PCI-hankkeet eli yhteisen edun mukaiset energiainfrastruktuurihankkeet

 

PCI-hankkeet (Projects of Common Interest) ovat energiainfrastruktuurihankkeita, joilla edistetään EU-maiden rajat ylittävien tärkeiden energiainfrastruktuurihankkeiden rakentamista. Hankkeelle voidaan hakea PCI statusta, jos hanke edistää EU:n energiamarkkinoiden yhdentymistä, kestävää kehitystä tai parantaa energian toimitusvarmuutta, ja hankkeesta on etua useammalle kuin yhdelle EU:n jäsenvaltiolle. Hankkeista päätetään Euroopan komission ja jäsenvaltioiden kesken alueellisissa ryhmissä.

PCI-menettely perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen N:o 347/2013 Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista (Energiainfrastruktuuriasetus tai TEN-E asetus) ja kansallisesti PCI-lupamenettelystä säädetään Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelystä annetussa laissa (684/2014, Energiainfrastruktuurilaki).

PCI-menettelyn tavoitteena on edesauttaa hankkeiden viivytyksetöntä toteuttamista koordinoimalla ja nopeuttamalla lupaprosesseja ja parantamalla yleisön osallistumista. Suomessa lupaprosessien koordinoinnista vastaa Energiavirasto. Energiaviraston tehtävänä on sujuvoittaa muiden viranomaisten toimivaltaan kuuluvien arviointi- ja lupamenettelyiden kulkua tekemällä yhteistyötä hankkeen toteuttajan ja muiden viranomaisten kanssa, koordinoimalla prosessien kokonaisuutta ja hyväksyy yleisön osallistumista koskevan toimintamallin.

Suomessa on kolme PCI-hanketta:

PCI numero:

  • 8.1.1. Suomen ja Viron välinen maakaasun siirtoputki (Balticconnector)

Balticconnectorin verkkosivut

  • 4.10. Kolmas 400 kV AC-yhdysjohto Ruotsiin
    • 4.10.1. Rajayhdysjohto Pyhänselkä-Messaure (Fingrid Oyj)
    • 4.10.2. Voimajohtohanke Keminmaa-Pyhänselkä (Fingrid Oyj)

Hankkeet Fingridin verkkosivuilla

Käsikirja PCI-hankkeisiin sovellettavasta menettelystä ja yleisön osallistumisesta (pdf)