PCI-hankkeet eli yhteisen edun mukaiset energiainfrastruktuurihankkeet

 

PCI-hankkeet (Projects of Common Interest) ovat energiainfrastruktuurihankkeita, joilla edistetään EU-maiden rajat ylittävien tärkeiden energiainfrastruktuurihankkeiden rakentamista. Hankkeista päätetään Euroopan komission ja jäsenvaltioiden kesken alueellisissa ryhmissä.

PCI-menettely perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ((EU) 2022/869). Uusi PCI-asetus on tullut voimaan kesäkuussa 2022. Lisätietoja uudesta asetuksesta saa komission verkkosivuilta. Kansallisesti PCI-lupamenettelystä säädetään Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelystä annetussa laissa (684/2014, Energiainfrastruktuurilaki).

PCI-menettelyn tavoitteena on edesauttaa hankkeiden viivytyksetöntä toteuttamista koordinoimalla ja nopeuttamalla lupaprosesseja ja parantamalla yleisön osallistumista. Suomessa lupaprosessien koordinoinnista vastaa Energiavirasto. Energiaviraston tehtävänä on sujuvoittaa muiden viranomaisten toimivaltaan kuuluvien arviointi- ja lupamenettelyiden kulkua tekemällä yhteistyötä hankkeen toteuttajan ja muiden viranomaisten kanssa, koordinoimalla prosessien kokonaisuutta ja hyväksyä yleisön osallistumista koskeva toimintamalli.

Suomessa on vireillä kaksi PCI-hanketta:

PCI numero:

4.10. Kolmas 400 kV AC-yhdysjohto Ruotsiin

  • 4.10.1. Rajayhdysjohto Pyhänselkä-Messaure (Fingrid Oyj)
  • 4.10.2. Voimajohtohanke Keminmaa-Pyhänselkä (Fingrid Oyj)

Hankkeet Fingridin verkkosivuilla

Uusi asetus velvoittaa julkaisemaan päivitetyn menettelykäsikirjan 24. lokakuuta 2023 mennessä ja Energiavirasto tulee siten tekemään käsikirjaan tarvittavat päivitykset tämän aikarajan puitteissa. Päivitetty käsikirja tullaan julkaisemaan tällä sivulla.

Käsikirja PCI-hankkeisiin sovellettavasta menettelystä ja yleisön osallistumisesta (pdf)