Verkon rakentaminen

Sähköverkon rakentaminen on säänneltyä toimintaa.

Sähkön jakeluverkon haltija saa vastuualueellaan rakentaa yksinoikeudella jakeluverkkoa, eli alle 110 kV sähköverkkoa. Poikkeuksen tästä tekevät liittymisjohdot.

110 kV ja sitä suurempien sähköjohtojen rakentamista valvoo Energiavirasto ja rakentamiseen tarvitaan Energiaviraston hankelupa.

Maakaasun siirtoputkien osalta rakentamista säännellään maakaasumarkkinalainsäädännössä vain valtakunnan rajat ylittävien hankkeiden osalta. Energiavirastolla ei ole toimivaltaa valvoa maakaasuverkkojen rakentamista.

Maankäytölliset kysymykset

Energiaviraston valvonta ei ulotu maankäytöllisiin kysymyksiin. Virasto ei siten ota kantaa maankäyttöä koskeviin sopimuksiin ja niiden hinnoitteluun.

Suurjännitteisten sähköjohtojen osalta maankäytölliset kysymykset ratkaistaan viimekädessä kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) mukaisessa lunastusmenettelyssä. Lunastusmenettelyä hoitaa työ- ja elinkeinoministeriö.