen Energiavirasto, Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki. Verkonhaltijan tulee varautua mahdolliseen kommentointiin ja ehtojen päivittämiseen. Energiavirasto tarkistaa ehdot ja järjestää tarvittaessa niitä koskevan julkisen kuulemisen ja saattaa pyytää ehtoihin muutoksia.

Markkinapohjaisesta hankinnasta poikkeaminen

Energiavirasto voi verkonhaltijan hakemuksesta myöntää verkonhaltijalle luvan poiketa markkinapohjaisesta hankinnasta. Poikkeamista tulee hakea Energiaviraston luomalla lomakkeella hakemuksen ohjeistuksen mukaisesti. Verkonhaltijan tulee erikseen hakea joustopalveluiden markkinapohjaisesta hankinnasta poikkeamista ja taajuuteen vaikuttamattomien lisäpalveluiden markkinapohjaisesta hankinnasta poikkeamista. Molemmissa tapauksissa annettava päätös on maksullinen ja maksun suuruudesta säädetään työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa Energiaviraston maksullisista suoritteista.