Sähkön ja maakaasun mittaus

Verkonhaltijan on järjestettävä verkossaan taseselvityksen ja laskutuksen perustana oleva sähkön ja maakaasutoimitusten mittaus. Verkonhaltija voi tarjota mittauspalvelua joko omana työnä tai hankkia palvelun. Mittauksen toteutus palveluna ei kuitenkaan poista verkonhaltijan vastuuta mittauksen osalta.

Sähkön toimitusten mittaus

Verkonhaltijan sähköverkkoon liitetyt sähkönkäyttöpaikat on varustettava mittauslaitteistolla. Uudelle käyttöpaikalle asennettava mittauslaitteisto sisältyy jakelumaksuun eikä siitä peritä asiakkaalta erillistä maksua.

Jos sähkönkäyttöpaikan sähkönkulutus voidaan arvioida riittävän tarkasti, ei mittauslaitteisto ole pakollinen sähköverkkoon liitetyssä verkonhaltijan sähkölaitteistossa eikä sellaisessa sähkönkäyttöpaikassa, jonka pääsulake on alle 3 x 25 ampeeria.

Sähköntuotanto mitataan pääsääntöisesti kulutuksesta erillisellä mittauslaitteistolla. Enintään 100 kVA:n sähköntuotantolaitteistoa tai usean sähköntuotantolaitteiston muodostamaa voimalaitosta ei tarvitse varustaa erillisellä mittauslaitteistolla, jos sähkönkäyttöpaikka on varustettu:

  • uudella etämittauslaitteistolla
  • tuntimittauslaitteistolla tai varttimittauslaitteistolla, joka kykenee mittamaan sekä verkosta otetun että verkkoon syötetyn sähkön määrän.

Eri mittauslaitteistoja ja niiden luentaa koskevat vaatimukset on esitetty jäljempänä.

Sähkönkulutuksen ja pienimuotoisen sähköntuotannon mittaus perustuu tuntimittaukseen ja mittaustiedon etäluentaan. Tuntimittauksesta siirrytään varttimittaukseen porrastetusti näin

1) ensimmäisinä 22.5.2023 muuttuvat varttimittaukseen

  • rajapistemittaus
  • nimellisteholtaan yli yhden megavolttiampeerin voimalaitoksessa tuotetun sähkön mittaus
  • 3 x 200 ampeerin ja sitä suuremmalla pääsulakkeella varustetun sähkönkäyttöpaikan mittaus
  • sellaisen sähkönkäyttöpaikan mittaus, joka on liitetty nimellisjännitteeltään yli 400 voltin sähköverkkoon
  • sellaisen käyttöpaikan mittaus, jonka mittauslaitteisto voidaan etäyhteyksin käymättä paikan päällä ohjelmoida varttimittauslaitteistoksi.

2) viimeisetkin tuntimittaukset täytyy muuttaa varttimittaukseksi vuoden 2028 loppuun mennessä.

Niiltä osin, kun uuden valtioneuvoston asetuksen (767/2021) säännökset astuvat voimaan viiveellä, sovelletaan siirtymäkauden aikana yksittäisiä kumotun valtioneuvoston asetuksen (66/2009) säännöksiä.

Maakaasun toimitusten mittaus

Verkonhaltija vastaa maakaasun mittauksen järjestämisestä. Verkonhaltijan on tarjottava loppukäyttäjälle kilpailukykyisesti hinnoiteltua mittauslaitteistoa, kun:

  • olemassa oleva mittauslaitteisto korvataan, paitsi jos se on teknisesti mahdotonta tai se ei ole kustannustehokasta ottaen huomioon pitkän aikavälin säästömahdollisuudet
  • kyse on uuteen rakennukseen sijoitettavasta uudesta liittymästä
  • kyse on sellaisesta maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 125 §:n mukaista rakennuslupaa tai 126 §:n mukaista toimenpidelupaa edellyttävästä korjauksesta, jolla voi olla merkittävää vaikutusta rakennuksen energiatehokkuuteen.

Mittauslaitteiston on mitattava tarkasti maakaasun kulutus ja annettava tietoa kulutuksen ajoittumisesta.

Mittauslaitteistolta kerätty asiakkaan maakaasun kulutusta koskeva mittaustieto on ilman erillistä korvausta luovutettava asiakkaalle. Oikeus mittaustietoihin koskee myös muuta asiakkaan valtuuttamaa tahoa. Verkonhaltijan on luovutettava tieto maakaasun käyttöpaikka- tai mittauskohtaisesti sellaisessa muodossa, joka vastaa toimialan ja verkonhaltijan yleisesti noudattamaa menettelytapaa. Oikeus mittaustietoihin koskee vain mitattuja käyttöpaikkoja.