Älyverkkoforum

Energiaviraston asettaman Älyverkkoforumin tehtävänä on tukea puhtaan energian paketin säännösten, TEM:n asettaman Älyverkkotyöryhmän ehdotusten ja älyverkkovision täytäntöönpanoa. Forumin tavoitteena on edistää kulutusjouston markkinoille pääsyä ja kuluttajien valinnanmahdollisuuksia.

Älyverkkoforumissa käsiteltäviä teemoja ovat

  • jakeluverkonhaltijoiden uudet tehtävät liittyen markkinaehtoisten joustojen käyttämiseen verkkotoiminnassa
  • itsenäisten aggregaattoreiden pääsy eri markkinoille
  • kansalaisten energiayhteisöihin liittyvä sääntely ja ohjeistus
  • mittarointi ja tiedonvaihto
  • asiakaskeskeisen vähittäismarkkinamallin edistäminen
  • uusien toimintamallien ja -tapojen kokeileminen ja pilottien mahdollistaminen

Älyverkkoforumin tavoitteena on keskustella teemoihin liittyvistä konkreettisista ehdotuksista lainsäädännön kehittämiseksi. Käytyjen keskusteluiden pohjalta Energiavirasto laatii tarpeen mukaan aloitteita työ- ja elinkeinoministeriölle kansallisen lainsäädännön kehittämiseksi.

Kokousten materiaali ja pöytäkirjat julkaistaan tällä sivulla. Virasto tulee järjestämään tarvittaessa myös julkisia kuulemisia.

Älyverkkoforumin asettamispäätös (pdf)
Älyverkkoforumin työsuunnitelma (pdf)Kokousmateriaalit

Energiaviraston ehdotukset riippumattoman aggregaattorin toimintaan liittyvien vaatimusten täyttämiseksi

Energiavirasto on käynyt älyverkkoforumissa keskustelua keskeisten sidosryhmien kanssa siitä, miten lainsäädäntöä tulisi kehittää puhtaan energian paketin mukaisten riippumattoman aggregaattorin toimintaan liittyvien vaatimusten täyttämiseksi. Energiavirasto on muodostanut johtopäätöksensä sekä suosituksensa ja lähettänyt ne työ- ja elinkeinoministeriölle 4.6.2020. Tiedostoista löydät Energiaviraston lähettämät suositukset, sekä suositusten laatimisen aikana julkisessa kuulemisessa saatuja vastauksia.