Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Kuuleminen järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan Gasgrid Finland Oy:n siirtopalvelun ehdoista ja Balticconnectorin kapasiteetinjakomekanismin ehdoista

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä siirtoverkonhaltijan esittämistä siirtopalvelun ja Balticconnectorin kapasiteetinjakomekanismin ehdoista 19.11.2021 saakka.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Kaasuverkkotoiminnan tariffiverkkosäännön 28 artiklan mukainen kuuleminen avoinna

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä kaasun yhdenmukaistettuja siirtotariffirakenteita koskevan verkkosäännön 28 artiklan mukaisesti, kuuleminen on avoinna 5.11.2021 saakka.

Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Energiavirasto on määrittänyt muutokset sähkönjakelun valvontamenetelmiin 

Sähkömarkkinalain muutokset astuivat voimaan 1.8.2021 ja Energiavirasto käynnisti näiden perusteella sähkönjakelun valvontamenetelmien päivittämisen. Lakimuutokset antoivat Energiavirastolle uusia työkaluja, joilla vaikuttaa siirtohintojen kehitykseen vaarantamatta modernin yhteiskunnan edellyttämien toimitusvarmojen ja älykkäiden sähköverkkojen kehittämistä. Virasto on nyt määrittänyt, miten sähkönjakelun valvontamenetelmiä muutetaan yksikköhintojen, kohtuullisen tuottoasteen ja toimitusvarmuuskannustimen osalta 1.1.2022 alkaen.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Kuuleminen koskien määräystä sähkön jakeluverkon kehittämissuunnitelmista

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä uudesta jakeluverkon kehittämissuunnitelmia koskevasta määräysluonnoksesta, kuuleminen on avoinna 24.10.2021 asti.