Sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan kehittäminen

Hyvän toimitusvarmuuden edellytyksenä ovat verkkojen jatkuva kehittäminen ja verkon käyttäjien kohtuullisten vaatimusten täyttyminen. Energiavirasto valvoo verkkojen kehittymistä jatkuvasti.

Raportointi

Tekniset tunnusluvut antavat Energiavirastolle vuosittaisen tilannekuvan verkonhaltijoista ja muun muassa toteutuneesta toimitusvarmuudesta. Tietoja käytetään verkkotoiminnan valvonnan pohjana erilaisia analyysejä, kuten maakaapeloinnin ja investointimäärien kehittymistä varten.

Verkonhaltijoiden on toimitettava määritetyt tiedot vuosittain toukokuun loppuun mennessä Energiavirastolle. Tietoja kerätään muun muassa energia- ja asiakasmääristä, keskeytysten vaikutuksista sekä investoinneista. Tekniset tunnusluvut ovat julkisia. Energiavirasto muodostaa teknisistä ja taloudellisista tunnusluvuista valvonnan vaikuttavuusraportin.

Tekniset tunnusluvut löytyvät Tilastot ja tunnusluvut-osiosta.

Valvonnan vaikuttavuusraportti 2021 (pdf)

Valvonnan vaikuttavuusraportti 2022 (pdf)

Verkon kehittämisvelvollisuus

Verkonhaltijan on ylläpidettävä, käytettävä ja kehitettävä verkkoaan sekä yhteyksiä toisiin verkkoihin. Kehittämisen arvioinnin lähtökohtana ovat verkkojen toiminnalle säädetyt vaatimukset ja verkon käyttäjien kohtuulliset tarpeet.

Säädetyillä vaatimuksilla tarkoitetaan muun muassa jakelun käyttövarmuuteen sekä laatuun liittyviä vähimmäisvaatimuksia. Verkon käyttäjien kohtuullisilla tarpeilla viitataan yleisesti siihen, ettei täysin keskeytyksetöntä ja virheetöntä jakelua ole taloudellista vaatia.

Sähköverkon laatuvaatimukset ja kehittämissuunnitelmat

Sähköverkon kehittämisvelvollisuutta täydentää sähkönjakelun toiminnan laatuvaatimukset, joiden mukaan myrskyn tai lumikuorman seurauksena sähkönjakeluun ei saa aiheutua asemakaava-alueilla yli 6 tunnin ja asemakaava-alueiden ulkopuolella yli 36 tunnin keskeytystä. Jakeluverkonhaltijoiden on laadittava kehittämissuunnitelmat, joiden mukaisilla toimenpiteillä laatuvaatimukset tullaan täyttämään. Kehittämissuunnitelmat jätetään jokaisen parillisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä Valvontatietojärjestelmään.

Energiaviraston määräys kehittämissuunnitelmista (pdf)

Kehittämissuunnitelmia koskevan määräyksen ja säännösten tulkintaohje (pdf)

Kustannusvertailun taulukkolaskentapohja (xlsx)

Sovellusohje kehittämissuunnitelmien jättämiseen VERTTI-järjestelmässä (pdf)

Sovellusohje karttojen jättämiseen - verkkotietopiste.fi (pdf)
 

 

Uusimpien kehittämissuunnitelmien perusteella noin 3/4 kaikista käyttöpaikoista oli laatuvaatimusten piirissä. Valtaosa laatuvaatimusten ulkopuolelle jäävistä käyttöpaikoista sijaitsee haja-asutusalueilla.

Toimitusvarmuuden ylläpidon ja parantamisen arvioidaan vaativan merkittäviä investointeja ja kunnossapitoa. Verkostoon kohdistuvien investointien summa siirtymäajalta on yhteensä noin 9,7 miljardia euroa. Nykyisen verkon toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi vaadittujen investointien on arvioitu olevan noin 2/3 sähköverkkoon kohdistuvista investoinnista. Ennakoivaan kunnossapitoon käytetään noin 800 miljoonaa euroa.

Keskeytykset ja laatupoikkeamat

Energiavirasto valvoo toimivaltansa puitteissa sähkö- ja maakaasuverkon käyttäjien kohtuullisten tarpeiden täyttymistä.

Erityisesti sähköverkon tulee täyttää toiminnan laatuvaatimukset ja palvelun teknisen laadun tulee olla muutoinkin hyvä. Sähköverkon on myös toimittava luotettavasti ja varmasti silloin, kun niihin kohdistuu normaaleja odotettavissa olevia häiriöitä.

Verkon kehittämiseen liittyvät puutteet voivat näyttäytyä esimerkiksi yksittäisinä poikkeamina verkkopalvelun, kuten sähkön laadussa. Energiavirasto ei kuitenkaan ota kantaa yksittäisiin poikkeamiin tai niistä mahdollisesti maksettaviin korvauksiin. Mahdolliset korvausasiat käsitellään viime kädessä yleisessä alioikeudessa.

Sähkönjakelun keskeytyksistä maksettavat vakiokorvaukset

Verkonhaltijan on maksettava verkon käyttäjille vakiokorvauksia yli 12 tunnin sähkönjakelun keskeytyksistä. Korvaus perustuu vuosittaiseen verkkopalvelumaksuun ja määräytyy portaittain keskeytyksen pituuden mukaan. Korvaukset on maksettava viipymättä ja ilman asiakkaan vaatimusta.

Muut häiriöt ja poikkeamat

Energiaviraston toimivaltaan eivät kuulu sähkö- ja maakaasuverkkojen turvallisuuteen liittyvät asiat, kuten vaaralliset sähkö- tai maakaasuverkkojen asennukset tai sähkölaitteiden viat. Näissä asioissa toimivaltainen viranomainen on turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.