Verkkoon liittäminen

Sähkö- tai maakaasuverkonhaltijan on pyynnöstä ja kohtuullista korvausta vastaan liitettävä verkkoonsa tekniset vaatimukset täyttävät liittyjät. Liittämistä koskevien ehtojen ja teknisten vaatimusten on oltava avoimia, tasapuolisia sekä syrjimättömiä ja niissä on otettava huomioon järjestelmän toimitusvarmuus ja tehokkuus.

Verkonhaltijan on julkaistava liittämistä koskevat vaatimukset, myyntiehdot, hinnastot ja liittymismaksujen määräytymisperusteet sekä kohtuullinen aika, jonka kuluessa verkonhaltija käsittelee liittymistä koskevat tarjouspyynnöt. Verkonhaltijan on annettava liittyjälle tämän pyynnöstä kattava ja riittävän yksityiskohtainen arvio liittymiskustannuksista sekä arvio liittymän toimitusajasta.

Sähköverkkoon liittäminen

Sähköverkonhaltijalla on velvollisuus liittää pyynnöstä kaikki toiminta-alueensa halukkaat verkon käyttäjät verkkoonsa. Liittämisvelvollisuus koskee sekä uuden sähkönkäyttöpaikan tai voimalaitoksen liittämistä ja sovitun siirtotehon muutosta olemassa olevassa liittymässä.

Kanta- ja jakeluverkossa sähköverkonhaltijan toiminta-alueen muodostaa sen vastuualue. Suurjännitteisessä jakeluverkossa verkonhaltijan liittämisvelvollisuus koskee aluetta, jolla sijaitsevien verkon käyttäjien on teknisesti, taloudellisesti tai maankäytöllisesti edullisempaa liittyä kyseisen verkonhaltijan kuin jonkun toisen verkkoon.

Uusien liittyjien liitäminen ei saa tarpeettomasti viivästyä riittämättömän siirtokapasiteetin vuoksi. Kohtuullista aikaa arvioitaessa tulee kuitenkin huomioida suunnitteluun, lupamenettelyihin ja rakentamiseen kuluva aika.

Sähköverkkoliitäntävaatimuksia koskevat verkkosäännöt

Verkkoliitäntöjen verkkosäännöt asettavat vaatimuksia sähköverkkoliitännöille. Euroopan komissio on antanut kolme erillistä verkkoliitäntävaatimuksia koskevaa verkkosääntöä. Vaatimukset koskevat tuotannon ja kulutuksen sekä suurjännitteisten tasasähkököjärjestelmien verkkoliitäntöjä.

Yhtenäisillä säännöillä pyritään luomaan selkeä oikeudellinen kehys verkkoliitännöille, helpottamaan unionin laajuista sähkökauppaa, varmistamaan käyttövarmuus, helpottamaan uusiutuvien energialähteiden liittämistä verkkoon, lisäämään kilpailua ja mahdollistamaan sähköverkon ja resurssien tehokkaampi käyttö kuluttajien hyödyksi.

Maakaasuverkkoon liittäminen

Maakaasuverkonhaltijan on pyynnöstä ja kohtuullista korvausta vastaan liitettävä verkkoonsa tekniset vaatimukset täyttävät maakaasun käyttö- ja varastointikohteet, nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistot, uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan kaasun tuotantolaitokset ja erilliset linjat toiminta-alueellaan.

Liittämistä koskevien ehtojen ja teknisten vaatimusten on oltava avoimia, tasapuolisia sekä syrjimättömiä ja niissä on otettava huomioon maakaasun siirtojärjestelmän ja verkon yhteentoimivuuden ja toimintavarmuuden sekä maakaasun siirtojärjestelmän tehokkuuden vaatimat ehdot.

Liittymien myyntihintojen ja -ehtojen sekä niiden määräytymisperusteiden on oltava tasapuolisia ja syrjimättömiä kaikille verkon käyttäjille. Hinnoittelussa ei saa olla perusteettomia tai maakaasukaupan kilpailua ilmeisesti rajoittavia ehtoja ja siinä on otettava huomioon maakaasun siirtojärjestelmän toimintavarmuus ja tehokas käyttö.