Sähkön ja maakaasun mittaus

Verkonhaltijan on järjestettävä verkossaan taseselvityksen ja laskutuksen perustana oleva sähkön ja maakaasutoimitusten mittaus. Verkonhaltija voi tarjota mittauspalvelua joko omana työnä tai hankkia palvelun. Mittauksen toteutus palveluna ei kuitenkaan poista verkonhaltijan vastuuta mittauksen osalta.

Sähkön toimitusten mittaus

Verkonhaltijan sähköverkkoon liitetyt sähkönkäyttöpaikat on varustettava erikseen mittauslaitteistolla. Poikkeuksen muodostaa verkonhaltijan omat sähkölaitteistot tai valtioneuvoston asetuksen (66/2009) mukaiset muuten tarkasti määritettävissä olevat sähkönkäyttöpaikat. Tuotanto mitataan pääsääntöisesti omalla mittauslaitteistolla. Poikkeuksen tästä muodostaa enintään 100 kVA:n tuotantolaitteisto, joka ei edellytä erillismittausta, jos sekä tuotanto että kulutus pystytään mittaamaan käyttöpaikan olemassa olevalla tuntimittauslaitteistolla.

Sähkönkulutuksen ja pienimuotoisen sähköntuotannon mittaus perustuu tuntimittaukseen ja mittaustiedon etäluentaan. Verkonhaltija voi poiketa tästä korkeintaan 20 %:ssa käyttöpaikoista, jotka määritellään valtioneuvoston asetuksessa (66/2009).

Maakaasun toimitusten mittaus

Verkonhaltija vastaa maakaasun mittauksen järjestämisestä. Verkonhaltijan on tarjottava loppukäyttäjälle kilpailukykyisesti hinnoiteltua mittauslaitteistoa, kun:

  1. olemassa oleva mittauslaitteisto korvataan, paitsi jos se on teknisesti mahdotonta tai se ei ole kustannustehokasta ottaen huomioon pitkän aikavälin säästömahdollisuudet;
  2. kyse on uuteen rakennukseen sijoitettavasta uudesta liittymästä;
  3. kyse on sellaisesta maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 125 §:n mukaista rakennuslupaa tai 126 §:n mukaista toimenpidelupaa edellyttävästä korjauksesta, jolla voi olla merkittävää vaikutusta rakennuksen energiatehokkuuteen.

Mittauslaitteiston on mitattava tarkasti maakaasun kulutus ja annettava tietoa kulutuksen ajoittumisesta.

Verkonhaltijan on ilman erillistä korvausta luovutettava loppukäyttäjälle tämän maakaasun kulutusta koskeva mittaustieto, jonka verkonhaltija on kerännyt maakaasun käyttöpaikan mittauslaitteistosta. Oikeus mittaustietoihin koskee myös muuta loppukäyttäjän valtuuttamaa tahoa. Tieto luovutetaan maakaasun käyttöpaikka- tai mittauskohtaisesti sellaisessa muodossa, joka vastaa toimialan ja verkonhaltijan yleisesti noudattamaa menettelytapaa. Oikeus mittaustietoihin koskee vain käyttöpaikkoja, joissa maakaasun käyttöä mitataan.

Valtioneuvoston asetus maakaasun toimitusten selvityksestä ja mittauksesta (1008/2019)