PCI-hankkeet eli yhteisen edun mukaiset energiainfrastruktuurihankkeet

 

PCI-hankkeet (Projects of Common Interest) ovat energiainfrastruktuurihankkeita, joilla edistetään EU-maiden rajat ylittävien tärkeiden energiainfrastruktuurihankkeiden rakentamista. Hankkeista päätetään Euroopan komission ja jäsenvaltioiden kesken alueellisissa ryhmissä. Yhteistä etua koskevien PCI-hankkeiden lisäksi EU-alueella edistetään myös keskinäistä etua koskevia hankkeita (PMI-hankkeet, Projects of Mutual Interest). PMI-hankkeet ovat Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kanssa tehtäviä energiainfrastruktuurihankkeita.

PCI-menettely perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ((EU) 2022/869). Uusi PCI-asetus on tullut voimaan kesäkuussa 2022. Lisätietoja uudesta asetuksesta saa komission verkkosivuilta. Kansallisesti PCI-lupamenettelystä säädetään Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelystä annetussa laissa (684/2014, Energiainfrastruktuurilaki).

PCI-menettelyn tavoitteena on edesauttaa hankkeiden viivytyksetöntä toteuttamista koordinoimalla ja nopeuttamalla lupaprosesseja ja parantamalla yleisön osallistumista. Suomessa lupaprosessien koordinoinnista vastaa Energiavirasto. Energiaviraston tehtävänä on sujuvoittaa muiden viranomaisten toimivaltaan kuuluvien arviointi- ja lupamenettelyiden kulkua tekemällä yhteistyötä hankkeen toteuttajan ja muiden viranomaisten kanssa, koordinoimalla prosessien kokonaisuutta ja hyväksyä yleisön osallistumista koskeva toimintamalli.

Suomessa on vireillä kaksi PCI-hanketta:

PCI numero:

4.10. Kolmas 400 kV AC-yhdysjohto Ruotsiin

  • 4.10.1. Rajayhdysjohto Pyhänselkä-Messaure (Fingrid Oyj)
  • 4.10.2. Voimajohtohanke Keminmaa-Pyhänselkä (Fingrid Oyj)

Hankkeet Fingridin verkkosivuilla

Energiavirasto on päivittänyt menettelykäsikirjan uuden asetuksen vaatimusten mukaisesti 20.10.2023. Päivitetty käsikirja löytyy alta.

Käsikirja PCI-hankkeisiin sovellettavasta menettelystä ja yleisön osallistumisesta (pdf)